nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

15.06.2016 Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

22.10.2012 Pojasnilo o vmesnem poročilu ad-hoc

28.09.2012 Javni razpis št. 03/2011 - Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem

20.07.2012 Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji - javni razpis št. 03/2011

18.07.2012 Prednostne lestvice projektov - javni razpis št. 03/2011

17.04.2012 Javni razpis št. 02/2009 - Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem

19.01.2012 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - dokumentacija za Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev

23.12.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - Upravičeni projektni predlogi uvrščeni v postopek ocenjevanja kakovosti / neupravičeni projektni predlogi

23.11.2011 Popravljena in posodobljena prednostna lestvica projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 - Prednostna naloga št. 1

14.11.2011 Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji - javni razpis št. 02/2009 (objava pojasnila)

23.09.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - Objava v Uradnem listu (BUR) pojasnila 15. poglavja - 3. in 4. točka

23.08.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 POJASNILO 15. poglavje “Vloga in razpisna dokumentacija” - 3. in 4. točka

10.08.2011 Prednostne lestvice projektov - javni razpis št. 02/2009

01.08.2011 Potrditev prednostnih lestvic projektnih predlogov predloženih v okviru javnega razpisa št. 02/2009

26.05.2011 Javni razpis št. 02/2009 - Upravičeni projektni predlogi uvrščeni v postopek ocenjevanja kakovosti / neupravičeni projektni predlogi - Prednostna naloga 2

06.04.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

25.03.2011 Javni razpis št. 02/2009 - dokumentacija za Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev

21.03.2011 Javni razpis št. 02/2009 - Upravičeni projektni predlogi uvrščeni v postopek ocenjevanja kakovosti / neupravičeni projektni predlogi

14.03.2011 Vzorec Pogodbe o partnerstvu ter Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem v okviru javnega razpisa 01/2009

07.07.2010 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009: OBVESTILO VODILNIM PARTNERJEM

02.07.2010 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009: OBVESTILO VODILNIM PARTNERJEM

03.06.2010 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009

30.11.2009 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 Poziv v okviru druge stopnje postopka: objavljen seznam

03.07.2009 Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

03.07.2009 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - Poziv v okviru druge stopnje postopka

25.06.2009 Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008: preverjanje administrativne ustreznosti PPI/ lestvica PPI po oceni kakovosti: PPI povabljeni k drugi stopnji in zavrnjeni PPI

15.10.2008 Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov št.01/2008

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017