nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

23.11.2011 Popravljena in posodobljena prednostna lestvica projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 - Prednostna naloga št. 1

Objavljamo popravljeno in posodobljeno prednostno lestvico projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 - Prednostna naloga št. 1 -, ki jih je Nadzorni odbor programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 potrdil v okviru 11. redne seje, ki je potekala 18. oktobra 2011 v San Daniele del Friuli. Prednostna lestvica je objavljena v Uradnem listu (BUR) Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 47 z dne 23. novembra 2011.

Prednostna lestvica

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017