nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

18.07.2012 Prednostne lestvice projektov - javni razpis št. 03/2011

Objavljamo prednostne lestvice projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 03/2011, ki jih je Nadzorni odbor programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 potrdil v okviru 12. redne seje, ki je potekala 6. julija 2012 v Novi Gorici, objavljene v Uradnem listu (BUR) Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 29 z dne 18. julija 2012.

Prednostne lestvice

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017