nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

14.03.2011 Vzorec Pogodbe o partnerstvu ter Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem v okviru javnega razpisa 01/2009

V zvezi s projekti z akronimom “INTERBIKE”, “OPENMUSEUM” in “TRANS2CARE”, predloženimi v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009, obveščamo, da je objavljen vzorec Pogodbe o partnerstvu ter vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem s prilogami. Vzorca pogodb sta dostopna na spodnji povezavi.

Pogodba o partnerstvu - Javni razpis 01/2009

Pogodba o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem - Javni razpis 01/2009


upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017