13_slohello
Prednostne naloge


13_slohello

1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija

Prednostna naloga 1 temelji na potencialih in sredstvih programskega območja, ki jih je mogoče še nadalje izrabiti za izboljšanje kakovosti življenja današnjih in bodočih generacij, in sicer prek upravljanja in trajnostnega razvoja njegovih naravnih virov, povečane rabe obnovljivih in alternativnih virov energije in izboljšanja integriranih transportnih sistemov.

Skupna trajnostna teritorialna integracija znotraj funkcionalnih čezmejnih območij (npr. Jadranska obala, Kras, urbani predel Gorice in Nove Gorice, območje Alp) bo dosledno pripomogla k povečanju privlačnosti programskega območja.

Prednostna naloga 1 stremi k doseganju naslednjih operativnih ciljev:
• Ohranjati biotsko raznovrstnost in zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov
• Varovati okolje pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter onesnaženjem, zmanjšati porabo energije in povečati rabo obnovljivih virov energije
• Izboljšati dostopnost in transportne sisteme ter povečati integracijo med mesti in podeželjem
• Okrepiti teritorialno kohezijo znotraj funkcionalnih čezmejnih območij

Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 1
Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009
Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 1
Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 1

2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba

Prednostna naloga je zamišljena kot poglavitna smer delovanja v strateškem okviru operativnega programa, ki neposredno spodbuja konkurenčnost, predvsem prek modernizacije in vnosa inovacij v gospodarsko strukturo upravičenega območja. Kljub zelo dragocenim izkušnjam v različnih kontekstih in širjenju znanja, so to bolj redki pojavi. čezmejno sodelovanje, ki je predvideno – in je v celoti skladno z določbami Lizbonske strategije, stremi k izboljšanju dosedanje situacije.

Predlagan pristop temelji predvsem na skupnih raziskavah in pobudah za inovacije, ki so spoštljive do okolja in stremijo k povečanju konkurenčnosti in razvoju na znanju temelječe družbe na tem območju.

Namen Prednostne naloge 2 je doseči naslednje operativne cilje:
• Povečati konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij
• Skupaj razvijati turistične potenciale
• Spodbujati raziskave in inovacije ter na znanju temelječe gospodarstvo
• Izboljšati in povečati zaposlitvene možnosti s koordiniranimi visokošolskimi izobraževalnimi programi in usposabljanji

Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 - 2
Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2
Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2
Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

3. Socialna integracija

Eden od najbolj pomembnih ciljev programa je izboljšati sisteme komuniciranja, socialno in kulturno sodelovanje, in tako zadovoljili vedno večje povpraševanje prebivalcev po boljših vzajemnih storitvah in poznavanju ter odpravili obstoječe zgodovinske, kulturne in socialne ovire.

Te cilje bi bilo treba doseči s povečanjem obstoječega sodelovanja tako prek valorizacije zgodovinske, kulturne in jezikovne dediščine kot tudi prek vzpodbujanja mrežnega povezovanja med italijanskimi in slovenskimi ustanovami.

Namen Prednostne naloge 3 je doseči naslednje operativne cilje:
• izboljšati komunikacijske in izobraževalne sisteme
• ohranjati znanje na področju kulturne dediščine in njeno dostopnost ter izboljšati kulturne izmenjave
• povečati kakovost življenja skozi koordiniran razvoj zdravstvenega in socialnega sistema

Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 3
Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3
Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3
Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 3
Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 3

4. Tehnična pomoč

Namen Prednostne naloge 4 je zagotaviti visoko kakovost v upravljanju, spremljanju in nadzoru nad operativnim programu prek sodelovanja pristojnih organov in teles, kot je natančno opredeljeno v 6. poglavju. Aktivnost tehnične pomoči se bo izvajala v skladu z določbami ustreznih uredb ES, še posebej za pripravo specifičnega komunikacijskega načrta za posredovanje informacij o programu vsem zainteresiranim.

Prek aktivnosti tehnične pomoči, npr. spremljanja, nadzora, obveščanja in informiranja, bo tako zagotovljeno pravilno delovanje sistema upravljanja in spremljanja operativnega programa. Zlasti za aktivnosti spremljanja se bo vzpostavil sistem, ki bo temeljil na količinski opredelitvi kazalnikov uresničevanja, rezultatov in vpivov, s katerim se bo stalno beležilo finančno, fizično in postopkovno napredovanje programa. Ta sistem se bo lahko povezoval z italijanskim nacionalnim sistemom in sistemom SFC 2007, ki bosta vzpostavljena za spremljanje Cilja »evropsko teritorialno sodelovanje«. Na ta način se bo lahko preverjalo spoštovanje temeljnih načel enakopravnosti med ženskami in moškimi, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja, ki so vodilo operativnega programa.

kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: