nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

23.08.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 POJASNILO 15. poglavje “Vloga in razpisna dokumentacija” - 3. in 4. točka

V zvezi z določili 3. in 4. točke 15. poglavja “Vloga in razpisna dokumentacija” Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 3/2011, podajamo sledeča pojasnila, ki zadevajo besedilo javnega razpisa v italijanskem jeziku.

3. točka 15. poglavja
“Dopolnitve in/ali pojasnila morajo prispeti na zahtevani naslov v roku 10 delovnih dni od prejema poziva s strani Organa upravljanja. ”

Rok desetih delovnih dni začne teči naslednji delovni dan po prejemu, s strani vodilnega partnerja projektnega predloga, priporočene poštne pošiljke s povratnico, s katero je Organ upravljanja posredoval Poziv k pojasnilom in/ali dopolnitvam vloge.
V primeru, da je zadnji dan roka za predložitev pojasnil in/ali dopolnitev praznik, se rok izteče prvi naslednji delovni dan.


4. točka
“Dokumentacijo v elektronski različici se lahko dopolni na podlagi poziva Organa upravljanja. Poziv bo posredovan s priporočeno poštno pošiljko (predhodno bo posredovan tudi po elektronski pošti), in sicer na naslov naveden v Prijavnici. Dopolnitve morajo prispeti na zahtevani naslov v roku desetih delovnih dni od prejema poziva s strani Organa upravljanja. V primeru nespoštovanja predvidenega roka, bodo vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.”

Rok desetih delovnih dni začne teči naslednji delovni dan po prejemu, s strani vodilnega partnerja projektnega predloga, priporočene poštne pošiljke s povratnico, s katero je Organ upravljanja posredoval Poziv k pojasnilom in/ali dopolnitvam vloge.
V primeru, da je zadnji dan roka za predložitev pojasnil in/ali dopolnitev praznik, se rok izteče prvi naslednji delovni dan.


upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017