11_slohello
Splošne informacije


11_slohello

Struktura upravljanja programa

Naslednji organi, ki so zadolženi za izvajanje, upravljanje, spremljanje in nadzor programa, so povsem neodvisni drug od drugega:
Opis programskega območja

Opis programskega območja

Programsko območje, ki se razprostira na 30.740 km2 in ima več kot 5,5 milijonov prebivalcev, vključuje na slovenski strani Goriško, Gorenjsko in Obalno-kraško ter na osnovi klavzule fleksibilnosti še Osrednjeslovensko in Primorsko-notranjsko statistično regijo; na italijanski strani pa pokrajine Videm, Gorica, Trst, Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara in Ravenna ter na osnovi klavzule fleksibilnosti še pokrajini Pordenone in Treviso.

V skladu s členom 7 Uredbe Sveta št. 1083/2006, členom 21 Uredbe (ES) št. 1080/2006 in Odločbo Komisije št. 2006/769/ES z dne 31. oktobra 2006, je organ upravljanja v soglasju s partnerji predlagal vključitev naslednjih območij:Za Republiko Slovenijo:

 • Goriška statistična regija

 • Obalno-kraška statistična regija

 • Gorenjska statistična regija

 • Osrednjeslovenska statistična regija (na osnovi klavzule fleksibilnosti)

 • Primorsko-notranjska statistična regija (na osnovi klavzule fleksibilnosti)Za Republiko Italijo:
Za deželo Furlanijo Julijsko krajino:

 • Pokrajina Trst

 • Pokrajina Gorica

 • Pokrajina Udine

 • Pokrajina Pordenone (na osnovi klavzule fleksibilnosti)


Za deželo Veneto:

 • Pokrajina Benetke

 • Pokrajina Rovigo

 • Pokrajina Padova

 • Pokrajina Treviso (na osnovi klavzule fleksibilnosti)


Za deželo Emilia-Romagna:

 • Pokrajina Ferrara

 • Pokrajina Ravennanazaj na vrh strani

Nadzorni odbor

V skladu z načelom poenostavitve, v izogib podvajanju vlog ter za zagotovitev bolj učinkovite in osredotočene izvedbe programa je bila sprejeta odločitev, da za namene izbire projektov usmerjevalni odbor ne bo ustanovljen, kot dovoljuje 3. odstavek člena 19 Uredbe (ES) št. 1080/2006.

V skladu s členom 65 Uredbe Sveta št. 1083/2006 nadzorni odbor:
a) v šestih mesecih od odobritve operativnega programa preuči in odobri merila za izbiro projektov, ki se financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril v skladu s potrebami načrtovanja programov;
b) odobri vse dokumente, potrebne za izvajanje programa, ki jih po naročilu organa upravljanja pripravi in zagotovi STS;
c) na podlagi ocenjevalnih poročil, ki jih po naročilu organa upravljanja pripravijo STS in ožje delovne skupine za čezmejno sodelovanje, izbere projekte, ki bodo financirani;
d) periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja;
e) pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno nalogo, in vrednotenja iz člena 48(3) Uredbe Sveta št. 1083/2006;
f) preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju iz člena 67 Uredbe Sveta št. 1083/2006;
g) obvesti se ga o letnem poročilu o nadzoru, ali delu poročila glede zadevnega operativnega programa, ter o vseh zadevnih pripombah, ki jih lahko poda Komisija po preučitvi tega poročila ali  v zvezi s tem delom poročila;
h) lahko predlaga organu za upravljanje kakršno koli spremembo ali prilagoditev operativnega programa, ki bi verjetno omogočila dosego ciljev skladov iz člena 3 Uredbe Sveta št. 1083/2006, ali izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem;
i) obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Komisije o prispevku iz skladov.

V skladu z načelom preglednosti nadzorni odbor v svojem poslovniku določi pogoje za organizacijo pripravljalnih sestankov, usmerjenih v vrednotenje ocenjevalnih poročil o projektih.

nazaj na vrh strani

Skupni organ upravljanja

Skupni organ upravljanja operativnega programa je:

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
Via Udine 9 – 34132 Trst, Italija

V skladu s členom 60 Uredbe Sveta št. 1083/2006 in členom 15 Uredbe (ES) št. 1080/2006 je skupni organ upravljanja odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnega programa, zlasti za:
a) zagotavljanje, da so projekti izbrani za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila;
b) preverjanje, da je izdatke vsakega upravičenca, ki sodeluje pri projektu, odobril nadzornik iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1080/2006;
c) zagotavljanje sistema za vnašanje in shranjevanje računovodskih podatkov za vsak projekt v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje;
d) zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju projektov, vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s projekti, ne glede na  nacionalna računovodska pravila;
e) zagotavljanje, da se vrednotenja operativnih programov iz člena 48(3) izvedejo v skladu z členom 47;
f) vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami člena 90;
g) zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov, za namene izdaje potrdil, preko skupnega tehničnega sekretariata;
h) usmerjanje dela nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev;
i) izdelava in, po potrditvi nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Komisiji;
j) zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem obveščanju iz člena 69;
k) zagotavljanje podatkov Komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov;
l) podpisovanje pogodb z vodilnimi partnerji.

Organ upravljanja bo poleg tega odgovoren tudi za obveščanje nadzornega odbora o komunikacijskem načrtu in napredku v izvajanju le-tega, o izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti ter o uporabljenih komunikacijskih sredstvih.

V skladu s členom 71 Uredbe Sveta št. 1083/2006 velja, da pred vložitvijo prvega vmesnega zahtevka za plačilo ali najpozneje v roku dvanajstih mesecev od odobritve operativnega programa organ upravljanja Komisiji predloži opis sistemov upravljanja in nadzora, ki ga naj spremlja poročilo iz 2. odstavka.

nazaj na vrh strani

Skupni tehnični sekretariat

Sedež Skupnega tehničnega sekretariata je ravno tako v Trstu, via Udine 9.

Kot je določeno v členu 14 Uredbe (ES) št. 1080/2006, organ upravljanja po posvetu z državami članicami, ki so zastopane na programskem območju, vzpostavi skupni tehnični sekretariat. Ta pomaga enotnemu organu upravljanja, enotnemu revizijskemu organu in nadzornemu odboru pri opravljanju njihovih nalog.

Skupni tehnični sekretariat (v nadaljevanju STS) določi organ upravljanja, osebje je enako zastopano s strani obeh držav. Pri zaposlovanju osebja se ustrezno upošteva načela enakosti med moškimi in ženskami ter nediskriminacije.

STS je zadolžen predvsem za:
a) pripravo predlogov za odločitve nadzornega odbora o projektih, ki bodo financirani, in opravljanje funkcije sekretariata za organ upravljanja in revizijski organ;
b) delovanje kot prva »kontaktna točka« za potencialne upravičence z namenom nudenja informacij ter v sodelovanju z info točko v Sloveniji (ki bo nudila informacije na slovenskem ozemlju);
c) nudenje podpore organu upravljanja pri pripravi in izvajanju komunikacijskih dejavnosti (vključno z dogodki, informativnimi dnevi, komunikacijskim načrtom) v sodelovanju z italijanskimi partnerskimi regijami in slovensko info točko;
d) nudenje podpore organu upravljanja pri administrativnih nalogah;
e) pripravo in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za izvedbo (prijavni obrazci, prijavni paketi/smernice, smernice za upravičenost, obrazci za poročanje, pravilniki/razpisi, standardizirane pogodbe med organom upravljanja in vodilnim partnerjem ter med vodilnim in projektnimi partnerji), za odobritev s strani nadzornega odbora;
f) sprejemanje projektnih predlogov/projektnih idej;
g) vzpostavitev, redno vzdrževanje in posodabljanje sistema spremljanja (odgovornost za vzpostavitev, delovanje in vnos podatkov na programski in projektni ravni);
h) pridobitev seznama regionalnih/nacionalnih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v postopku vrednotenja, s strani programskih partnerjev;
i) vrednotenje projektnih predlogov/projektnih idej na podlagi meril, določenih s strani nadzornega odbora, ki mu pomaga čezmejna skupina strokovnjakov;
j) obveščanje vodilnega partnerja o rezultatih postopka izbire;
k) preverjanje poročil, ki jih pripravi vodilni partner;
l) pripravo vseh poročil o izvajanju programa, ki jih predloži organ upravljanja.

nazaj na vrh strani

Slovenska info točka

Slovenska info točka podpira organ upravljanja pri širjenju informacij o stopnjah izvajanja programa po slovenskem ozemlju. Osebje info točke tesno sodeluje s skupnim tehničnim sekretariatom pri izvrševanju naslednjih nalog:
- Delovanje kot prva »kontaktna točka« za možne upravičence, zagotavljanje informacij in nasvetov možnim upravičencem na slovenskem ozemlju;
- Podpora organa upravljanja pri pripravi in izvajanju komunikacijskih dejavnosti (vključno z dogodki, informativnimi dnevi, komunikacijskim načrtom).

nazaj na vrh strani

Skupni organ za potrjevanje

Skupni organ za potrjevanje operativnega programa je:

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za dajatve in prispevke, kontrolo kadrovskih listin in porabo sredstev v okviru EU načrtovanja
Via Udine 9 – 34132 Trst, Italija

V skladu s členom 61 Uredbe Sveta št. 1083/2006 je skupni organ za potrjevanje odgovoren zlasti za:
a) pripravo potrjenih izkazov o izdatkih in zahtevkov za izplačila ter njihovo posredovanje Komisiji;
b) potrjevanje, da:
• je izkaz o izdatkih točen, izhaja iz zanesljivega računovodskega sistema in temelji na preverljivih spremnih dokumentih;
• so prijavljeni izdatki v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in da so nastali zaradi projektov, ki so bili izbrani za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za program, in v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili;
c) zagotavljanje za namen izdajanja potrdil, da je od organa za upravljanje prejel dovolj informacij o izvajanju postopkov in preverjanju glede izdatkov, ki so vsebovani na izkazih o izdatkih;
d) upoštevanje, za namen izdajanja potrdil, rezultatov vseh revizij, ki jih je izvedel revizijski organ oziroma so bile izvedene v njegovi pristojnosti;
e) vzdrževanje računovodskih evidenc izdatkov, predloženih Komisiji,  v računalniški obliki;
f) vzdrževanje evidence o izterljivih zneskih ter zneskih, ki so bili umaknjeni po preklicu celotnega prispevka za določen projekt ali dela tega prispevka. Izterjane zneske se povrne v splošni proračun Evropske unije, in sicer pred zaprtjem operativnega programa tako, da se jih odšteje od naslednjega izkaza o izdatkih;
g) prejemanje sredstev od Evropske komisije v skladu z italijanskimi nacionalnimi pravili.

nazaj na vrh strani

Skupni revizijski organ

Skupni revizijski organ operativnega programa je:

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Predsedstvo Dežele
Glavna direkcija
Revizijska služba
Via Montesanto 17 – 34170 Gorica, Italija

V skladu s členoma 62 in 71 Uredbe Sveta št. 1083/2006 je skupni revizijski organ odgovoren zlasti za:
a) zagotavljanje, da se revizije izvajajo tako, da se preveri učinkovitost sistema upravljanja in nadzora operativnega programa;
b) zagotavljanje, da se revizije projektov izvajajo na podlagi ustreznega vzorca, da se preverijo prijavljeni izdatki;
c) posredovanje revizijske strategije Komisiji, v devetih mesecih od potrditve operativnega programa, ki pokriva vse organe iz točk (a) in (b), ki bodo izvedli revizijo, uporabljane metode, metode vzorčenja za revizije projektov ter okvirni načrt revizij, ki zagotavlja, da so poglavitna telesa revidirana in revizije enakomerno porazdeljene čez celotno programsko obdobje;
d) do 31. decembra vsako nadaljnje leto od leta 2008 do leta 2015:
• posredovanje letnega poročila o nadzoru Komisiji; poročilo vsebuje ugotovitve revizij, izvedenih v skladu z revizijsko strategijo, v okviru operativnega programa v obdobju preteklih 12 mesecev, ki se zaključi 30. junija zadevnega leta, in poročanje o ugotovljenih pomanjkljivostih v sistemu upravljanja in nadzora programa. Prvo poročilo, ki ga je treba posredovati do 31. decembra 2008, zajema obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2008. Podatki v zvezi z revizijami, izvedenimi po 1. juliju 2015, se vključijo v končno poročilo o nadzoru k izjavi o zaključitvi iz točke (e);
• izdajo mnenja na podlagi nadzora in revizij, izvedenih v njegovi pristojnosti, o tem, ali sistem upravljanja in nadzora deluje učinkovito, da se izda zadostno zagotovilo o pravilnosti izkazov o izdatkih, ki so bili predloženi Komisiji, in posledično zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov;
• posredovanje izjave, kadar je to primerno v skladu s členom 88 Uredbe Sveta št. 1083/2006, glede delne zaključitve, v kateri je ocenjena legalnost in pravilnost izdatkov v zvezi s tem.
e) posredovanje izjave o zaključitvi, ki ocenjuje veljavnost zahteve za izplačilo končnega zneska ter zakonitost in pravilnost poslovnih dogodkov, ki so povezani s tem in so zajeti v končnem izkazu o izdatkih, ki dopolnjuje končno poročilo o nadzoru; izjavo se posreduje Komisiji najpozneje do 31. marca 2017;
f) zagotavljanje, da je revizija opravljena po mednarodnih revizijskih standardih;
g) pripravo poročila, ki vsebuje rezultate ocene vzpostavljenih sistemov in podaja mnenje o njihovi skladnost s členi 58 do 62 Uredbe Sveta št. 1083/2006.

Revizijskemu organu za operativni program pomaga skupina revizorjev, ki jo sestavljajo predstavniki vsake države članice, ki sodeluje v operativnem programu. Skupina sestavi svoj lastni poslovnik. Predseduje ji revizijski organ operativnega programa.

Skupina pomaga revizijskemu organu zlasti pri opravljanju dolžnosti, določenih v točkah c) in d)i), odstavek 1, člen 62 Splošne uredbe.

nazaj na vrh strani

Čezmejne skupine

Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev
STS organizira čezmejne ožje delovne skupine, ki nudijo tehnično strokovno znanje in podporo pri vrednotenju projektnih predlogov/projektnih idej.

Ožje delovne skupine sestavljajo regionalni/nacionalni strokovnjaki (državni uradniki in/ali zunanji strokovnjaki) iz Italije in Slovenije, ki so izbrani na podlagi njihovih izkušenj in znanj z različnih področij, ki jih financira program. Ožje delovne skupine ocenijo kakovost projektov (t.j. delovni načrt in finančno konstrukcijo) ter njihovo skladnost z regionalnimi/nacionalnimi sektorskimi politikami.

Čezmejna koordinacijska delovna skupina
Čezmejna koordinacijska delovna skupina ima naslednje naloge:
a) podpirati in olajšati delovanje nadzornega odbora;
b) bolj podrobna interpretacija prioritet dokumentov programa z namenom podati potencialnim prijaviteljem projektov že v fazi priprave projektnih predlogov strateške smernice.

nazaj na vrh strani

Okoljske oblasti

Predstavniki okoljskih organov v Nadzornem odboru nudijo podporo partnerjem programa, torej predstavnikom italijanskih dežel in Republike Slovenije, v začetni fazi javnega zbiranja ponudb za projekte in pri določanju meril za izbiro projektov ter vrednotenju in spremljanju programa s posebno pozornostjo na okoljske vplive. Predstavniki prav tako pomagajo pri pripravi letnega poročila o izvajanju programa ter sodelujejo pri vprašanjih, ki zadevajo okoljske cilje.

nazaj na vrh strani

kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: