nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

25.06.2009 Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008: preverjanje administrativne ustreznosti PPI/ lestvica PPI po oceni kakovosti: PPI povabljeni k drugi stopnji in zavrnjeni PPI

S sklepom št. 1419 z dne 24. junija 2009 se je Deželni Odbor seznanil z odločitvijo Nadzornega Odbora z dne 11.junija 2009.

Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008:

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017