nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

15.06.2016 Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

LOGO INTERREG ITA-SLO 2014-2020 WITH ERDF

Objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) dne 15. junija 2016, številka 24 (v italijanskem jeziku).


***

OBVESTILO
Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo e-vloge za razpise za standardne projekte 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016.
Zaradi upočasnitev spletne aplikacije, do katere je prišlo 48 ur pred rokom za oddajo vlog, se rok podaljša do 14.00.00 Ure dana 30.09.2016.


***
Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo e-vloge za razpise za standardne projekte 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016.
Rok za oddajo projektnih predlogov je podaljšan do 30.09.2016 do 12. ure.

Skupni sekretariat bo nudil podporo pri izpolnjevanju e-vloge do 14.09.2016. V odbodbju med 15.09.2016 in 30.09.2016 bo Skupni sekretariat nudil podporo le v primeru tehničnih težav povezanih z oddajo e-vloge.

***


Dokumentacija – za partnerje izven programskega območja

FAQ Razpisi 2016 - 26.09.2016

RAZPISI:

Javni razpis za standardne projekte št. 1/2016 1b

Javni razpis za standardne projekte št. 2/2016 4e

Javni razpis za standardne projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f

Javni razpis za standardne projekte št. 4/2016 11 ETS


RAZPISNA DOKUMENTACIJA :

I. Merila izbora / Criteri di selezione

II. Priročnik za ocenjevanje / Manuale di valutazione

III. Smernice za uporabo e-vloge (Verzija 01/2016 - Zadnja posodobitev: 21.06.2016)
Smernice za uporabo e-vloge - Nova verzija 8.8.2016

IV. Priročnik o upravičenosti izdatkov/ Manuale sull'ammissibilità delle spese/ Manual on eligibility of expenditures

V. Vzorec Partnerske pogodbe .doc; .pdf

VI. Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) .doc; .pdf
Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) nova verzija 9.8.2016. .doc .pdf. Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ .doc .pdf.

VII. Predloga Izjave projektnega partnerja (PP) .doc: .pdf
Predloga Izjave projektnega partnerja (PP) nova verzija 9.8.2016. .doc .pdf. Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ. .doc .pdf.

VIII. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju


Delovna verzija vloge, ki je namenjena lažjemu izpolnjevanju e-vloge

Off-line obrazec e-prijavnice

Za pravilno predložitev vloge morajo VPji predhodno narediti prijavo v sistem »FVG prijava« na naslednji povezavi:
> za slovenske prijavitelje:
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=SLO
> za italijanske prijavitelje
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=ITA

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017