nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

02.07.2010 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009: OBVESTILO VODILNIM PARTNERJEM

Obveščamo vas, da se trenutno zaključuje pregled prispelih Pogodb o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji.
Datum, do katerega vam bo posredovana končna verzija Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med organom upravljanja in vodilnim partnerjem ter datum podpisa pogodbe, vam bosta sporočena do 7. julija 2010.

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017