nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

28.09.2012 Javni razpis št. 03/2011 - Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem

Objavljamo vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem.

Pogodba o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem - .doc

1 - Zahtevek za določitev načina izplačila
a) Italijanski vodilni in projektni partnerji posredujejo izpolnjen obrazec, ki je pripravljen le za italijanske partnerje - .doc;
b) samo slovenski vodilni partnerji posredujejo izpolnjen obrazec, ki je pripravljen le za slovenske vodilne partnerje - .doc;

2 – Izjava (samo slovenski vodilni partnerji predložijo izjavo, s katero zagotavljajo, da nimajo davčne številke v Italiji) - .doc;

3 - Nadomestna izjava o znanem dejstvu o prejemu sredstev v skladu s pravilom de minimis za VP in/ali PP (izpolnijo le subjekti opredeljeni v prvi točki 3. člena pogodbe) -
za italijanske subjekte
za slovenske subjekte

4 - Izjava raziskovalnih organizacij (izpolnijo le italijanski vodilni in projektni partnerji, ki sodijo v omenjeno kategorijo) - .doc

5 – Garancije (le v primeru predložitve zahtevka za predplačilo) - .doc

6 – DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva/Dokazilo o plačevanju prispevkov samo italijanski projektni partnerji (obvezno predložijo le subjekti, ki so podjetja, posamična podjetja in družbe z oz. brez zaposlenih. Ostali subjekti predložijo le nadomestno izjavo, da niso zavezanci za t.i. DURC.) - .pdf

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017