nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

20.07.2012 Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji - javni razpis št. 03/2011

Vzorec pogodbe je dostopen na spodnji povezavi.

Pogodba o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji - Javni razpis št. 03/2011
V zvezi s Pogodbo o partnerstvu vas obveščamo, da polja, v katera je potrebno vnesti/spremeniti/izbrisati zahtevane podatke, so označena s sivo barvo.
Vseh ostalih delov dokumenta ni možno spreminjati/ izbrisati/ zamenjati.
Prosimo vas, da pogodbo izpolnite pazljivo in natančno v izogib morebitnemu podaljšanju postopka.

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017