nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

03.07.2009 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - Poziv v okviru druge stopnje postopka

Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - Poziv v okviru druge stopnje postopka

Bando pubblico per la presentazione di progetti strategici n. 01/2009 - Avviso relativo alla seconda fase

Javni razpis je bil objavljen v slovenskem jeziku v Uradnem listu Republike Slovenije št. 51/2009 z dne 3. julija 2009 in v italijanskem jeziku v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 26 z dne 1. julija 2009.

Priloge:

1. Prijavnica »Posodobljeno 7. julija 2009«
2. Opis stroškovnega načrta
3. Vzorec Pisma o nameri le za italijanske vodilne partnerje in projektne partnerje
4. Vzorec Pisma o nameri le za slovenske vodilne partnerje in projektne partnerje
5. Vzorec Izjave vodilnega partnerja
6. Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – strateški projekti ( slovenski jezik; italijanski jezik)
7. Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov strateških projektov
8. Seznam postopkovnih meril in meril za izbor ( slovenski jezik; italijanski jezik)
9. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem ( slovenski jezik; italijanski jezik)
10. Pogodba o partnerstvu medvodilnim partnerjem in projektnimi partnerji
Zadnja dvojezična različica (vzporedno napisan tekst v italijanščini in slovenščini) vzorca Pogodbe o sofinanciranju med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem bo na voljo na tem mestu v naslednjih dneh.
11. Vzorec Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju
12. Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008.
13. Izjava Deggendorf (predložiti ob podpisu Pogodbe o sofinanciranju) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008.
14. Popravki razpisne dokumentacije. Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009. Seznam popravkov.

Priročnik za ocenjevanje strateških in standardnih projektov je dostopen tukaj.

FAQ oziroma pogosto zastavljena vprašanja in odgovori v povezavi z Javnim razpisom za predložitev strateških projektov št. 01/2009 – poziv v okviru druge stopnje postopka.

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017