41_slohello
Izvajanje projekta


41_slohello

Kazalo dokumentacije na tekoči podstrani:

Povezave na dokumentacijo, ki je na razpolago na podstrani javni razpisi:

Dokumentacija:
Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju:
v slovenskem jeziku
v italijanskem jeziku


Navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 za STRATEŠKE PROJEKTE - Javni razpis št. 01/2009 v slovenskem jeziku (Verzija n. 6/2014) -  objavljena 30.07.2014

Navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 za STRATEŠKE PROJEKTE - Javni razpis št. 01/2009 v italijanskem jeziku (Verzija n. 6/2014) - objavljena 30.07.2014


Poročilo upravičenca - dvojezični (Verzija št. 5/2014) - Priloga 1
Poročilo vodilnega partnerja (Verzija št. 5/2014) - Priloga 2

Dnevna časovnica (Verzija št. 3/2012) (za slovenske upravičence) - Priloga 3
Dnevna časovnica (Verzija št. 3/2012 - izjema) (za slovenske upravičence) - Priloga 3 – v vrstici »Prispevki in davki delodajalca« je odstranjen samodejni izračun in zato je mogoč vnos vrednosti v skladu s spremembami nacionalne zakonodaje

Mesečna časovnica (Verzija št. 3/2012) (za slovenske upravičence) - Priloga 4
Mesečna časovnica (Verzija št. 3/2012 - izjema) (za slovenske upravičence) - Priloga 4 - v vrstici »Prispevki in davki delodajalca« je odstranjen samodejni izračun in zato je mogoč vnos vrednosti v skladu s spremembami nacionalne zakonodaje

Izjava v skladu s 50. čl. uredbe 1828/2006 (samo za italijanske javne partnerje oz. italijanske subjekte javnega prava) - Priloga 5

Zbirnik regresa zaposlenega na projektu (samo za slovenske upravičence) - Priloga 6

Navodila za izpolnjevanje zbirnika: Dvanajstina regres se lahko uveljavlja v mesečni časovnici posameznega zaposlenega, če je izdatek nastal v času trajanja ali pred obdobjem poročanja. V primeru, da obdobje poročanja zajema čas, v katerem regres še ni bil izplačan, se regres upošteva v naslednjem poročilu. V takem primeru se upravičeno vrednost regresa izračuna s pomočjo obrazca »Zbirnik regresa zaposlenega na projektu« (excelov obrazec), ki vsebuje celoten preračun glede na projektne ure, mesečni fond ur oziroma število vseh rednih ur in glede na skupno število ur boleznine (če ni povrnjena s strani ZZZS), dopusta in drugih dni izostanka iz dela v mesecu, skladnega s pogodbo o zaposlitvi, ki so strošek delodajalca. V obrazcu se izpolnijo vsa modro obarvana polja, oranžno obarvana polja pa se izpolnjujejo samodejno. Poračun regresa se vnese samostojno v novo vrstico preglednice na listu 7. Elenco doc_Seznam dokazil, kjer se v stolpec 4 Opis izdatka zapiše: »poračun regresa ime in priimek za leto (npr. poračun regresa Janeza Novaka za leto 2010), ostale stolpce se izpolni v skladu z Navodili in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.Obrazec za uveljavljanje sprememb (Verzija št. 2/2014) - Priloga 7

Izračun sprememb - Priloga 8

Kontrolni list za postopek oddaje javnega narocila - italijanski upravičenci - Priloga 9  
Kontrolni list za postopek oddaje javnega narocila - slovenski upravičenci - Priloga 10

Zaključevanje strateških projektov:
Dokumentacija na podlagi poglavja 1.4 Navodil in obrazci za poročanje:

Dodatek k zaključnemu poročilu upravičenca – le za slovenske upravičence - Priloga 11a
Priloga 11b (Izjava o lastništvu - le za slovenske upravičence)

Dokumentacija na podlagi poglavja 2.4 Navodil in obrazci za poročanje:
Priloga k zaključnemu poročilu Vodilnega partnerja - Priloga 12:
SLO
ITA


Navodila in obrazci v .zip formatu:
Dokumentacija za STRATEŠKE PROJEKTE v .zip formatu
Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju - javni razpis št. 02/2009 za STANDARDNE PROJEKTE:
v slovenskem jeziku
v italijanskem jeziku

Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju - javni razpis št. 03/2011 za STANDARDNE PROJEKTE ZA OŽJE KOPENSKO OBMOČJE:
v slovenskem jeziku
v italijanskem jeziku


Navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 za STANDARDNE PROJEKTE - Javni razpis št. 02/2009 in Javni razpis št. 03/2011 v slovenskem jeziku (Verzija št. 04/2014) - posodobitev objavljena 30.07.2014

Navodila in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 za STANDARDNE PROJEKTE - Javni razpis št. 02/2009 in Javni razpis št. 03/2011 v italijanskem jeziku (Verzija št. 04/2014) - posodobitev objavljena 30.07.2014


loginfvg - GOLD_MIS rendicontazione on-line/ePoročanje

Dnevna časovnica (Verzija št. 3/2012) (za slovenske upravičence) - Priloga 3
Dnevna časovnica (Verzija št. 3/2012 - izjema) (za slovenske upravičence) - Priloga 3 – v vrstici »Prispevki in davki delodajalca« je odstranjen samodejni izračun in zato je mogoč vnos vrednosti v skladu s spremembami nacionalne zakonodaje

Mesečna časovnica (Verzija št. 3/2012) (za slovenske upravičence) - Priloga 4
Mesečna časovnica (Verzija št. 3/2012 - izjema) (za slovenske upravičence) - Priloga 4 - v vrstici »Prispevki in davki delodajalca« je odstranjen samodejni izračun in zato je mogoč vnos vrednosti v skladu s spremembami nacionalne zakonodaje

Izjava v skladu s 50. čl. uredbe 1828/2006 (samo za italijanske javne partnerje oz. italijanske subjekte javnega prava) - Priloga 5

Zbirnik regresa zaposlenega na projektu (samo za slovenske upravičence) - Priloga 6

Navodila za izpolnjevanje zbirnika: Dvanajstina regres se lahko uveljavlja v mesečni časovnici posameznega zaposlenega, če je izdatek nastal v času trajanja ali pred obdobjem poročanja. V primeru, da obdobje poročanja zajema čas, v katerem regres še ni bil izplačan, se regres upošteva v naslednjem poročilu. V takem primeru se upravičeno vrednost regresa izračuna s pomočjo obrazca »Zbirnik regresa zaposlenega na projektu« (excelov obrazec), ki vsebuje celoten preračun glede na projektne ure, mesečni fond ur oziroma število vseh rednih ur in glede na skupno število ur boleznine (če ni povrnjena s strani ZZZS), dopusta in drugih dni izostanka iz dela v mesecu, skladnega s pogodbo o zaposlitvi, ki so strošek delodajalca. V obrazcu se izpolnijo vsa modro obarvana polja, oranžno obarvana polja pa se izpolnjujejo samodejno. Poračun regresa se vnese samostojno v novo vrstico preglednice na listu 7. Elenco doc_Seznam dokazil, kjer se v stolpec 4 Opis izdatka zapiše: »poračun regresa ime in priimek za leto (npr. poračun regresa Janeza Novaka za leto 2010), ostale stolpce se izpolni v skladu z Navodili in obrazci za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.Obrazec za uveljavljanje sprememb (Verzija št. 2/2014) - Priloga 7

Izračun sprememb - Priloga 8

Kontrolni list za postopek oddaje javnega narocila - italijanski upravičenci - Priloga 9  
Kontrolni list za postopek oddaje javnega narocila - slovenski upravičenci - Priloga 10

Zaključevanje standardnih projektov:
Dokumentacija na podlagi poglavja 1.4 Navodil in obrazci za poročanje:

Dodatek k zaključnemu poročilu upravičenca – le za slovenske upravičence - Priloga 11a
Priloga 11b (Izjava o lastništvu - le za slovenske upravičence)

Dokumentacija na podlagi poglavja 2.4 Navodil in obrazci za poročanje:
Priloga k zaključnemu poročilu Vodilnega partnerja - Priloga 12:
SLO
ITA


Navodila in obrazci v .zip formatu:
Dokumentacija za STANDARDNE PROJEKTE v .zip formatu


Priročnika prvostopenjskih kontrolnih enot:

SLO - Navodilo za delo kontrolne enote za izvajanje postopkov pri porabi sredstev evropske teritorialne politike
ITA - Manuale per il Controllo di Primo Livello (Versione di Revisione del 28 marzo 2013)Obrazec za pregled prevzetih obveznostih upravičenca - strateški projekti
Navodila za zagotavljanje revizijskih sledi za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v italijanskem jeziku Posodobljeno dne 6.9.2010
Navodila za zagotavljanje revizijskih sledi za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 v slovenskem jeziku Posodobljeno dne 6.9.2010

Revizijske sledi – dvojezični obrazciSmernice za spremljanje in poročanje o državnih pomočeh v slovenskem jeziku
Smernice za spremljanje in poročanje o državnih pomočeh v italijanskem jezikuSmernice za upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek

Metodološke smernice za izdelavo analize stroškov in koristi (v angleškem jeziku)
Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (v angleškem jeziku)
Zahtevek za izplačilo sofinanciranja iz ESRR - ad hoc postopek - projekti z državnimi pomočmi

Zahtevek za izplačilo slovenskega nacionalnega sofinanciranja
Dvojezični zahtevek za izplačilo predplačila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) - posodobljen 11.04.2014

Vzorec dodatka k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem

Ad-hoc obrazec na podlagi obvestila o spremenjeni vrednosti sofinanciranja  

Ad-hoc obrazec na podlagi obvestila o povečanem obsegu sofinanciranja

Ad-hoc obrazec na podlagi obvestila o overbookingu NEWJavni razpis št. 02/2009 - Šifra projekta
Javni razpis št. 03/2011 - Šifra projekta

Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s postopki javnega naročanja - 1. okrožnica
Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s postopki javnega naročanja - 2. okrožnica (posodobitev v skladu z zakonskimi novostmi, uvedenimi v Republiki Italiji)
Kontrolni list za postopek oddaje javnega narocila - slovenski upravičenci
Kontrolni list za postopek oddaje javnega narocila - italijanski upravičenci

Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s trajnostjo projekta

Okrožnica Organa upravljanja v zvezi z uveljavljanjem izdatkov za delo zaposlenih - izključno za slovenske upravičence

Okrožnica Organa upravljanja v zvezi s poročili o izdatkih in operativnimi postopki potrjevanja s strani Prvostopenjskih kontrol

Obvestilo - Obvestilo pri pripravi poročila upravičencaNa italijanski različici spletne strani so objavljena navodila in obrazci, ki jih morajo predložiti italijanski upravičencinazaj na vrh strani

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017