projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
Partner

Prednostna naloga

Dežela / Statistična regija

Pokrajina


januar 2013 Camaa - Center Za Severno Jadransko Vojasko Architekturo

november 2012 MODEF - SKUPNA IZDELAVA IN RAZISKAVA MODELOV ZA OPTIMIZACIJO UPORABE FOTOVOLTAIČNE ENERGIJE

oktober 2012 POT MIRU - VIA DI PACE - Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

oktober 2012 PratiCons - Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine

oktober 2012 PROTEO - Čezmejno center za študij proteinov za onkološko raziskavo in diagnostiko

oktober 2012 TRECORALA- Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu

oktober 2012 AGRI - KNOWS

oktober 2012 FARmEAT - Od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje.

oktober 2012 RURAL - ČEZMEJNI RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU INS KUPNA PROMOCIJA KAKOVOSTNIH TIPIČNIH IZDELKOV OBČIN PREPOTTO IN KANAL OB SOČI

oktober 2012 OGV - Goriški vrtovi - Orti Goriziani

oktober 2012 VISO

oktober 2012 MINA - Okoljski onesnaževalci in nevrodegenerativne bolezni: multidisciplinarna študija, ki temelji na raziskavah, usposabljanju in inovativnosti

oktober 2012 ECHOS - Čezmejni odmevi

oktober 2012 LIVING LANDSCAPE

oktober 2012 ZBORZBIRK - Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom

oktober 2012 NUVOLAK - Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti

september 2012 TRADOMO - Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na Čezmejnem Programskem območju

september 2012 SHARTEC - Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah

avgust 2012 BIMOBIS - Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo

avgust 2012 ENJOY TOUR - Dober tek na čezmejnih poteh okusov

avgust 2012 CAMIS Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče

februar 2012 TESSI - Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji

februar 2012 HYDRO KARST - Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir

februar 2012 IPforSMEs Vloga intelektualne lastnine (IP) pri oblikvanju regionale dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo IP

januar 2012 ISO-PRE: Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Premariacco

januar 2012 ISO - TO - Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin

januar 2012 ISO-PRA: Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Pradamano

januar 2012 ISO-PA: Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Pavia di Udine

januar 2012 ISO-RE: Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Remanzacco

januar 2012 ISO-GIO: Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina San Giovanni al Natisone

november 2011 T-LAB - Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije

november 2011 SOLUM - Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov

november 2011 PROFILI - Oblikovanje čezmejne platforme storitev za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov

november 2011 TRANSARMON - Usklajevanje zakonodaje v korist čezmejnih MSP

november 2011 Living Fountains - Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju

november 2011 GEP - Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih

november 2011 FUTURELIGHTS - JAVNA RAZSVETLJAVA PRIHODNOSTI

november 2011 ASTIS - Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča

november 2011 ADRIAWET 2000 - JADRANSKA MOKRIŠČA ZA OMREŽJE NATURA 2000

november 2011 GLIOMA - DOLOČANJE NOVIH BIOMARKERJEV MOŽGANSKIH TUMORJEV – GLIOMOV ZA DIAGNOZO IN KOT NOVE TARČE ZDRAVLJENJA

november 2011 SALTWORKS - Ekolosko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenija

november 2011 LEX - Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji

november 2011 EnergyViLLab - Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije

november 2011 SIGN - SLOVENSKO ITALIJANSKA GENETSKA MREŽA

november 2011 BELLIMPRESA - Racionalizacija notranjih virov in razširitev dobre rejske prakse, nanašajoče se na multifunkcionalno in trajnostno gospodarjenje na živinorejskih obratih

november 2011 GOTRAWAMA - Cross-border system for water management in urban area of Gorizia and Nova Gorica

november 2011 HERITASTE - Poti Okusov in dozivetij

oktober 2011 e-surgerynet - Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju

oktober 2011 STUDY CIRCLES - Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju

oktober 2011 IDAGO - IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI IN ATRAKTIVNOSTI GORSKIH OBMEJNIH OBMOČIJ

oktober 2011 SiiT - Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju

oktober 2011 Julius - Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana

oktober 2011 BioDiNet - Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine

oktober 2011 CroCTaL - KRAJINA in ČEZMEJNE KOLESARSKE POTI

oktober 2011 PANGEA

oktober 2011 ALISTO - Na krilih zgodovine

oktober 2011 e-cardionet - Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju

oktober 2011 AGROTUR, KRAŠKI AGROTURIZEM

oktober 2011 TIP - Čezmejna Integrirana Platforma

oktober 2011 INNOV-H20, OMREŽJE ZA TEHNOLOŠKO INOVACIJO V RIBOGOJSTVU

oktober 2011 EDUKA - Vzgajati k različnosti

september 2011 IntegrAid - Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju

september 2011 P.E.S.C.A. - Projekt o vzgoji za zdravo prehrano

september 2011 MOTOR- MOBILNI TURISTIČNI INKUBATOR

september 2011 UE LI JE II - Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru

september 2011 SEA - Agencija za Socialno Ekonomijo

avgust 2011 MACC - Modern Art Concervation Center - (Konzervatorski center sodobnih umetnosti) Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo modernih in sodobnih umetnosti

avgust 2011 LANATURA - Kmetijsko gozdarska zbornica slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

junij 2011 WINENET - KOOPERACIJSKA MREŽA ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE VINSKE INDUSTRIJE Z INOVATIVNIMI SOLUCIJAMI

maj 2011 OPENMUSEUMS - Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija muzejev v zgodovinskih mestih severnega Jadrana

april 2011 SAFEPORT - Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču

april 2011 TRANS2CARE - Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva

marec 2011 INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

julij 2010 KNOW US - Soustvarjanje konkurenčnega znanja med Univerzami in MSP

junij 2010 CITIUS - Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji

maj 2010 E-HEALTH - E-Zdravje na čezmejnem območju

maj 2010 SLOWTOURISM - Valorizacija in promocija turističnih "slow" poti med Italijo in Slovenijo

maj 2010 CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij

april 2010 PArSJAd - Arheološki parki severnega Jadrana

april 2010 iCON - Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo

januar 2010 S.HO.W. - Social Housing Watch - Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

januar 2010 ADRIA A - Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja

januar 2010 CARSO - KRAS. Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija

oktober 2009 SHARED CULTURE - Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine

oktober 2009 JEZIK-LINGUA: Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja.

september 2009 SIGMA 2 - Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017