nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

30.11.2009 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 Poziv v okviru druge stopnje postopka: objavljen seznam

Skupni upravni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 je odobril seznam ocenjenih projektnih predlogov strateških projektov, ki so bili administrativno ustrezni in upravičeni.

V nadaljevanju je po prednostnih nalogah dostopen seznam projektnih predlogov uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti in seznam neupravičenih projektnih predlogov. Navedeni seznam je dostopen tudi v delu "Javni razpisi". Prijavitelji zavrnjenih/zavrženih projektnih predlogov bodo pisno obveščeni o rezultatih ocenjevanja z navedbo razlogov za zavrnitev/zavržbo.

Naloži seznam projektnih predlogov uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti in seznam neupravičenih projektnih predlogov (Javni razpis št. 1/2009)

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017