nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

23.12.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - Upravičeni projektni predlogi uvrščeni v postopek ocenjevanja kakovosti / neupravičeni projektni predlogi

Na podlagi Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 in odločitve Nadzornega odbora Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, objavljamo seznam upravičenih projektnih predlogov, ki se posredujejo v ocenjevanje kakovosti in neupravičenih projektnih predlogov, po posamezni prednostni nalogi.

Prednostna naloga 1 - seznam upravičenih projektnih predlogov

Prednostna naloga 1 - seznam neupravičenih projektnih predlogov

Prednostna naloga 2 - seznam upravičenih projektnih predlogov

Prednostna naloga 2 - seznam neupravičenih projektnih predlogov

Prednostna naloga 3 - seznam upravičenih projektnih predlogov

Prednostna naloga 3 - seznam neupravičenih projektnih predlogovupravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017