nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

06.04.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

Objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) dne 6. aprila 2011, številka 14 (v italijanskem jeziku). Objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 8.aprila 2011, številka 26 (v slovenskem jeziku).

Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

Bando pubblico per la presentazione di progetti standard – risorse dedicate alle aree di confine terrestre n. 03/2011

Objava besedila javnega razpisa nima uradnega značaja. Besedilo ostaja nespremenjeno kot je bilo objavljeno v uradnem listu.


Allegati / Priloge:

1. Scheda progettuale / Prijavnica
2. Piano finanziario / Opis stroškovnega načrta
3. Modello di Lettera di Intenti per Lead Partner e Partner di Progetto / Vzorec Pisma o nameri za vodilne partnerje in projektne partnerje
4. Manuale sull'ammissibilita della spesa, gli Aiuti di Stato e la rendicontazione – progetti standard / Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti
5. Linee guida per la presentazione di proposte progettuali standard / Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov
6. Griglia di valutazione e ponderazione dei criteri / Seznam postopkovnih meril in meril za izbor
7. Modello di Contratto di Concessione del Finanziamento tra AdG e LP (i modelli allegati al Contratto dovranno essere prodotti contestualmente alla sottoscrizione del Contratto medesimo) / Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem (obrazce priložene k pogodbi je potrebno predložiti ob podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja)
7.1.1. Richiesta modalita di pagamento (per i beneficiari italiani) / Zahtevek za določitev načina izplačila (za italijanske upravičence)
7.1.2. Richiesta modalita di pagamento (per i LP sloveni) / Zahtevek za določitev načina izplačila (za slovenske VP)
7.2 Dichiarazione IVA (per i LP sloveni) / Izjava DDV (za slovenske VP)
7.3 Autocertificazione de minimis / Nadomestna izjava o znanem dejstvu o prejemu sredstev v skladu s pravilom de minimis
7.4 Dichiarazione per soggetti organismi di ricerca (per i beneficiari italiani che rientrano nella categoria) / Izjava raziskovalnih organizacij (za italijanske upravičence, ki sodijo v omenjeno kategorijo)
7.5 Garanzia / Garancije
7.6 DURC (per i beneficiari italiani che si qualificano come imprese individuali e societarie, con o senza dipendenti / za italijanske upravičence, ki so podjetja, posamična podjetja in družbe z oz. brez zaposlenih)
8. Modello di Contratto di Parternariato tra LP e PP / Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji
9. Modello di Contratto della Repubblica di Slovenia per il cofinanziamento delle politiche territoriali europee / Vzorec Pogodbe o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike
10. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i parametri dimensionali ai sensi della definizione comunitaria di microimpresa, piccola e media impresa – solo per i soggetti italiani che esercitano attivita d’impresa / Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo
11. Dichiarazione di Deggendorf (da produrre contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Finanziamento) – solo per i soggetti italiani che esercitano attivita d’impresa / Izjava Deggendorf (predložiti ob podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo.


Manuale di valutazione per progetti standard - risorse dedicate alle aree di confine terrestre n. 03/2011 / Priročnik za ocenjevanje standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011


upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017