nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

25.03.2011 Javni razpis št. 02/2009 - dokumentacija za Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev

Sporočamo vam, da je na spodnji povezavi dostopna dokumentacija za Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev standardnih projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 02/2009.  • Priročnik za ocenjevanje strateških in standardnih projektov, 23/04/09 / Manuale di valutazione per progetti strategici e standard, 23/04/2009


  • Obrazec za ocenjevanje kakovosti, ki ga izvedejo člani Čezmejnih delovnih skupin ocenjevalcev (CBWGEs) - Prednostna naloga 1 / Modello di valutazione di qualità a cura dei Gruppi di Lavoro Transfrontalieri di Esperti (CBWGEs) - Asse prioritario 1


  • Obrazec za ocenjevanje kakovosti, ki ga izvedejo člani Čezmejnih delovnih skupin ocenjevalcev (CBWGEs) - Prednostna naloga 2 / Modello di valutazione di qualità a cura dei Gruppi di Lavoro Transfrontalieri di Esperti (CBWGEs) - Asse prioritario 2


  • Obrazec za ocenjevanje kakovosti, ki ga izvedejo člani Čezmejnih delovnih skupin ocenjevalcev (CBWGEs) - Prednostna naloga 3 / Modello di valutazione di qualità a cura dei Gruppi di Lavoro Transfrontalieri di Esperti (CBWGEs) - Asse prioritario 3


  • Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 / Bando pubblico per la presentazione di progetti standard n. 02/2009


  • Operativni program / Programma Operativo
Dokumentacija za ocenjevalce

Gradivo za ocenjevalce - predstavitev

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017