nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

07.07.2010 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009: OBVESTILO VODILNIM PARTNERJEM

Sporočamo vam, da bo organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 do 9.7.2010 posredoval Pogodbo o dotaciji sofinanciranja med organom upravljanja in vodilnim partnerjem.

Datum podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja med organom upravljanja in vodilnim partnerjem bo določen po 13.7.2010, v dogovoru s posameznimi vodilnimi partnerji.

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017