nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

22.10.2012 Pojasnilo o vmesnem poročilu ad-hoc

V zvezi z obvestilom št. 20750/GFC/IT-SLO-07-13, ki je bilo 18.10.2012 posredovano upravičencem javnega razpisa št. 01/2009 in 02/2009 po elektronski pošti, podajamo sledeče pojasnilo.

Upravičenci predložijo pristojnemu organu prvostopenjske kontrole “Vmesno poročilo ad-hoc” do 31.10.2012. V t.i. ad-hoc poročilo upravičenci vključijo plačane izdatke v višini najmanj 4.000,00 EUR(1), ki so nastali v vseh kategorijah izdatkov Opisa stroškovnega načrta in ne izključno izdatkov, ki se nanašajo na kategoriji BL4-Oprema in BL-5 Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin.

V »Vmesnem poročilu ad-hoc« upravičenci navedejo kot začetek obdobja poročanja prvi dan po datumu zaključka obdobja poročanja predhodnega vmesnega poročila, ki je bilo posredovano pristojnemu organu prvostopenjske kontrole, kot zaključek pa datum 31.10.2012 (npr. če je datum zaključka obdobja poročanja v predhodno predloženem poročilu 31.07.2012, je datum začetka obdobja poročanja »Vmesnega poročila ad-hoc« 01.08.2012).

Predložitev »Vmesnega poročila ad-hoc« na pristojni organ prvostopenjske kontrole ni obvezna.

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017