14_slohello
Sofinanciranje ESRR


14_slohello

Strateške smernice Skupnosti na področju čezmejnega sodelovanja

Poglavitne določbe Skupnosti na področju čezmejnega sodelovanja so opredeljene v   Uredbi Sveta št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006, ki določa splošne določbe za delovanje Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, ter v   Uredbi (ES) št. 1080/2006 Parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Program čezmejnega sodelovanja bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in bo osredotočen na skupne programe, ki jih bo upravljal skupni organ upravljanja. Sledili bodo prioritetam Skupnosti, ki so določene z Lizbonskimi in Göteborškimi procesi.

V skladu s 6. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006, bo ESRR prispeval k razvoju čezmejnih gospodarskih, socialnih in okoljskih dejavnosti in sicer s skupnimi strategijami za trajnostni teritorialni razvoj. Poleg tega bo ESRR prispeval tudi k spodbujanju sodelovanja na področju zakonodajnih in administrativnih postopkov, vključevanju čezmejnih trgov delovne sile, lokalnim pobudam za zaposlovanje, enakosti med spoloma in enakim možnostim, usposabljanja in socialni vključenosti ter k skupnem koriščenju človeških virov in infrastrukture za raziskave in tehnološki razvoj.

kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: