nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

15.10.2008 Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov št.01/2008

Javni razpis zakjučen 01.12.08Objavljen v deželnem uradnem listu
BUR št. 42 z dne 15. oktober 2008. (v italijanskem jeziku).
Objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 17. oktobra 2008, številka 99.

Objava besedila javnega razpisa nima uradnega značaja. Besedilo ostaja nespremenjeno kot je bilo objavljeno v uradnem listu.

Priloge__________________________________________________

Obrazci za standardne in male projekte ter za drugo stopnjo izbora strateških projektov
Spodaj navedena dokumenta sta zgolj informativne narave. Uradni različici bosta objavljeni v okviru javnih razpisov.


upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017