12_slohello
Naloge in cilji


12_slohello

Cilji programa

cilji slo

Splošni cilj operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v obdobju 2007-2013

Splošni cilj operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v obdobju 2007-2013 je:
»Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja«

Splošni cilj se bo izvajal prek naslednjih specifičnih ciljev:

a - Zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo

b - Povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe

c - Izboljšati sisteme komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili obstoječe ovire

d - Izboljšati učinkovitost in uspešnost programaa- Zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo

Da bi dosegli prvi cilj, operativni program zagotavlja promocijo politik, ki stremijo k uravnoteženemu in trajnostnemu teritorialnem razvoju na čezmejnem območju, v skladu s cilji politik Evropske unije (Göteborška strategija). Operativni program se znotraj tega okvirja osredotoča predvsem na spodbujanje in izboljšanje varstva in skupnega upravljanja naravnih virov, skupno preprečevanje naravnih nesreč in tehnološkega tveganja ter vzpostavitev potrebnih osnovnih pogojev za skupen trajnostni teritorialni razvoj z integriranim programiranjem.

Programsko območje vključuje več varovanih naravnih območij, s katerimi je treba skupno upravljati, jih varovati in jih promovirati, da bi poudarili naravne posebnosti tega območja in tako povečali njegovo privlačnost ter okrepili sinergije med varovanjem in rastjo okolja (trajnostni razvoj ekosistemov).

Hkrati pa prisotnost območij, ki so izpostavljena naravnim nesrečam in tehnološkemu tveganju, kaže na to, da je treba posebno pozornost nameniti izvajanju skupnih načrtov za preprečevanje takih tveganj, in sicer z razvojem že obstoječih sinergij med pristojnimi institucijami, da bi se tako bolj učinkovito spopadli z vprašanji glede varovanja okolja.

Zaradi velike porabe energije na programskem območju bi poleg tega bilo smotrno tudi načrtovanje skupnih politik, da bi porabo energije racionalizirali ter povečali rabo obnovljivih virov energije.

Za zagotovitev trajnostne teritorialne integracije sta nujno potrebna razvoj okolju prijaznih transportnih omrežij in uporaba multimodalnih prevoznih sistemov, alternativnih cestnemu prometu. Program želi izboljšati dostopnost in obstoječi transportni sistem z okrepitvijo povezav pristanišč Trst in Koper s  Prednostnim omrežjem Lyon-Turin-Milan-Trst-Koper-Ljubljana-Budapest (PP6) in povečati koordinacijo med vsemi pristanišči programskega območja.

Prisotnost funkcionalnih čezmejnih območij, ki so si z naravnega, kulturnega in ekonomskega vidika zelo podobna, nakazuje, da bi bilo dobro izvajati dejavnosti, ki stremijo k okrepitvi njihove teritorialne integracije z namenom, da bi razvili trajnostne skupnosti, ki bi lahko bistveno prispevale k rasti celotnega programskega območja.

Referenčna prednostna naloga tega specifičnega cilja: 1. »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«.

nazaj na vrh strani

b - Povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe

Da bi dosegli drugi cilj, ki se nanaša na določbe Lizbonske strategije, je cilj programa spodbujati raziskave in inovacije, s čimer bi prispevali k razvoju na znanju temelječega gospodarstva, ki bi bilo spoštljivo do okolja.

Poleg tega program predvideva nadaljevanje procesov razvoja in sodelovanja tako, da bi se povečala konkurenčnost podjetniških sistemov v kontekstu globalizacije trgov, kar bi omogočilo trajnostni razvoj in varovanje načela enakih možnosti med moškimi in ženskami ter načela nediskriminacije.

Posegi se bodo tako izvedli na naslednjih ravneh: spodbujanje sinergijskega sodelovanja med ustanovami in/ali organizacijami, vključno s podjetji, da bi razvili njihovo zmožnost, da se zanesejo na raziskave in inovacije (podjetniški inkubatorji, centri za inovacije, znanstveni in tehnološki parki); povečati poseganje podjetij po informacijah in komunikacijskih tehnologijah ter »čistih« tehnologijah; izboljšati sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi podjetji, da bi vzpodbudili skupne procese internacionalizacije, usmerjene k novim trgom in znotraj »sistema«, ki ga podpirajo ustanove, ki bodo prispevale k povečanju »organizirane« prisotnosti teh skupin podjetij na »ciljnih« geografskih območjih.

Kot je razvidno iz analiz, ki so bile izvedene, bi lahko k razvoju čezmejnega območja bolj kot kateri koli prispeval turistični sektor. Zato program daje poseben poudarek na razvoj in skupno promoviranje storitev in nišnih turističnih paketov, ki bodo poudarili naravne, okoljske in kulturne vire programskega območja na okolju sprejemljiv način.  

Poleg tega bo pozornost posvečena tudi dobro integriranim teritorialnim sistemom; to so območja, kjer je meja neposredno vplivala na lokalna naravna in socialna funkcionalna območja. V takih sistemih bo uporabljen integriran pristop za ponovno vzpostavitev gospodarske celovitosti na čezmejnem območju.

V skladu z Evropsko strategijo zaposlovanja in na podlagi zbranih podatkov, ki razkrivajo, da je stopnja zaposlenosti še vedno nižja kot v ciljih, ki jih določa Lizbonska strategija, je v programu predviden razvoj potencialov čezmejnega območja, kar zadeva izobraževanje in strokovno usposabljanje. Tako se bo povečala raven socialne integracije, sodelovanje znotraj trga dela se bo okrepilo, posebna pozornost pa bo namenjena zaposlovanju žensk in oseb, ki spadajo v kategorijo prikrajšanih skupin.

Referenčna prednostna naloga tega specifičnega cilja: »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«.


nazaj na vrh strani

c - Izboljšati sisteme komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili obstoječe ovire

Tretji cilj programa izpolnjuje zahteve po varovanju znanja in promociji skupne rabe kulturnih virov ter zmanjšanju izolacije, ki je značilna za nekatera območja na tem teritoriju, z boljšim dostopom do komunikacijskih omrežij in storitev, kot tudi zagotavljanje okrepljene socialne integracije prek globljega obojestranskega poznavanja med prebivalstvom programskega območja.

Ta cilj bo dosežen tudi z izvajanjem projektov, ki stremijo k promociji kulturne dediščine znotraj programskega območja, k skupnemu poudarjanju zgodovine različnih teritorijev, ki so vključeni v program, ter k višji ravni sodelovanja v telekomunikacijskem sektorju.

Da bi prispevali k zmanjšanju ovir, ki izhajajo iz še vedno obstoječih zgodovinskih, kulturnih in socialnih ovir, je namen operativnega programa tudi podpiranje skupne uporabe infrastrukture na področjih kot so zdravje, kultura in izobraževanje. Poleg tega bo posebna pozornost namenjena tako imenovanim »kategorijam prikrajšanih skupin«, in sicer prek posegov za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in kakovosti življenja.

Izvajanje projektov s ciljem, da bi omogočili večje poenotenje komunikacijskih sistemov, izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja, lahko bistveno pripomore k odpravi še vedno obstoječih ovir. Zaradi tega razloga je bilo potrebno vključiti naložbe za razvoj takih sistemov, ki bi omogočili dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove strateške uporabe.

Posebna pozornost bo namenjena jezikovnim manjšinam, ki so prisotne na tem območju, v povezavi s prispevkom, ki so ga dale in ga lahko dajo tudi v prihodnosti, z namenom, da bi okrepili že obstoječe sodelovanje na programskem območju.

Oblikovanje »integriranih kulturnih dejavnosti« bo prispevalo k povečanju privlačnosti celotnega programskega območja z vzdrževanjem razvoja nišnega turizma, ki predstavlja enega od ključnih področij operativnega programa.

Poleg tega bo izboljšanje medsebojnega poznavanja – tudi prek skupnih raziskav zgodovinskega ozadja in skupne rabe obstoječih virov – nedvomno povečalo število čezmejnih kulturnih izmenjav in tako izboljšalo integracijo ter privlačnost programskega območja. V sklopu tretjega cilja bo z izvajanjem projektov posebna pozornost namenjena reševanju vprašanj, ki zadevajo »kategorije prikrajšanih skupin«, kar bo po eni strani odpravilo ovire, ki zadevajo prikrajšane ljudi, po drugi strani pa bo podprlo strokovno zaposlovanje teh kategorij.

Nazadnje, visok strošek socialnih in zdravstvenih storitev predstavlja problem, ki je temeljnega pomena za lokalno in državno upravo. Zato je namen tega programa pomembno prispevati k reševanju tega vprašanja s podpiranjem izvajanja sinergij med različnimi socialnimi in zdravstvenimi sistemi, kar bo omogočilo pomembne ekonomije obsega, sistematizacijo obstoječih storitev in izboljšanje kakovosti storitev, ki so na voljo prebivalcem.

Referenčna prednostna naloga tega specifičnega cilja: 3. »Socialna integracija«.

nazaj na vrh strani

d - Izboljšati učinkovitost in uspešnost programa

Namen četrtega cilja je izboljšanje tehničnih zmožnosti in zmožnosti upravljanja javne uprave, ki sodeluje pri izvajanju programa. Poleg tega se bo izvajalo obsežno ozaveščanje in razširjanje znanja v korist širše javnosti, da bi jih dodobra spoznali s ponujenimi možnostmi, upravičenimi projekti in projekti, ki jih financira program. Pravzaprav je primerna promocija ključnega pomena za doseganje splošnega razumevanja pomembnosti programa in njegove strateške vrednosti. Izveden bo torej ustrezen načrt komunikacije. V skladu z Uredbo (ES) št. 1828/2006 bo prejemanje informacij o doseženih rezultatih in ciljih omogočal čim večjemu možnemu številu ljudi.

Poleg tega je predvideno tudi izvajanje učinkovitega sistema upravljanja, spremljanja in nadzora programa. Izvajali ga bodo organi oblasti in telesa, ki so opisani v 6. poglavju, pri porabi sredstev pa se morajo ravnati v skladu z načelom poenostavitve in dobrega poslovodenja.

Program bo nazadnje poskrbel tudi za stalno izvajanje dejavnosti spremljanja napredka, ne samo s finančnega, fizičnega in postopkovnega vidika, ampak tudi kar zadeva strateško strukturo in cilje programa samega. Na ta način bo zlasti s pomočjo dejavnosti sprotne evalvacije možno odkriti kakršno koli potrebo po popravkih že med njegovim izvajanjem.

Referenčna prednostna naloga tega specifičnega cilja: 4. »Tehnična podpora«

nazaj na vrh strani


kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: