17_slohello
Programsko obdobje 2014-2020


17_slohello

interreg_ITALIA-SLOVENIJA-01


Kazalo:
•     Opis programa
•     Programsko območje
•     Prednostne naložbe in posebni cilji
•     Horizontalne teme
•     Razpoložljiva finančna sredstva
•     Organi in službe
•     Opis trenutnega stanja (februar 2017)
•     Javni razpisi 2016
•     Program sodelovanja
•     Načrt ocenjevanja
•     Letno poročilo o izvajanju
•    Dokumenti Evropske Unije

Opis programa
Vrednost Programa Interreg V-A Italija-Slovenija znaša 90 milijonov EUR. Omenjena sredstva bodo namenjena izvajanju strategije pametne, trajnostne in vključujoče rasti, v skladu s strategijo Evropa 2020, in sicer ukrepom za spodbujanje rasti in inovacij, za izboljšanje kakovosti življenja in okoljske trajnosti ter prizadevanjem za večjo učinkovitost javne uprave. Program se bo izvajal v okviru sedemletnega obdobja 2014-2020 in bo obdržal kontinuiteto s prejšnjim programskim obdobjem 2007-2013, v katerem je bilo sofinanciranih 87 projektov s področja konkurenčnosti, raziskav in inovacij, varovanja in vrednotenja kulturne in naravne dediščine ter čezmejnih storitev.

Programsko območje
Program pokriva manjše območje v primerjavi z obdobjem 2007-2013, ki je enako tistemu, ki sta ga v preteklosti pokrivala programa INTERREG II in INTERREG III. Zmanjšan obseg območja naj bi prispeval k boljši usklajenosti med programskim območjem in specifičnimi čezmejnimi odnosi ter preprečil neravnovesja pri izvajanju projektov.
Programsko območje zajema površino 19.841 km², na kateri živi približno 3 milijone prebivalcev. Omenjeno območje vključuje 5 italijanskih statističnih regij (t. i. NUTS 3), in sicer pokrajine Videm, Pordenone, Gorica in Trst v Furlaniji-Julijski krajini ter pokrajina Benetke v Venetu in 5 slovenskih statističnih regij: Primorsko-notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Obalno-kraško in Goriško. Na ravni NUTS 2 v programu sodelujeta deželi Veneto in Furlanija-Julijska krajina na italijanski strani, na slovenski strani pa Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija.
Območje sodelovanja zajema več modelov teritorialnega razvoja. Poseben primer je funkcionalno območje, razpeto med občinami Gorica (IT), Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (SLO). Razvojni model slednjega temelji na prisotnosti meje, ki so jo z zgodovinskega vidika zaznamovale različne stopnje odprtosti. V tem kontekstu je leta 2011 nastalo združenje EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), ki predstavlja napredno obliko teritorialnega sodelovanja na evropski ravni; cilji združenja so skupno upravljanje na zdravstvenem področju, modernizacija in inovacije na področju okolja, infrastrukture, urbanega prevoza, logistike, energije in gospodarskega razvoja. Programsko območje je z geografskega vidika zelo raznoliko in zajema obalne predele, gorske verige, podeželska območja, mesta in lagune.

Prednostne naložbe in posebni cilji
Programi, ki se izvajajo v okviru kohezijske politike prispevajo k izvajanju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast v prid teritorialni, gospodarski in socialni koheziji.
V ta namen je bil zasnovan skupni strateški okvir, ki vsebuje vodilna načela za izvajanje ukrepov, ki se financirajo s sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI)  in določa 11 tematskih ciljev (TC), neposredno povezanih s prioritetami strategije Evropa 2020 . Obenem so v skupnem strateškem okviru navedene tudi t. i. prednostne naložbe (PN) .

V okviru programa so bili v skladu s tematsko koncentracijo določeni 4 tematski cilji in 6 prednostnih naložb. Splošni cilj programa pa je »Spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in kohezivnega življenjskega okolja«.

V okviru programa so ravno tako določene štiri prednostne osi z ustreznimi posebnimi cilji (PC), skladno s potrebami in izzivi programskega območja.

Prednostna os 1: Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
TC 1: krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
PN 1b: spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave z vzpostavljanjem povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževanjem, zlasti na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih inovacij, ekoloških inovacij in aplikacij javnih storitev, povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije, podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotskih linij, ukrepov za zgodnje validiranje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in začetne proizvodnje na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.
PC 1.1.: Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja.

Pričakovani rezultat
Okrepljeno sodelovanje med ključnimi akterji na področju inovacij, povečanje števila inovacijskih grozdov in trajnih mrež v ključnih sektorjih upravičenega območja, ki se odraža v oprijemljivih rezultatih (skupen razvoj izdelkov in/ali storitev).

Prednostna os 2: Sodelovanje za  nizkoogljične strategije
TC 4:  podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih
PN 4e: spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.
PC 2.1: spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in okrepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti.

Pričakovani rezultat
Sprejetje in izvajanje nizkoogljičnih strategij, ki spodbujajo varčevanja z energijo in uporabo alternativnih prevoznih sredstev in alternativnih virov energije.


Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
TC 6: ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
PN 6c: ohranjanje, varstvo, spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.
PN 6d: varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno prek Nature 2000, in zelene infrastrukture.
PN 6f: spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovite rabe virov v sektorju ravnanja z odpadki, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi, oziroma za zmanjšanje onesnaževanja zraka.
PC 3.1.: ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.
PC 3.2.: okrepiti celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj območja.
PC 3.3.: razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki.

Pričakovani rezultat SC 3.1.:
Valorizacija in promocija naravnega in kulturnega bogastva v območju sodelovanja, da bi pritegnili trajnostno turistično povpraševanje.
Pričakovani rezultat SC 3.2.:
Okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnovljena biotska raznovrstnost prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev.
Pričakovani rezultat SC 3.3.:
Okrepljena inovativnost na področju upravljanja voda in ravnanja z odpadki ter eksperimentiranja in izvajanja zelenih tehnologij.


Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
TC 11: izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi
PN ETS: izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem sodelovanja glede pravnih in upravnih vprašanj in sodelovanja med državljani in institucijami.
PC 4.1.: okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

Pričakovani rezultat
Večja intenzivnost čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja.


Prednostna os 5: Tehnična pomoč
Posebni cilj 5. osi je sledeči:
PC 5.1.: Zagotoviti učinkovito vodenje in izvajanje programa.

Pričakovani rezultat
-     Učinkovito vodenje programa v obdobju 2014-2020.
-     Okrepljena sposobnost upravičencev in kandidatov za predložitev in učinkovito izvajanje projektov, skladno s cilji in rezultati programa.
 
Horizontalne teme
Poleg tematske osredotočenosti na izbrane tematske cilje, so bile določene druge medsektorske komplementarne teme, ki bodo obravnavane v okviru specifičnih ukrepov posameznih prednostnih osi:
•     Informacijske in komunikacijske tehnologije: prizadevanje za inovativnost in konkurenčnost na področjih, ki jih obravnava programska strategija;
•     MSP: MSP in podjetniški sektor na programskem območju se upoštevajo kot posebni cilj, kateremu bodo namenjeni specifični ukrepi;
•     Izobraževanje ukrepi za izboljšanje kompetenc človeškega kapitala, brez katerih bi bili pričakovani rezultati številnih ukrepov neuresničljivi;
•     Socialna vključenost: spodbujanje aktivnosti ranljivih skupin, skladno z načeli enakih možnosti in nediskriminacije;
•     Zaposlovanje za vključujočo rast, ki spodbuja predvsem zaposlovanje mladih.

Razpoložljiva finančna sredstva
Vrednost finančnega načrta programa znaša skupno 91.682.299,00 EUR, od tega 77.929.954,00 EUR iz ESRR in 13.752.345,00 EUR nacionalnega sofinanciranja (javna in zasebna sredstva).
Sredstva ESRR so porazdeljena na sledeči način:

24% oziroma 18.703.189,00 EUR za spodbujanje inovacijskih zmogljivosti in povečanje konkurenčnosti (prednostna os 1).

15% oziroma 11.689.493,00 EUR za prehod na nizkoogljično družbo (prednostna os 2).

35% oziroma 27.275.484,00 EUR za varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov (prednostna os 3).

20% oziroma 15.585.991,00 EUR za izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja (prednostna os 4).

6% oziroma 4.675.797,00 EUR za tehnično pomoč, učinkovito vodenje programa in zagotavljanje pravilnega delovanja organov in struktur programa (prednostna os 5).

Organi in službe
V skladu z 21.–25. členom Uredbe (EU) št. 1299/2013 so bili za upravljanje in nadzor izvajanja programa imenovani naslednji organi in službe:

Organ upravljanja: odgovoren EK za upravljanje in izvajanje programa;

Organ za potrjevanje: odgovoren za certificiranje izkazov o izdatkih in zahtevkov za plačilo pred predložitvijo EK;

Revizijski organ: odgovoren za preverjanje učinkovitega delovanja sistemov upravljanja in nadzora. RO pri delu pomaga skupina revizorjev, ki jo sestavljajo predstavniki obeh DČ, ki sodelujeta v programu;

Odbor za spremljanje: odgovoren za nadzor in spremljanje izvajanja programa ter izbiro operacij;

Posredniški organ: odgovoren za upravljanje in izvajanje CTN. Vloga in naloge SPO EZTS GO/GECT GO so opisane v oddelku 4;

Skupni sekretariat: pomaga OU in OS pri izvajanju nalog v njuni pristojnosti;

Predstavniki DČ: nacionalne/regionalne oblasti.

Na podlagi pozitivne izkušnje iz obdobja 2007–2013 bosta slovenska Info točka in deželne podporne službe v Italiji nudile informacije potencialnim upravičencem na ozemljih v njihovi pristojnosti.
Podrobnejša določila v zvezi z aktivnostmi upravljanja in nadzora bodo v skladu s 124. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 vključena v OSUN in programske dokumente, ki jih bo sprejel OS.

Opis trenutnega stanja (februar 2017)
maj 2013-junij 2015: ustanovitev delovne skupine (Task Force) za določitev vsebin programa sodelovanja in programskih dokumentov, v kateri sodelujejo predstavniki institucionalnih programskih partnerjev (predstavniki Republike Slovenije, Dežele Furlanije-Julijske krajine, Dežele Veneto in Evropske komisije). Delovna skupina je v okviru dolgotrajnih in zahtevnih pogajanj (13 rednih sestankov, 10 sestankov posebne delovne skupine, 8 dopisnih sej in 2 srečanji z Evropsko komisijo v Bruslju, 5. in 20. marca 2015) postopoma določila vsebine programskih dokumentov: programsko območje, organ upravljanja, tematske cilje, uvedbo CTN-celostnih teritorialni naložb, s katerimi upravlja EZTS GO kot posredniški organ programa, vrste ukrepov, ki jih je možno financirati v sklopu programa, vrste projektov (standardni, strateški in projekti CTN) ter ustrezna finančna sredstva, kazalnike, glavne elemente sistema upravljanja in nadzora programa, ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za namene prilagoditve postopkov e-koheziji in poenostavitvam, vsebine enajstih prilog k programu.

19. junij 2015: sprejetje prvega osnutka programa, okoljskega poročila in povzetka s strani Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine s sklepom št. 1183.

26. junij 2015: pridobitev pozitivnega mnenja s strani Sveta za krajevne avtonomije Furlanije Julijske krajine in 5. svetniške komisije o sklepu deželnega odbora št. 1183 z dne 19. junija 2015 o »Sprejetju prvega osnutka Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V Italija-Slovenija 2014-2020«.

1. julij 2015: pričetek javnega posvetovanja o strateški okoljski presoji (t.i. SOP). V roku 60 dni od navedenega datuma je možno pričakovati morebitne pripombe in dopolnitve k programskim dokumentom. Evropska komisija lahko začasno prekine presojo programskih dokumentov z vidika okoljskih vprašanjih, in sicer do zaključka javnega posvetovanja o SOP.

2. julij 2015: v okviru 8. dopisne seje je delovna skupina za oblikovanje programa sodelovanja potrdila končno besedilo programa.

15. julij 2015: Republika Slovenija je pričela posvetovanje o programu na nacionalni ravni, ki se je pozitivno zaključilo s podpisom sporazuma o vsebini programa s strani predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in s potrditvijo nacionalnega sofinanciranja, št. zadeve 510-19/2013-SVLR/ 36 z dne 15. julija 2015, v skladu z 9. odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 1299/2013.

27. julij 2015: podpis sporazuma o vsebini programa s strani Republike Italije -  predsedstva sveta ministrov - oddelka za kohezijsko politiko in potrditev nacionalnega  sofinanciranja, št. zadeve PCM-DPC 569, skladno z navedeno Uredbo (EU) št. 1299/2013.

27. julij 2015: po pridobitvi obeh sporazumov, ki jih določa 9. odstavek 8. člena Uredbe (EU) št. 1299/2013 je bilo besedilo programa sodelovanja z ustreznimi prilogami predloženo Evropski komisiji preko elektronskega sistema SFC2014.

26. oktober 2015: Komisija, v skladu s 3. odstavkom 29. člena Uredbe (EU) št. 1303'2013 je posredovala svoje pripombe Organu upravljanja in državam članicam.

30. oktober 2015: posredovanje Komisiji popravljenega predlanega programa ter vseh potrebnih dodatnih informacij.

3. december 2015: posredovanje s strani Komisije t.i. “Outstanding comments” oz. zadnjih manjših pripomb potrebnih za odobritev programa.

4. december 2015: ponovna uradna predložitev popravljenega programa sodelovanja Evropski komisiji.

15. december 2015: odobritev programa sodelovanja s strani Komisije – sklep C(2015)9285 z dne 15.12.2015, uradno posredovana preko elektronskega sistema SFC2014 dne 21. decembra 2015.

8. marca 2016: prvo srečanje Odbora za spremljanje v Novi Gorici (Slovenija); Odbor za spremljanje je med drugim odobril svoj interni pravilnik (na voljo samo v angleškem jeziku). V nadaljevanju sledi predstavitev sestave odbora in sklepov, sprejetih na srečanju.

Sestava Odbora za spremljanje programa

Zaključki prvega srečanja Odbora za spremljanje programa

Odbor za spremljanje bo predvidoma odobril razpisno dokumentacijo prvega razpisa v maju 2016. Sledili bodo naslednji dogodki: prireditev ob zagonu programa, prireditev ob zaključku programskega obdobja 2007-2013 in objava prvega razpisa za izbor projektov.

20. maj 2016: druga seja Odbora za spremljanje v Postojna (Slovenija). Sledi sklepom, sprejetih na srečanju:

Zaključki druge seje Odbora za spremljanje

Komunikacijska Strategija (v angleškem jeziku)

9. junij 2016: Organ upravljanja programa je organiziral, v skladu z istitucionalnim partnerstvom, dogodek »Building bridges between cross-border experiences 2007-2013 and perspectives 2014-2020«. Na dogodku, ki je potekal v avditoriju Avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine v Vidmu, so bili predstavljeni konkretni rezultati projektov programske dobe 2007-2013, glavne vsebine novega Programa Interreg V-A Italia Slovenija 2014-2020 in glavne informacije v zvezi z objavo prvih razpisov za predstavo “standardnih” projektov.

15. junij 2016: objava razpisov za predstavo “standardnih” projektov

29. junija 2016: Local event o razpisih za predstavo “standardnih” projektov, ki je potekal v Benetkah (Italija).

14. julij 2016: Info day o razpisih za predstavo “standardnih” projektov, ki je potekal v Postojni (Slovenija).

09.09.16: Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo e-vloge za razpise za standardne projekte 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016.

7. oktobra 2016: objavljen Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov Programa

12. dicembra 2016: odobritev Seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov Programa.

21. dicembra 2016: V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) je bilo objavljeno obvestilo o EZTS GO/GECT GO za predložitev projektov v sklopu celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO).

5. januarja 2017: objavljen na spletni strani EZTS GO javni poziv za izbor neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov CTN EZTS GO.

22. in 23. februar 2017: tretja seja Organa za spremljanje - Trst (Italija). V nadaljevanju sklepi sprejeti na srečanju.

Zaključki tretjega srečanja Odbora za spremljanje programa

Javni razpisi 2016
Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov (zaključeni dne 30.09.2016)

Program sodelovanja

Programa sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2015)9285 z dne 15.12.2015.
Programa sodelovanja – 15.12.15 (v angleškem jeziku)
Annex IX – 15.12.15

Različica Programa, ki je bila odobrena na zasedanju Nadzornega odbora programa v Novi Gorici, 8.03.16.
Programa sodelovanja – 08.03.16 (v angleškem jeziku)
Program sodelovanja in aneks IX so v dodatnem pregledovanju in bodo poslani Evropski komisiji po ovrednotenju začetne vrednosti indikatorja za OT11 ter po odobritvi s strani Nadzornega odbora.  

Programa sodelovanja
Annex IX junij 2016

Letno poročilo o izvajanju
Letno poročilo o izvajanju 2015 (zgol v angleškem jeziku)
Letno poročilo o izvajanju 2015 -ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (zgol v angleškem jeziku)

Načrt ocenjevanja
Načrt ocenjevanja 1. odstavek ex čl. 56 in 1. odstavek ex čl. 114 Uredbe (EU) 1303/2013 (na razpolago v angleškem jeziku), ki ga je odobril Odbor za spremljanje s pisnim postopkom št. 7 in ki je bil predložen Evropski komisiji preko elektronskega sistema SFC2014 dne 19.04.2017

Dokumenti Evropske Unije
Uredba o skupnih določbah
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013

Uredba o ESRR
Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013

Uredba o ETS
Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembru 2013

Delegirane in izvedbene uredbe
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 481/2014 z dne 4. marca 2014
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 288/2014 z dne 25. februarja 2014
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013

kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: