nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

23.09.2011 Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - Objava v Uradnem listu (BUR) pojasnila 15. poglavja - 3. in 4. točka

Sporočamo vam, da sta bila v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) številka 38, dne 21. septembra 2011, objavljena pojasnila v zvezi z določili 3. in 4. točke 15. poglavja “Vloga in razpisna dokumentacija” Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 3/2011.

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017