nws2_slohello
Javni razpisi


nws2_slohello

21.03.2011 Javni razpis št. 02/2009 - Upravičeni projektni predlogi uvrščeni v postopek ocenjevanja kakovosti / neupravičeni projektni predlogi

Objavljamo sezname projektnih predlogov predloženih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, ki jih je odobril Nadzorni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Seznami vsebujejo upravičene vloge uvrščene v nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti in neupravičene vloge. V sezname je vključeno tudi 16 projektnih predlogov, za katere je bilo izvedeno dodatno preverjanje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti (slednji so označeni s simbolom *).

Prednostna naloga 1 – upravičeni projektni predlogi
Prednostna naloga 1 – neupravičeni projektni predlogi

Prednostna naloga 2 – upravičeni projektni predlogi
Prednostna naloga 2 – neupravičeni projektni predlogi

Prednostna naloga 3 – upravičeni projektni predlogi
Prednostna naloga 3 – neupravičeni projektni predlogi

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017