22_slohello
Dokumenti Evropske unije


22_slohello

Uredbe, ki se nanašajo na programsko obdobje 2007-2013

Uredba (EU) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj

Uredba (ES) št. 397/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih.

Uredba Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja

Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999

Uredba Sveta  (ES) št. 1341/2008z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek

Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94

Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta oᅠEvropskem skladu za regionalni razvoj

Sporočilo Komisije - Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom - Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013 {SEK(2005) 904}

2006/702/ES: Sklep Sveta z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij - Lizbonska strategija za rast in delovna mesta, ki jo države članice in regije izvajajo v okviru kohezijske politike EU v obdobju 2007–2013

Sporočilo Spomladanskemu Evropskemu Svetu - Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta - Nov začetek za Lizbonsko strategijo {SEC(2005) 192} {SEC(2005) 193}

Com(2007) 803 final 11.12.2007 Communication from the Commission to the spring European Council integrated guidelines for growth and jobs (2008-2010) including a Commission recommendation on the broad guidelines for the economic policies of the member states and the community (under article 99 of the EC treaty) and a proposal for a council decision on guidelines for the employment policies of the member states (under article 128 of the EC treaty) (v angleškem jeziku)

Pravila Skupnosti o državnih pomočeh
Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Besedilo velja za EGP)

Uredba Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje

Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis

Uredba Komisije (ES) št. 857/2007 z dne 20. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih

Pravila Skupnosti o javnih naročilih
Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev

Razlagalno sporočilo Komisije o zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih (2006/C 179/02)

Uredba (ES) št. 1082/2006Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil NEW


Pravila Skupnosti o čezmejnih plačilih v evrih
Uredba (ES) št. 2560/2001 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v evrih
Pregled uredb za kohezijsko in regionalno politiko za obdobje 2007–2013
Objava besedil nima uradnega značaja.

Za dodatne informacije www.europa.eu

kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: