faq_slohello
FAQ


faq_slohello
1. a) Skladno z rokom smo na Organ upravljanja posredovali podpisano Izjavo o sprejemu sofinanciranja, v kateri je v zadnji alineji navedeno, da s sprejemom povečanega obsega sofinanciranja, podaljšanje trajanja projekta ni dovoljeno. Ali je podaljšanje kljub temu možno?
Podaljšanje projekta je izjemoma možno za tiste projekte, ki dokažejo, da nimajo presežnih upravičenih izdatkov (ovebooking ali overcomittment) ali pa je kljub temu vračilo sredstev večje od omenjenih izdatkov. Podaljšanje projekta odobri Nadzorni odbor na podlagi predložene Prijavnice in Opisa stroškovnega načrta ter podpisanega Aneksa k Pogodbi o partnerstvu. Uradno bo podaljšanje znano okvirno v mesecu marcu 2015. Prošnje za podaljšanje bo Nadzorni odbor obravnaval posamično za vsak primer.
b) V kolikor se kljub navedbam v odgovoru št. 1 odločimo za podaljšanje trajanja projekta, nas zanima, ali moramo ponovno poslati Izjavo o sprejemu sofinanciranja?
Izjave o sprejemu sofinanciranja NI potrebno ponovno pošiljati, na Organ upravljanja posredujte le dopis kot dopolnitev že posredovane Izjave o sprejemu sofinanciranja. V dopisu pojasnite do kdaj nameravate podaljšati trajanje projekta, za katere aktivnosti, kateri projektni partnerji bodo te aktivnosti izvedli in v kakšni vrednosti. Podaljšanje mora biti čim krajše, saj bo od tega odvisna tudi odobritev podaljšanja trajanja projekta s strani Nadzornega odbora.
2. V sklopu sprejema povečanega obsega sofinanciranja smo zaprosili za podaljšanje trajanja projekta. Kot upravičenci projekta pa smo na pristojno prvostopenjsko kontrolo že posredovali zaključna poročila. Kako bomo poročali za izdatke, ki so povezani s sprejemom dodatnih sredstev?
Na pristojno prvostopenjsko kontrolo boste posredovali novo poročilo, ki ga v delu »Podatki projekta, št. poročila« poimenujte kot »Dopolnitev zaključnega poročila – dodatna sredstva« (sistem za e-poročanje) oz. v primeru strateških projektov iz drsnega menija Excel obrazca izberite »Integrazione della Relazione finale-fondi aggiuntivi/Dopolnitev zaključnega poročila – dodatna sredstva«.
3. Kdaj posredujemo zaključno poročilo upravičenca na pristojno prvostopenjsko kontrolno enoto? Glede na pogodbena določila bi ga morali posredovati najkasneje do 31.1.2015? Naj še dodamo, da sprejemamo dodatna sredstva in trajanja projekta ne spreminjamo.
Na pristojno prvostopenjsko kontrolno enoto lahko kot upravičenci oddate zgolj eno zaključno poročilo, ki bo vključevalo tudi izdatke za dodatna sredstva. Na ta način boste prispevali k pospešitvi dela kontrolne enote, ki bo obravnavala le eno zaključno poročilo posameznega upravičenca. Seveda ob tem poudarjamo, da bo posamezni upravičenec s časovnega vidika kasneje prejel povračilo sredstev. Lahko pa posamezni upravičenec pripravi tudi dve ločeni poročili upravičenca, Zaključno poročilo upravičenca in Dopolnitev zaključnega poročila – dodatna sredstva. Odločitev o številu priprave poročil je prepuščena partnerstvu v koordinaciji vodilnega partnerja pri čemer je potrebno upoštevati tudi likvidnostno sposobnost posameznih upravičencev.
4. Ali lahko v okviru dokumentacije (spremenjena Prijavnica in Opis stroškovnega načrta, Obrazec za večje spremembe ad-hoc), ki jo je potrebno posredovati Organu upravljanja v 45 dneh od datuma podpisa Izjave o sprejemu sofinanciranja, vključimo tudi ostale spremembe, ki so povezane z izvajanjem projekta?
Da, vendar je potrebno posvetiti posebno pozornost že potrjenim izdatkom kumulativno za posamezno kategorijo izdatka (BL) in posameznega projektnega partnerja (PP), saj že potrjenih izdatkov v Opisu stroškovnega načrta ni dovoljeno zmanjševati.
5. Ali je dovoljeno spreminjati aktivnosti za izdatke, ki so bili že potrjeni s strani prvostopenjske kontrolne enote?
Ne. Take spremembe bi povzročile zastoje pri pregledovanju dokumentacije ter večkratno pošiljanje dokumentacije.
6. Kdaj je predviden podpis aneksa k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja za dodelitev dodatnih sredstev sofinanciranja? Aneks k navedeni pogodbi je namreč pravna podlaga za izvedbo javnega naročila za porabo dodatnih sredstev.
Končno odločitev o odobritvi sprememb, tako večjih kakor manjših, ki so posledica povečanja obsega sofinanciranja bo sprejel Nadzorni odbor programa po prejemu dokumentacije s strani vodilnega partnerja, ki je zahtevana v roku 45 dni od datuma podpisa Izjave o sprejemu sofinanciranja. Po sprejetju odločitve Nadzornega odbora je predviden podpis Aneksa k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja. Postopek oddaje javnega naročila lahko začnete na podlagi podpisane Izjave o sprejemu sofinanciranja. V kolikor postopka za oddajo javnega naročila ne morete izvesti brez predhodnega podpisa Aneksa k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja se bodo sredstva prenesla na druge upravičence oz. projekte. Predvidoma se bo postopek podpisa Aneksa k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja zaključil v mesecu marcu 2015.
7. Ali lahko v sklopu sprejema povečanega obsega sofinanciranja spreminjamo vrednosti pri aktivnostih, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh?
Kot je določeno v 3. členu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem ni dovoljeno spreminjati Opisa stroškovnega načrta za aktivnosti, ki zapadejo pod pravila o neposrednih državnih pomočeh, na način da bi to imelo za posledico spremembo skupne vrednosti teh sredstev dodeljenih posameznemu projektnemu partnerju.
8. Ali lahko posredujemo več »Dopolnitev zaključnega poročila – dodatna sredstva« na pristojno prvostopenjsko kontrolno enoto glede na to, da sprejemamo dodatna sredstva?
Ne, na pristojno prvostopenjsko kontrolno enoto lahko posamezni upravičenec projekta posreduje samo eno »Dopolnitev zaključnega poročila – dodatna sredstva«.
9. V odgovoru k 1. vprašanju je navedeno, da je v primeru prošnje za podaljšanje trajanja projekta potrebno dokazati, da nimamo presežnih upravičenih izdatkov (ovebooking ali overcomittment). Zanima nas kakšna dokazila je potrebno priložiti?
Vodilni partner projekta mora vse projektne partnerje seznaniti z vsebino FAQ, ki veljajo za projekte, ki so skladno z Obvestilom Organa upravljanja o povečanem obsegu sofinanciranja (št. zadeve 32642/FIN z dne 26.11.2014) posredovali Izjavo o sprejemu sofinanciranja. Seznanitev lahko izvede npr. po elektronski pošti, na skupnem srečanju partnerstva, kar ustrezno zapiše v zapisniku srečanja. Nato vsak posamezni projektni partner posreduje vodilnemu partnerju pisno potrditev, kjer navede, da je seznanjen z vsebino FAQ št. 1 in, da nima presežnih upravičenih izdatkov (ovebooking ali overcomittment). Vodilni partner bo nato vsa ta dokazila posredoval Organu upravljanja, skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo, v roku kot je predvideno v Obvestilu o povečanem obsegu sofinanciranja (št. zadeve 32642/FIN z dne 26.11.2014).


Opozorilo: polja označena z * so obvezna.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo