faq_slohello
FAQ


faq_slohello
1. Na kaj se nanaša naslednji odstavek v Navodilih za pripravo in predložitev predlogov standardnih projektov za vodilnega partnerja (stran 6) in za projektne partnerje (stran 9): »Javni subjekti morajo predložiti le izjavo, s katero zagotavljajo sredstva, potrebna za izvedbo projekta (izjava o strinjanju s predložitvijo projekta s strani pristojnega organa ter zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta).«
Vsi javni subjekti (VP in PP) morajo posredovati izjavo, s katero zagotavljajo sredstva, potrebna za izvedbo projekta. Obenem mora VP zagotoviti, da vsak partner, vključen v izvajanje projekta, pripravi zahtevano dokumentacijo v skladu z razpisom, iz katere je razvidna njegova finančna sposobnost za pokritje svojega dela projekta. V navedeni izjavi, ki potrjuje finančno sposobnost, je potrebno obvezno navesti naslednje podatke: ime programa, naslov, akronim, vrednost projekta in lasten delež. Dodatni podrobnejši podatki so neobvezni.
2. Kateri so v zgoraj navedenem odstavku "pristojni organi"?
Za italijanske javne subjekte mora izjavo, s katero zagotavljajo sredstva (izjava o strinjanju s predložitvijo projekta ter zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta) izdati pristojni organ; gre torej za sklep Sveta, Odbora itd.
3. Ali je z navedeno "izjavo" mišljena:
a) Izjava vodilnega partnerja, ki je v Prijavnici objavljena v delu H oziroma izjava projektnega partnerja, objavljena v delu I?
Ne, izjavi v delu H in I Prijavnice podpišejo vsi upravičenci, torej VP (del H) in PP (del I). Zgoraj navedena izjava se nanaša na zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta, posredujejo jo pa javni subjekti.
4. b) Ali gre za posebno prilogo, v kateri je v primeru slovenskih subjektov podana izjava vodilnega oziroma projektnega partnerja o zagotovitvi finančnih sredstev in o strinjanju pristojnih organov, za slovenske subjekte SVLR ter za italijanske Ministrstva za gospodarstvo in finance - Generalnega inšpektorata za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE) s predložitvijo projekta? Ali v tem primeru mora biti izjava podpisana s strani pristojnih v navedenih inštitucijah?
Ne, ni predvidenega obrazca za izpolnitev te izjave. Gre za izjavo, s katero odgovorna oseba organizacije (oziroma pristojni organ – kot npr. deželni svet) izjavlja, da se strinja s predložitvijo projekta in ob odobritvi projekta zagotavlja sredstva za izvedbo projekta. V primeru da javni subjekti lahko predložijo navedeno izjavo le ob odobritvi projekta, je potrebno navesti, kdaj bo le-ta posredovana Organu upravljanja.
5. Poleg navedenih izjav, je za morebitne subjekte zasebnega prava potrebno poleg izjave predložiti tudi bilance in računovodske izkaze?
Subjekti zasebnega prava s profitnim ali neprofitnim motivom poslovanja morajo priložiti bilance, vključno z računovodskimi izkazi za predhodna tri poslovna leta, skupaj z navedbo v Prijavnici. Samo javni subjekti morajo pa predložiti izjavo, s katero zagotavljajo finančna sredstva, potrebna za izvedbo projekta, skupaj z opisom v ustreznem delu Prijavnice.
6. Za italijanske javne subjekte mora izjavo, s katero zagotavljajo sredstva (izjava o strinjanju s predložitvijo projekta ter zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta) izdati pristojni organ; gre torej za sklep Sveta, Odbora itd. Za slovenske javne subjekte takšen sklep ni potreben in je dovolj zgolj izjava javnega subjekta?
Da. Javni subjekti morajo predložiti le izjavo, s katero zagotavljajo sredstva, potrebna za izvedbo projekta (izjava o strinjanju s predložitvijo projekta s strani pristojnega organa ter zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta). Za italijanske javne subjekte mora izjavo izdati pristojni organ; gre torej za sklep Sveta, Odbora itd., medtem ko za slovenske subjekte, zaradi drugačne pravne ureditve zadostuje izjava podpisana s strani odgovorne osebe. V primeru, da javni subjekti lahko navedeno izjavo predložijo le ob odobritvi projekta, je potrebno navesti, kdaj bo le-ta posredovana Organu upravljanja.


Opozorilo: polja označena z * so obvezna.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo