faq_slohello
FAQ


faq_slohello
VPRAŠANJE 1. Na 5. strani Poziva za drugo stopnjo postopka v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009 je navedeno: "Čezmejno partnerstvo… pa je mogoče v utemeljenih primerih delno spremeniti z namenom doseganja boljših projektnih rezultatov". Ali je v primeru razširitve partnerstva, namenjene prav doseganju boljših projektnih rezultatov, možna tudi delna sprememba proračuna za novega partnerja?
ODGOVOR 1. Da. Vsekakor je potrebno vse, tudi nebistvene spremembe, upravičiti in utemeljiti. Vsebino, problematiko, cilje, aktivnosti in učinke projekta pa ni mogoče spreminjati.
VPRAŠANJE 2. Na 5. strani Poziva v okviru druge stopnje postopka v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009 je navedeno: "Čezmejno partnerstvo… pa je mogoče v utemeljenih primerih delno spremeniti z namenom doseganja boljših projektnih rezultatov". Ali je mogoče spremeniti proračun partnerjev v primeru, da partnerstvo ostane enako, kot je navedeno v PPI, vendar so aktivnosti delno spremenjene, predvideni rezultati pa isti?
ODGOVOR 2. Vsebino, problematiko, cilje, aktivnosti in učinke projekta ni mogoče spreminjati.
VPRAŠANJE 3. Ali je Vodilni partner projekta odgovoren za koordinacijo?
ODGOVOR 3. Da. Vodilni Partner je s podpisom Pogodbe o sofinanciranju vezni člen med projektnim partnerstvom in Organom upravljanja programa.
VPRAŠANJE 4. Ali je pravilno stroške koordinacije (in stroške, povezane z organizacijo dejavnosti, vključno s prevodi, najemom dvoran, vabili) razdeliti med vse partnerje?

ODGOVOR 4. To je odvisno od predvidenih aktivnosti; v primeru, da so v aktivnost vključeni vsi partnerji, je stroške mogoče porazdeliti med zadevne partnerje.
VPRAŠANJE 5. Ali mora proračun izdatkov posameznih partnerjev v Pismu o nameri zajemati izdatke partnerjev na območju, za katerega so pristojni, in njihov delež izdatkov za koordinacijo in organizacijo informativnih dogodkov, ali je te izdatke treba pripisati izključno vodilnemu partnerju?


ODGOVOR 5. Edini finančni podatek, zahtevan v Pismu o nameri, se nanaša na znesek sofinanciranja partnerja. To podatek morajo vnesti samo slovenski subjekti javnega prava.
V Pismu o nameri niso predvideni drugi finančni podatki.
VPRAŠANJE 6. Rad bi vedel, ali partnerji nekega projekta Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 lahko sodelujejo tudi pri drugih projektih istega programa. Ali je vodilni partner nekega projekta lahko vodilni partner samo pri enem projektu?
ODGOVOR 6. Vodilni partner lahko predloži več standardnih projektov. S tem v zvezi je potrebno poudariti, da se v postopku ocenjevanja ocenjuje tudi finančna sposobnost za izvedbo projekta.
V okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 1/2009 pa velja omejitev (1. odstavek 8. poglavja Javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov, Prva stopnja postopka), da lahko vsak prijavitelj (vodilni partner) predloži samo eno vlogo za posamezno prednostno nalogo.
VPRAŠANJE 7. Ali lahko (vodilni partner) sodeluje pri drugih projektih kot projektni partner?

ODGOVOR 7. Subjekt, ki izpolnjuje pogoje, predvidene z Javnim razpisom za predložitev standardnih projektov (glejte točko 6 zgoraj navedenega javnega razpisa), lahko sodeluje kot vodilni partner ali kot projektni partner.
Tudi Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 omogoča, da vodilni partner lahko neomejeno nastopa pri drugih projektih kot preprost projektni partner, ne more pa biti vodilni partner projektnega predloga iz iste prioritetne naloge.
VPRAŠANJE 8. Prosim za potrditev dejstva, ki izhaja iz navodil razpisa, da za pripravo uradne dokumentacije za predložitev projektov na podlagi trenutno veljavnega razpisa v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007 – 2013 ni obvezna uporaba dopisnih listov vodilnega partnerja ali projektnih partnerjev.

ODGOVOR 8. Uporaba dopisnih listov za VP in PP ni obvezna.
VPRAŠANJE 9. Kje lahko pridobim informacije o partnerjih, ki bi lahko bili upravičeni do sodelovanja v projektih v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007 – 2013.


ODGOVOR 9. Na Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 se lahko prijavijo prijavitelji in partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju programa, ali pa opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju programa, čeprav imajo sedež ali organizacijsko enoto izven upravičenega območja, kjerkoli v državi Sloveniji ali Italiji. Več o tem najdete v 6. poglavju zgoraj navedenega javnega razpisa.
VPRAŠANJE 10. Na 24. strani Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju za strateške projekte in na 26. strani Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju za standardne projekte je navedeno:
"Pripravljalni izdatki so upravičeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:… da so bile pripravljalne aktivnosti izvedene v obdobju med 1. januarjem 2007 in dnem prejema Prijavnice; ... da so bili pripravljalni izdatki plačani najkasneje v 3 mesecih po roku za oddajo vlog določenem v javnem razpisu in vključeni v prvo vmesno poročilo…"
Naj opozorimo, da bodo mnogi prijavitelji/partnerji izplačali nekatere pripravljalne izdatke (podrobneje stroške za svetovanja/zunanje osebje) samo v primeru, da bo projekt odobren in sofinanciran (v skladu z načelom “samo v primeru pozitivnega izida") oziroma samo po objavi prednostne lestvice projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja. Glede na to, da bodo prednostne lestvice tako za standardne kot za strateške projekte verjetno objavljene v roku 3 mesecev od zapadlosti razpisa, ki je predviden za izplačilo zgoraj navedenih izdatkov (konec decembra za strateške projekte oziroma 3,5 meseca od poziva k drugi stopnji in konec marca za standardne projekte oziroma 5 mesecev po predložitvi projektnih predlogov), bi lahko navedeni prijavitelji imeli težave pri izplačevanju teh izdatkov, saj projekti tehnično še ne bi bili odobreni in prijavitelji ne bi imeli ustreznega finančnega kritja. Zato želimo izpostaviti ta problem in vprašati, ali lahko prijavitelj stroške za pripravljalne aktivnosti izplača in o njih poroča po objavi prednostnih lestvic (na primer v roku 3 mesecev od objave prednostne lestvice namesto v roku 3 mesecev od poziva k drugi stopnji).
ODGOVOR 10. Ta kategorija izdatkov vključuje pripravljalne izdatke (glej Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju), ki jih je potrebno plačati najkasneje v 3 mesecih po roku za oddajo vlog določenem v javnem razpisu in jih vključiti v prvo vmesno poročilo. Prijavitelji zaradi tega pogosto tvegajo v primeru, da njihov projekt ne bo odobren. Prav tako tudi tako imenovano načelo “samo v primeru pozitivnega izida" ni predvideno v objavljenih javnih razpisih.
VPRAŠANJE 11a. Ali je treba pri izpolnjevanju Pisma o nameri za italijanske partnerje v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov z rokom za predložitev vlog 10. septembra 2009 naslov projekta vnesti v italijanščini in slovenščini? Kaj pa v primeru, da je predviden le naslov v angleščini.
ODGOVOR 11a. Naslov mora biti v italijanščini in slovenščini. V soglasju med partnerji, je naslov lahko izpisan v angleškem jeziku, poleg dvojezične različice.
VPRAŠANJE 11b. Ali je potrebno navesti Naslov/položaj znotraj partnerske ustanove/organizacije, vnesti podatek v dvojezični različici ali zadostuje le italijanska različica (npr. predsednik)?
ODGOVOR 11b. Zadostuje vnos podatka v nacionalnem jeziku (slovenščini ali italijanščini).
VPRAŠANJE 11c. Ime vodje projektne skupine in kontaktne osebe je potrebno vnesti samo enkrat ali ga je potrebno ponoviti tudi v slovenskem delu?
ODGOVOR 11c. Imena vodje projektne skupine in kontaktne osebe se vneseta le enkrat v ustrezni del.
VPRAŠANJE 12. Prosim za pojasnila glede pravnih odgovornosti vodje projektne skupine, zunanjega izvajalca, ki ga imenuje vodilni partner v primerjavi z odgovornostmi odgovorne osebe vodilnega partnerja.
ODGOVOR 12. Vodja projektne skupine je oseba, odgovorna za izvajanje projekta, pri vodilnem partnerju. Kot taka, mora delovati pri vodilnem partnerju in mora biti predvidena v kategoriji Izdatki za zaposlene. V skladu z zahtevami javnih razpisov je potrebno predvideti enega samega vodjo projektne skupine in enega samega finančnega vodjo, ki delujeta pri vodilnem partnerju. To funkcijo lahko opravlja oseba, ki NI odgovorna oseba vodilnega partnerja / projektnega partnerja.
VPRAŠANJE 13. 6. poglavje "UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN PARTNERJI" Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov: Zanima me, kaj je mišljeno pod "Partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju programa". Ali je dovoljeno sodelovanje organizacije/društva, ki ima, na primer, pravni sedež v Toskani in organizacijske enote v Venetu ali Furlaniji Julijski krajini? Katero dokumentacijo je potrebno predložiti za omenjeno družbo v tem primeru?
ODGOVOR 13. V skladu s 6. poglavjem Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009, se lahko prijavijo subjekti, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju programa, ali pa opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju programa, vendar imajo sedež ali organizacijsko enoto izven upravičenega območja programa, kjerkoli v državi Sloveniji ali Italiji.

V zgoraj navedenem primeru je organizacija/društvo s sedežem v Toskani in organizacijskimi enotami v VENETU / FJK upravičena, pod pogojem, da se organizacijske enote/branch offices nahajajo znotraj upravičenega območja programa, oziroma za FJK: Trst, Videm, Gorica, Pordenone in za VENETO Benetke, Rovigo, Padova in Treviso.

Dokumentacija, zahtevana s strani javnega razpisa, mora biti podpisana s strani odgovorne osebe oziroma oseba, ki je odgovorna v odnosu do tretjih strank in deluje na pravnem sedežu ali glavnem sedežu organizacije. V primeru, da odgovorna oseba ne more podpisati dokumentov, je potrebno priložiti pooblastilo, ki za podpis poblašča namestnika odgovorne osebe. Poleg navedenega je potrebno priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumente osebe, ki je podpisnik.
VPRAŠANJE 14. Smo partnerji pri dveh strateških projektih in smo pripravili vso dokumentacijo (Pismo o nameri, Prijavnica A2 in dokument, ki potrjuje našo finančno sposobnost za izvedbo projekta) z enim nazivom.
S 1. septembrom 2009 se bo naziv spremenil (na pobudo Dežele Emilia Romagna) in do 10. septembra 2009 ni časa za sklic sveta, ki bi izdal sklepe o potrditvi finančne sposobnosti Z NOVIM NAZIVOM.
Kako naj ravnamo v tem primeru? Ali lahko pripravimo vso dokumentacijo s trenutnim nazivom in k Prijavnici priložimo akt o spremembi naziva?


ODGOVOR 14. Predlagamo, da pošljete zahtevano dokumentacijo s trenutnim nazivom ustanove in poleg le-te v vednost priložite akt o spremembi naziva, ki je določena s strani Dežele Emilia Romagna. Poudariti je potrebno, da ta sprememba ne vpliva na finančno sposobnost ustanove.

V primeru odobritve projekta in sofinanciranja projekta bo morala biti dokumentacija opremljena z novim nazivom.
VPRAŠANJE 15. Kot VP pri projektu za sofinanciranje strateških projektov vam postavljamo naslednje vprašanje: “V aktu, ki potrjuje trajnost/finančno sposobnost vodilnega partnerja, mora VP dokazati svojo finančno sposobnost za izvajanje lastnega dela projekta ali tudi za izvajanje delov projekta v pristojnosti vseh partnerjev?”


ODGOVOR 15. VP mora posredovati izjavo, s katero zagotavlja sredstva potrebna za izvedbo svojega dela projekta.

Obenem mora VP zagotoviti, da vsak partner, vključen v izvajanje projekta, pripravi zahtevano dokumentacijo v skladu z razpisom, iz katere je razvidna njegova finančna sposobnost za pokritje svojega dela projekta.
VPRAŠANJE 16. V dokumentu, ki potrjuje finančno sposobnost, ki ga pripravi VP, mora slednji jamčiti za pokritje celotne vrednosti projekta (3 milijone evrov), tudi če vsak partner pripravi ustrezen dokument, s katerim se obveže, da bo pokril svoj delež? Vodilni partner se za to obveže tudi pri podpisu konvencije z organom upravljanja?
ODGOVOR 16. VP mora predložiti izjavo, s katero zagotavlja finančna sredstva potrebna za izvedbo svojega dela projekta. Obenem mora VP jamčiti, da vsak partner, udeležen pri izvajanju projekta, pripravi razpisno dokumentacijo, zahtevano za pokritje svojega deleža.
VPRAŠANJE 17. Če je partner med svojimi aktivnostmi predvidel nakup in vzdrževanje zgodovinskega plovila za projekte vrednotenja rečnih in morskih vodnih poti, se v tem primeru le-to obravnava kot strošek investicije v infrastrukture in se upošteva vrednost nakupa skupaj z morebitnimi stroški obnove? Ali se le-to obravnava kot oprema v skladu s priročnikom (strojna oprema itd…)?
ODGOVOR 17. Nakup plovila spada v kategorijo izdatkov "oprema", ki vključuje vso opremo (različne vrste), potrebno za izvedbo projekta ter neposredno povezano s predvidenimi cilji projekta.
VPRAŠANJE 18. V “Prijavnici”, del A1 (za VP) in A2 (za PP) je v delu trajnost/finančna sposobnost zahtevano, da subjekti zasebnega prava priložijo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida oziroma izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta, javni subjekti pa izjavo.

V okviru tega dela bi postavili naslednja vprašanja:
VPRAŠANJE 18.1 Ali mora te obveznosti izpolniti le VP ali vsi partnerji pri projektu?
ODGOVOR 18.1 Dokumentacijo, ki dokazuje finančno sposobnost, morajo predložiti VP in posamezni PP.
Zasebni subjekti morajo priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida oziroma izkaze prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta oziroma, v primeru novoustanovljenega podjetja, triletni poslovni načrt, skupaj z opisom v ustreznem delu Prijavnice; javni subjekti morajo predložiti izjavo, s katero zagotavljajo finančna sredstva, potrebna za izvedbo projekta, skupaj z opisom v ustreznem delu Prijavnice.

VPRAŠANJE 18.2 Izjava je dopis, ki ga pripravi odgovorna oseba, ali spada med uradne dokumente kot so “Sklep sveta”, “Sklep odbora”?
ODGOVOR 18.2 Za italijanske javne subjekte mora izjavo, s katero zagotavljajo sredstva (izjava o strinjanju s predložitvijo projekta ter zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta) izdati pristojni organ; gre torej za sklep Sveta, Odbora itd.

VPRAŠANJE 18.3 Ali je potrebno podrobno navesti dodeljene zneske (izdatki za vsakega partnerja) ali je dovolj posredovati splošne podatke?
ODGOVOR 18.3 V navedeni izjavi, ki potrjuje finančno sposobnost, je potreba obvezno navesti naslednje podatke: ime programa, naslov, akronim; lahko tudi še vrednost projekta in lasten delež. Dodatni podrobnejši podatki so neobvezni.

VPRAŠANJE 18.4 VP mora izjaviti, da lahko zagotavlja finančna sredstva za celotno vrednost projekta, ali samo za svoj delež?
ODGOVOR 18.4 Izjavo, ki dokazuje finančno sposobnost, morajo posredovati tako VP kot tudi PP, vsak za svoj delež.

VPRAŠANJE 18.5 Zadnje vprašanje se nanaša na Pismo o nameri: če menimo, da projekt ne predstavlja državno pomoč, ni potrebno izpolniti točko 10?
ODGOVOR 18.5 Točko 10 Pisma o nameri je potrebno izpolniti samo v primeru, da projekt predstavlja državno pomoč.
VPRAŠANJE 19. Vnos sofinanciranja v Opis stroškovnega načrta: Kljub temu, da le-to ne predvideva dodatnih točk, vendar pa je bilo že predvideno v okviru prve stopnje, kam ga vnesemo (kateri stolpec) v datoteki Opisa stroškovnega načrta? Med posameznimi dokumenti razpisne dokumentacije podatki niso skladni, in sicer se podatki ne ujemajo med Prijavnico, Opisom stroškovnega načrta in Pismom o nameri.
ODGOVOR 19. Na zadnji seji, ki je potekala v Mestrah dne 11. junija 209, je Nadzorni odbor sklenil, da dodatni točki, ki sta bili na začetku predvideni, ne bosta dodeljeni zaradi objektivnih težav pri uporabi skupne metodologije izračuna za obe državi partnerici v okviru programa. Skladno s to odločitvijo je bila datoteka Opis stroškovnega načrta spremenjena, tako da je predviden delež sofinanciranja le v primeru javnih slovenskih subjektov, skladno z določili javnega razpisa št. 01/2009. Kar zadeva prehod iz prve v drugo stopnjo, Javni razpis za predložitev strateških projektov ureja morebitne spremembe, ki so mogoče pri projektu in pogoje upravičenosti, ki jih je potrebno spoštovati (glej 2. poglavje): glede na to, da se dodatni točki ne dodeljujeta, je potrebno upoštevati, da lahko pride do sprememb vrednosti projekta med prvo in drugo stopnjo projekta.
VPRAŠANJE 20. Ali morajo biti v dokumentu, ki potrjuje trajnost/finančno sposobnost PP, navedeni vsi projekti, pri katerih PP sodeluje? Ali je potrebno izdati en dokument za vsak projekt? Ali obstaja skupni obrazec dokumenta? Ali zadostuje, da so v delu PP (v Prijavnici) navedeni glavni podatki in vrsto dokumenta (opis sposobnosti zagotavljanja finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje projekta) ali se zahtevajo drugi specifični podatki?
ODGOVOR 20. Kot je podrobneje opisano v Navodilih za pripravo in predložitev projektnih predlogov, morajo dokumentacijo, ki dokazuje finančno sposobnost, predložiti VP in posamezni PP.
Dokumentacijo, ki potrjuje finančno sposobnost, morajo predložiti VP in posamezni PP.
Zasebni subjekti morajo priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida oziroma izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta oziroma, v primeru novoustanovljenega podjetja, triletni poslovni načrt. Javni subjekti pa morajo predložiti izjavo, s katero zagotavljajo finančna sredstva, potrebna za izvedbo projekta. Opis v ustreznem delu Prijavnice mora biti usklajen z navedenimi prilogami.
Odločitev o tem, ali priložiti eno izjavo (sklep Sveta, Odbora itd.) za vsak projekt posebej ali eno izjava za več projektov skupaj, je v pristojnosti ustanove. V izjavi je potrebno obvezno navesti ime programa, glavne podatke razpisa, naslov, akronim, lahko tudi še vrednost projekta in lasten delež. Dodatni podrobnejši podatki so neobvezni.
VPRAŠANJE 21. Lahko potrdite, ali je dovolj, da v delu trajnost/finančno sposobnost, vnesem naslednje pojasnilo: "izjava o zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev za izvajanje projektov bo predložil vodilni partner Organu upravljanja, v primeru pozitivnega izida postopka izbora, ob podpisu Pogodbe o sofinanciranju".
ODGOVOR 21. V primeru izjave, s katero dokazujejo finančno sposobnost VP (javni subjekti), je zahtevana izjava o strinjanju o predložitvi projekta s strani pristojnega organa ter zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta. Kot je navedeno v navodilih, v primeru, da javni subjekti navedeno izjavo lahko predložijo le ob odobritvi projekta, morajo navesti, kdaj bo le-ta posredovana Organu upravljanja. Izjavo bo mogoče priložiti po potrditvi prednostne lestvice s strani Nadzornega odbora in po uradnem dopisu o sofinanciranju, ki ga posreduje Organ upravljanja, vsekakor pa pred podpisom Pogodbe o partnerstvu s partnerji pri projektu in Pogodbe o sofinanciranju z Organom upravljanja.
VPRAŠANJE 22. Zanima me, kdo je podpisnik dokumentacije v zvezi s projektnim predlogom (druga stopnja) v primeru univerze in ali je potreben podpis rektorja in/ali vodje oddelka (s pooblastilom).
ODGOVOR 22. Na splošno velja, da celotno dokumentacijo v zvezi s projektom podpiše odgovorna oseba oziroma oseba, ki je odgovorna v odnosu do tretjih strank. V skladu z Navodili za pripravo in predložitvijo projektnih predlogov, je potrebno v primeru, da podpisnik NI odgovorna oseba, mora priložiti pisno pooblastilo za podpisovanje dokumentov. V slednjem primeru oseba, ki podpisuje, priloži svojo kopijo osebnega dokumenta.
VPRAŠANJE 23. Ali lahko tudi morebitno izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev potrebnih za izvedbo projekta podpiše vodja oddelka italijanske univerze?
ODGOVOR 23. Ob upoštevanju upravne avtonomije oddelka – s finančnega, upravnega, računovodskega, organizacijskega vidika ter samostojnosti pri sklepanju pogodb itd. – ki jo določa statut univerze, navedeno izjavo o zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev izda pristojni organ.
VPRAŠANJE 24. V Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju za standardne projekte je v 5. točki, odstavek a) navedeno, da se v to kategorijo (izdatki za delo zunanjih sodelavcev) uvrščajo vsi izdatki za zunanje sodelavce, ki so neposredno povezani z izvajanjem projektnih aktivnosti, med katerimi štipendije (štipendije za storitvene in proizvodne dejavnosti, neposredno povezane s cilji projekta – samo za italijanske upravičence)'.
Ali to pomeni, da so do izdatkov za štipendije dejansko upravičeni le italijanski partnerji? Ali se pojasnila, navedena v odstavku, izvajajo le za italijanske partnerje?
Če, na primer, projektni predlog vsebuje tudi dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja, kot predvideva operativni program, so morebitni izdatki za študijske ali raziskovalne štipendije upravičeni? V primeru pritrdilnega odgovora ali so izdatki upravičeni le za italijanske slušatelje?
ODGOVOR 24. V skladu z zahtevami Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju, spadajo v kategorijo "Izdatki za delo zunanjih sodelavcev" štipendije samo za italijanske upravičence.
VPRAŠANJE 25. V Navodilih za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov je navedeno, da v primeru, da ima partner sedež na upravičenem območju SKTE III na podlagi načela fleksibilnosti, aktivnosti, pa se izvajajo na upravičenem območju, se ne upošteva 20% omejitev sredstev ESRR. V primeru projektnega predloga, ki delno predvideva študijske vsebine in pridobitev podatkov v zvezi z upravičenim območjem in njihovo obdelavo v laboratorijih s sedežem na upravičenem območju SKTE III na podlagi načela fleksibilnosti, je mogoče upoštevati omejitev 20%, glede na to, da se aktivnosti nanašajo na upravičeno območje?
ODGOVOR 25. V skladu z Javnim razpisom za predložitev standardnih projektov in Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov, se načelo fleksibilnosti, t.i. “izjemoma upravičeno območje” ocenjuje – tako v fazi ocenjevanja kot v fazi kontrole med izvajanjem projekta – v skladu z načelom izvora partnerja, jasno navedbo v Prijavnici in območjem izvajanja aktivnosti ter njihovih učinkov.
Kot izhaja iz vprašanja se v primeru, da študija obravnava izključno upravičeno območje, se 20% omejitev ne upošteva; v nasprotnem primeru, ko študija obravnava samo upravičeno območje SKTE III na podlagi načela fleksibilnosti, se omejitev 20% upošteva.
VPRAŠANJE 26. Ali so dovoljene spremembe proračuna med enim letom in drugim? V primeru pritrdilnega odgovora, kateri so dovoljeni odstotki (ob upoštevanju odstotkov, ki jih je potrebno upoštevati glede na vmesna poročila posredovana septembra-oktobra vsako leto)?
ODGOVOR 26. Na splošno so med izvajanjem projekta dovoljene spremembe pod pogojem, da slednje ne spreminjajo narave, prvotno predvidenih ciljev in rezultatov projekta in so predhodno dogovorjene med partnerji.
Spremembe, ki se nanašajo na spremembe v stroškovnem načrtu za letno dodelitev, mora odobriti Nadzorni odbor.
VPRAŠANJE 27. Ali program dopušča izvajanje podiplomskih študijev in raziskovalnih štipendij v sklopu projekta? V primeru pritrdilnega odgovora in gre za upravičene izdatke, v katero kategorijo izdatkov se uvrščajo?
ODGOVOR 27. V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 so lahko vključene aktivnosti podpore šolskega sistema, predvsem na univerzitetni ravni, ki predvidevajo skupne raziskovalne dejavnosti in razvoj univerzitetnih diplomskih in podiplomskih študijev.
Glede specifičnega primera štipendij in raziskovalnih štipendij, ki se uvrščajo v 5. kategorijo izdatkov v skladu s Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju (“Izdatki za delo zunanjih sodelavcev”), so slednje upravičene pod pogojem, da se dodelijo izključno za izvajanje storitvenih in proizvodnih dejavnosti, neposredno povezanih s cilji projekta in samo za italijanske upravičence.
VPRAŠANJE 28. V primeru strateških projektov: Do kdaj je potrebno posredovati zahtevek za povračilo 20% skupne vrednosti projekta, kdaj je potrebno predložiti dokumentacijo prvostopenjskim kontrolorjem za pridobitev izkaza o izdatkih in kdaj je potrebno predložiti prvi zahtevek za povračilo?
ODGOVOR 28. Besedilo Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009 se obravnava kot lex specialis, zato je rok za oddajo prvega zahtevka za povračilo (vsaj 20% skupne vrednosti upravičenih izdatkov projekta) dne 30. oktobra 2010. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju je del razpisne dokumentacije, ki omogoča prijaviteljem seznanitev s pogoji.
Glede predložitve dokumentacije prvostopenjskim kontrolorjem je sedaj skorajda nemogoče določiti zanesljive časovne roke, zlasti če upoštevamo, da bo hitrost dela teh kontrolorjev odvisna od številnih dejavnikov, kot so število računov, ki jih je potrebno pregledati, število projektov itd. Glede časovnih rokov za posredovanje dokumentacije prvostopenjskim kontrolorjem bodo natančnejša navodila znana ter prestavljena ob podpisu Pogodbe o sofinanciranju.
VPRAŠANJE 29. Do kdaj je potrebno v primeru standardnih projektov realizirati 5% skupne vrednosti upravičenih izdatkov projekta, kdaj je potrebno predložiti dokumentacijo prvostopenjskim kontrolorjem za pridobitev izkaza o izdatkih in kdaj je potrebno predložiti prvi zahtevek za povračilo?
ODGOVOR 29. Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 določa, da mora prvi zahtevek za povračilo – v vrednosti najmanj 5% skupne vrednosti upravičenih izdatkov projekta – VP posredovati Organu upravljanja najkasneje do konca meseca septembra 2010. Glede časovnih rokov za posredovanje dokumentacije prvostopenjskim kontrolorjem veljajo ista določila kot za strateške projekte. Glede časovnih rokov za posredovanje dokumentacije prvostopenjskim kontrolorjem bodo natančnejša navodila znana ter predstavljena ob podpisu Pogodbe o sofinanciranju.
VPRAŠANJE 30. V zvezi z izjavo, ki potrjuje trajnost/finančno sposobnost, mora VP zagotoviti potrebna finančna sredstva za izvajanje projekta samo za izvajanje svojega dela projekta ali za izvajanje deležev projekta vseh projektnih partnerjev?
ODGOVOR 30. Izjavo, ki potrjuje finančno sposobnost, morajo posredovati VP in PP, vsak za svoj del projekta. VP mora preveriti, ali je vsak projektni partner pripravil dokumentacijo v skladu z zahtevami javnega razpisa za svoj del projekta.
VPRAŠANJE 31. Glede dokazovanja trajnosti/finančne sposobnosti zasebnega subjekta v vlogi VP ali PP, skupaj s predložitvijo izkazov prohodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta ali triletnega poslovnega načrta v primeru novoustanovljenih podjetij, je potrdilo, ki dokazuje finančno sposobnost, izjava, ki potrjuje finančno sposobnost izdana s strani upravnega odbora? Ali je lahko le izjava/samooverjena izjava odgovorne osebe subjekta zasebnega prava (npr. predsednika)?
ODGOVOR 31. Izjavo, ki potrjuje finančno sposobnost, je potrebno vnesti v ustrezni del v Prijavnici in zato ni potrebno, da ga podpiše odgovorna oseba in/ali pristojni organ.


VPRAŠANJE 32. Ali je v primeru, da so se v obdobju od predložitve PPI in predložitve projekta (v okviru druge stopnje) zamenjali odgovorna oseba in/ali vodja projektne skupine in/ali kontaktna oseba, potrebno priložiti dokumentacijo o imenovanju nove odgovorne osebe in/ali avtorizacijo vodje in/ali sorodno dokumentacijo?
ODGOVOR 32. Sklep o novem imenovanju se zahteva le za odgovorno osebo oziroma za osebo, ki je odgovoren v odnosu do tretjih strank in je podpisnik projektne dokumentacije v skladu z določili ustreznega javnega razpisa.
VPRAŠANJE 33. V delu A.1 ali A.2 Prijavnice, ki se nanašajo na naslov/tel./e-pošto, ter v navodilih je naveden "naslov odgovorne osebe". Ali je mogoče v primeru, da sedeži organizacije in telefonske številke ter elektronski naslovi vodje delovne skupine/kontaktne osebe niso enake, navesti sedež in kontaktne podatke vodje delovne skupine?
ODGOVOR 33. V Prijavnici je potrebno navesti naslov pravnega sedeža VP/PP, oziroma sedeža, na katerega bo potrebno pošiljati korespondenco v zvezi s projektom. Morebitne informacije v zvezi s projektom bodo zahtevane s strani kontaktne osebe.
VPRAŠANJE 34. V primeru, da je bila v postopku ocenjevanja PPI zahtevana vključitev novih partnerjev kot "Pogoji, ki jih je potrebno izpolniti pred podpisom pogodbe o sofinanciranju", z jasno navedbo naziva/nazivov partnerja/jev, ki so zahtevana v partnerstvu, in da novega navedenega partnerja sodelovanje pri projektu ne zanima oziroma ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje pri projektu ali je potrebno priložiti dokument, kot na primer dopis, s katerim povabljeni partner zavrača povabilo za sodelovanje pri partnerstvu projekta in pojasnjuje razloge za zavrnitev?
ODGOVOR 34. Na podlagi odločitev, ki jih je sprejel Nadzorni odbor programa dne 11. junija 2009 in na zahtevo VP, se opombe s strani ocenjevalcev v postopku ocenjevanja posredujejo vodilnim partnerjem. Opombe s strani ocenjevalcev se nanašajo na prednosti, slabosti in pogoje, ki jih je potrebno izpolniti pred podpisom pogodbe. Namen le-teh je pomoč pri razvijanju Predloga projektne ideje v Prijavnico. Priporočila se bodo upoštevala v postopku ocenjevanja v okviru druge stopnje; čeprav priporočila niso obvezujoča za upravičence priporočamo, da v zvezi z udeleženimi partnerji priložite ustrezna dokazila, ki utemeljuje sprejete odločitve v zvezi z razvojem partnerstva.
VPRAŠANJE 35. V delu C.2 Prijavnice navodila zahtevajo, da se navede, ali je projekt "povezan z izvedenimi projekti v okviru… Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013", trenutno pa še ni odobrenega in/ali izvedenega projekta, pač pa le projekti, ki so bili predloženi. Ali je potrebno navesti tudi morebitno povezavo s projekti, ki so bili predloženi v okviru javnih razpisov št. 01/2009 in/ali št. 02/2009 ?
ODGOVOR 35. V del C.2 Prijavnice lahko vnesete tudi povezave in/ali morebitne sinergije s predloženimi projektnimi predlogi v okviru javnih razpisov, ki sta bila objavljena v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
VPRAŠANJE 36. Ali je v primeru, da je prišlo v obdobju med predložitvijo PPI in predložitvijo Prijavnice do spremembe pravnega statusa enega od partnerjev / vodilnega partnerja, potrebno priložiti dodatno dokumentacijo poleg tiste, ki jo predvideva javni razpis? Ali zadostuje, da se sprememba navede v delu A.1 ali A.2 Prijavnice?
ODGOVOR 36. Glede na to, da mora VP ostati enak, je potrebno o vsaki nastali spremembi v času med prvo in drugo stopnjo obvestiti Organ upravljanja in obvestilo utemeljiti z ustreznimi dokazili, katere se priloži k vlogi.
VPRAŠANJE 37. Skladno z navodili je v primeru pripravljalnih izdatkov potrebno le-te vključiti v nov delovni sklop z naslovom "Pripravljalni izdatki"; katero je pravilno oštevilčenje za ta delovni sklop?
ODGOVOR 37. V delovnem sklopu št. 1 je potrebno obvezno navesti aktivnosti koordinacije in upravljanja projekta, v zadnjem delovnem sklopu pa komunikacijski načrt projekta. Pripravljalni izdatki in z le-temi povezane aktivnosti se tako vključijo v ustrezni delovni sklop (npr. št. 2).

VPRAŠANJE 38. Glede na to, da v Opisu stroškovnega načrta v delovnem listu “Izdatki” ne obstaja stolpec “leto 0”, ki bi se lahko nanašal na fazo priprave projektnega predloga, se pripravljalni izdatki vnesejo v stolpec za leto 1. Ker mora biti del B Prijavnice usklajen s Prilogo 2 Opis stroškovnega načrta, se pri izpolnjevanju pojavi težava pri neusklajenosti med podatki iz Priloge 2 za pripravljalne izdatke (vključene v leto 1) in s podatki iz dela B Prijavnice: v del B7 in B9 je potrebno vnesti datum zaključka in začetka aktivnosti, ki za pripravljalne izdatke ne smejo ustrezati letu 1, pač pa predhodnemu obdobju. Katera je možna rešitev tega problema? Kateri je pravilen način za opis pripravljalnih izdatkov s katerim se izognemo neskladnosti med podatki?
ODGOVOR 38. Čeprav se nanašajo na časovno obdobje, pred izvajanjem projekta, so pripravljalni izdatki vključeni v stolpec za "leto 1". Ne smejo preseči 5% skupne vrednosti upravičenih izdatkov projekta, izdatki lahko nastanejo med 1. januarjem 2007 in dnem prejema Prijavnice.
Obodbje izvajanja projekta (največ 48 mesecev v primeru strateških projektov) ustreza začetku izvajanja projektnih aktivnosti: kot določata Pogodba o partnerstvu in Pogodba o sofinanciranju, se morajo aktivnosti začeti najkasneje tri mesce po datumu objave prednostne lestvice projektnih predlogov na spletni strani programa (objava je predvidena do zaključka tega leta).
VPRAŠANJE 39. Pri izpolnjevanju stroškovnega načrta v primeru strateških projektov – druga stopnja, in sicer v delu, ki se nanaša na pripravljalne izdatke: če se izdatki nanašajo na izdatke za zaposlene, potne stroške, prevajanje itd., ali se lahko ti izdatki združijo v kategoriji “Pripravljalni izdatki” ne glede na to, da so lahko uvrščeni v različne kategorije (torej pripravljalni izdatki za potovanja, pripravljalni izdatki za prevajanje itd.), ali se vključijo v aktivnosti?
ODGOVOR 39. Pravilno. Vsi pripravljalni izdatki se vnesejo v del Bl7 “pripravljalni izdatki” brez ločevanja po posameznih kategorijah.
VPRAŠANJE 40. V primeru strateških projektov – druga stopnja, se izdatki za prevajanje/tolmačenje navedejo za vsak delovni sklop posebej – če so predvideni – ali se vnesejo le v delovni sklop ena in se opredeli vrednost za celoten projekt?
ODGOVOR 40. Gre za vašo odločitev: bolje bi bilo imeti na voljo natančnejše podatke, če vam uspe opredeliti vrednost po posameznih delovnih sklopih.
VPRAŠANJE 41. Dejavnosti, ki jih izvaja Società Operativa Territoriale (s.r.l.) v vlogi VP se nanašajo na izvajanje informativnih in izobraževalnih aktivnosti, namenjene občinam - partnerjem pri aktivnostih na področju zmanjševanja količine odpadkov in spodbujanja pitja vode iz vodovoda – ali se obravnavajo kot državna pomoč v skladu z 87. členom pogodbe?
ODGOVOR 41. V primeru, da se predvidene aktivnosti nanašajo izključno na izvajanje informativnih in izobraževalnih aktivnosti in/ali osveščanja občin glede zgoraj navedenih tematik, se projekt ne obravnava kot državna pomoč.
Ko pa so predvidene – na primer v sklopu pripravljalnih aktivnosti – študije in/ali tržne analize, je potrebno opredeliti naravo in uporabo teh raziskav, da bi določili, ali ta projekt zapade pod pravila o državnih pomočeh.
VPRAŠANJE 42. Ali lahko Vodilni partner pri sebi predvidi vse izdatke v okviru pripravljalnih izdatkov, svetovanja pri pripravi projekta, koordiniranja in poročanje o projektu, svetovanja pri pripravi aktivnosti osveščanja, zaposlenih?
ODGOVOR 42. Vse zgoraj navedene kategorije izdatkov spadajo med upravičene izdatke programa in jih je potrebno plačati in o le-teh poročati v skladu z zahtevami Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju. Če projekt zapade pod pravila o državnih pomočeh, kategorija pripravljalnih izdatkov ni upravičena in so tako upravičeni do sofinanciranja le izdatki, nastali po predložitvi vloge Organu upravljanja.
VPRAŠANJE 43. Strateški projekti – druga stopnja: ali je mogoče spremeniti akronim projekta, oziroma, če to ni mogoče, njegov podnaslov?
ODGOVOR 43. V prehodu med prvo na drugo stopnjo je potrebno identifikacijski akronim projekta ohraniti, razširjeni naslov pa je mogoče spremeniti, pod pogojem, da morebitni popravki omogočajo učinkovitejšo opredelitev projekta in s spremembo soglašajo vsi partnerji. Opozarjamo, da je potrebno v razpisni dokumentaciji – Prijavnici, Pismu o nameri VP in PP, Izjavi vodilnega partnerja – navesti tako prvotni akronim kot naslov projekta (z manjšimi popravki).
VPRAŠANJE 44. V primeru, da pri projektu sodeluje italijansko ministrstvo, kakšno izjavo mora pripraviti glavna direkcija ministrstva za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za izvajanje lastnega dela projekta?
Ali zadostuje izjava, ki jo podpiše glavni direktor, v primeru da je slednji podpisnik Pisma o nameri?
Katere elemente mora vsebovati besedilo izjave, da bi zagotovili finančno sposobnost za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za izvajanje lastnega dela projekta?
ODGOVOR 44. Javni subjekti morajo posredovati izjavo, iz katere je razvidna zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvajanje projekta (izjava o strinjanju s predložitvijo projekta s strani pristojnega organa ter zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta).
Izjavo, ki potrjuje finančno sposobnost, morajo predložiti VP in PP, vsak za svoj del projekta. V izjavi je potrebno obvezno navesti naslednje podatke: ime programa naslov, akronim, lahko tudi še vrednost projekta in lasten delež. Dodatni podrobnejši podatki so neobvezni.

Glede tipa izjave svetujemo, da se posvetujete z italijanskim ministrstvom.
VPRAŠANJE 45. Zanima me, katere podatke je potrebno obvezno navesti. Ali zadostujejo naslednji podatki oziroma je potrebno navesti dodatne informacije?
Naslov projekta
Razpis
Program
Ali je potrebno pri izdatkih navesti skupno upravičeno vrednost projekta ali le delež, zadevnega partnerju v obravnavi?

Ali morajo biti ti podatki tako v italijanskem kot v slovenskem jeziku?
ODGOVOR 45. Potrebno je navesti:
• program,
• akronim in naslov ter lahko tudi še
• skupno upravičeno vrednost projekta in
• lasten delež

Zadostuje, da izjavo predložite v nacionalnem jeziku.
VPRAŠANJE 46. PRIMER ITALIJANSKIH UPRAVIČENCEV: Ali je naročila za zunanjo svetovanje/pomoč potrebno dodeliti v skladu s pravili o javnem naročanju v skladu z določili 121. člena Zakonodajnega odloka 163/06 ali –ker gre za "samostojno sodelovanje" – oziroma ga je mogoče dodeliti po predhodnem javnem obvestilu – javni postopek predviden v 56. odstavku 3. člena št. 244/07 in v skladu z ustreznim pravilnikom (izbor izvedencev na podlagi življenjepisov, z objavo obvestil na oglasni deski ustanove in na njeni spletni strani), saj gre za naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti (neto zneski, katerim so bili odšteti socialni in pokojninski prispevki)?

ODGOVOR 46. Da, naročilo je mogoče dodeliti na podlagi postopka iz Zakona št. 244/2007.
VPRAŠANJE 47. PRIMER ITALIJANSKIH UPRAVIČENCEV: Ali je mogoča pri naročilih za zunanje svetovanje in pomoč neposredna oddaja naročila v skladu z določili zadnjega odstavka 11. točke 125. člena, saj gre za zneske pod 20.000,00 evrov?
ODGOVOR 47. Da. Svetujemo, da dodelitev naročila ustrezno utemeljite s priložitvijo življenjepisa in opredelitvijo pogojev, ki jih življenjepis izpolnjuje v zvezi s predmetom javnega naročila.
VPRAŠANJE 48. V zvezi z upravičenimi izdatki nas zanima, ali se DDV, ki ni povračljiv, obravnava kot strošek in posledično kot upravičeni izdatek.
ODGOVOR 48. V skladu s Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju, je DDV upravičen le če predstavlja strošek za VP/PP, oziroma le v delu, ki ni povračljiv, za kar VP/PP predložijo ustrezna dokazila. V primeru, da DDV ni povračljiv morajo italijanski upravičenci sami izdati potrdilo o statusu DDV-ja, podpisano s strani pooblaščenega predstavnika; slovenski upravičenci morajo priložti ustrezno dokazilo o statusu DDV-ja (stran 9 Priročnika).
Ob predpostavki, da se običajno izdatki projekta obravnavajo skupaj z DDV-jem, je potrebno podrobnejša pojasnila o statusu DDV-ja vnesti v delih A in F Prijavnice, in sicer v skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov.
Navedena dokazila se priložijo v okviru prvega vmesnega poročila, torej po začetku projekta.
VPRAŠANJE 49. V sklopu prednostne naloge št.2 “KONKURENČNOST IN NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA”, in sicer operativnega cilja “Izboljšati in povečati zaposlitvene možnosti s koordiniranimi visokošolskimi izobraževalnimi programmi in usposabljanji”, je predvidena naslednja aktivnost: vzpostavitev mreže izobraževalnih ustanov, priprava programov strokovnega usposabljanja in “vseživljenjskega izobraževanja” na področjih skupnega interesa.
Sprašujemo, ali je znotraj navedene tipologije aktivnosti mogoče predložiti projekt, ki predvideva tudi eksperimentalne procese izobraževanja.
ODGOVOR 49. Na podlagi zgoraj navedenih informacij je tipologija projekta upravičena do sofinanciranja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
V zvezi s tem poudarjamo, da predstavljajo izobraževalne dejavnosti enega od glavnih instrumentov za razvoj človeških virov na upravičenem območju znotraj čezmejnega konteksta.
V skladu z veljavnimi evropskimi predpisi, so med aktivnostmi, ki jih sofinancira ESRR v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje lahko vključene tudi aktivnosti iz področja, ki ga navajate v vprašanju. Vsekakor svetujemo pripravo projekta, ki ne predvideva izključno izobraževalne dejavnosti, saj bi moral v tem primeru projekt kandidirati med programi, ki jih sofinancira FSE.
V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 lahko predstavljajo inovativni in eksperimentalni projekti dodano vrednost pri kakovosti sodelovanja ter bodo ustrezno ocenjeni v postopku izbora.

VPRAŠANJE 50. V zvezi s strateškimi projekti in s standardnimi projekti me zanimajo dodatne informacije v zvezi z zaključkom postopka ocenjevanja omenjenih projektov.
ODGOVOR 50. Kar zadeva časovnico Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009, naj bi se na podlagi samega obvestila in časovnice, ki je bila določena s strani partnerjev programa, postopek zaključil z odobritvijo končne prednostne lestvice projektnih predlogov (prednostne lestvice, posebej za vsako prednostno nalogo) s strani Nadzornega odbora. Predvidoma bo le-ta objavljena meseca decembra 2009. V roku enega meseca po prejemu obvestila o izboru projekta, je predviden podpis Pogodbe o partnerstvu med VP in PP in nato sklenitev Pogodbe o sofinanciranju med VP in OU.
Postopek izbora v okviru Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 se bo zaključil do konca meseca februarja 2010.
VPRAŠANJE 51. Prosim za dodatna pojasnila v zvezi z instrumentom in house providing-a.
ODGOVOR 51. Instrument in house providing-a se nanaša na način organizacije in upravljanja javnih naročil (storitve, dela), ki ga javne uprave izvajajo preko internih postopkov na podlagi zakonodaje in se pri tem ne poslužujejo prostega trga.
V skladu z evropskim pravom sta potrebna dva pogoja, da lahko naročnik odda naročilo brez potrebe po izvajanju javnih postopkov za oddajo naročila: 1) oddaja naročila poteka za subjekte, ki so pravno ločeni od naročnika, vendar so del organizacijske sheme naročnika (nadzor, podoben tistemu, ki ga naročnik izvaja nad lastnimi organi ali nad ustanovami, pri katerih ima lastniško 100% udeležbo); 2) subjekt, kateremu je dodeljeno naročilo, večino svoje dejavnosti izvaja za upravo ali uprave, ki ga nadzorujejo.
Poleg tega morajo biti sredstva v celoti javna, čeprav so lahko porazdeljena med več javnih ustanov.
VPRAŠANJE 52. Trajnost/finančna sposobnost VP in projektnih partnerjev. Prijavnica od vsakega partnerja zahteva, da "posreduje OPIS sposobnosti zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev za izvajanje projekta v skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov”. Omenjena navodila določajo, da morajo zasebni subjekti predložiti BILANCE, javni subjekti pa IZJAVO, s katero se obvežejo, da bodo zagotovili potrebna finančna sredstva. Ali zadostuje opis v delu Prijavnice, ki je namenjen partnerju, ali je potrebno pripraviti in predložiti k Prijavnici dodatna dokazila?
ODGOVOR 52. Za dokazovanje finančne sposobnosti VP/PP za izvajanje projekta morajo le-ti predložiti različna dokazila, ki se razlikujejo glede na pravni status subjekta (v primeru zasebnih subjektov, bilance stanja in izkaz poslovnega izida oziroma izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta, za javne subjekte pa izjavo, s katero zagotavljajo sredstva, potrebna za izvedbo projekta s strani pristojnega organa), je potrebno zgoraj omenjeno poročilo/opis vnesti v ustrezni del Prijavnice.
VPRAŠANJE 53. Izdatki izven upravičenega območja programa. Ali so upravičeni izdatki za izvajanje sejmov in predstavitev v krajih (npr. London, Barcelona ...) izven upravičenega območja programa a vendar znotraj Držav EU, ali je za to potrebna specifična avtorizacija Komisije?
ODGOVOR 53. Ob upoštevanju, da morajo imeti v skladu z določili razpisa vsi partnerji glavni sedež, organizacijsko enoto ali upravne pristojnosti znotraj upravičenega območja programa, lahko po podpisu pogodbe o sofinanciranja VP posreduje OU prošnjo za izvajanje zgoraj omenjenih aktivnosti oz. Izdatkov. Upravičenost bo ocenjena od primera do primera ob upoštevanju vplivov in učinkov na upravičeno območje.
VPRAŠANJE 54. Zaposleni. Iz točke 4.1 Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju je razvidno, da deželna uprava – partner pri projektu – prejme povračila izdatkov za lastno osebje za čas, ki ga je osebje namenilo projektu pod pogoji, ki jih določa omenjeni priročnik. Ali je to pravilno?

ODGOVOR 54. Izdatkie za zaposlene pri VP/PP, ki sodeluje pri projektu, lahko izplačajo s Programa, pod pogojem, da se predložijo ustrezna dokazila v skladu določil iz 4. točke Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju.
VPRAŠANJE 55. V zvezi s strateškimi projekti je mogoče, da je upravičeni izdatek VP ali PP, ki se ga navede v dokumentih druge stopnje izbora, višji od izdatka, ki je naveden v izjavi o finačni sposobnosti, ki je bila predložena k prvi stopnji razpisa, pri čemer ostaja skupni izdatki projekta nespremenjen?
ODGOVOR 55. Kot določa Razpis za strateške projekte št. 01/2009, so v prehodu s prve na drugo fazo izbora dovoljene določene spremembe, pod pogojem, da slednje ne spreminjajo vsebine, problematike, cilje, aktivnsoti in učinke projekta.
V zgoraj navedenem primeru je treba spremenjen delež VP/PP vnesti v razpisno dokumentacijo druge stopnje, vključno s potrdilom o finančni sposobnosti ustanove.
VPRAŠANJE 56. Ali so v kategoriji izdatkov za zaposlene upravičeni tudi izdatki za osebje s pogodbo za določen čas, ob upoštevanju, da 4. odstavek Priročnika o upravičenih izdatkih predvideva: 1, osebje, zaposleno na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, 2. osebje, zaposleno na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas 3.osebje, zaposleno na podlagi pogodbe za projektno delo 4.osebje, zaposleno na podlagi pogodbe o sodelovanju (v italijanskem jeziku “Contratto di collaborazione coordinata e continuativa”. Ali je to osebje predvideno z eno od štirih kategorij?

ODGOVOR 56. Ne. Ta izdatek je izdatek za delo zunanjih sodelavcev.
VPRAŠANJE 57. Zanima me, ali so v kategoriji pripravljalnih izdatkov upravičeni izdatki za ure, ki jih zaposleni porabijo za sestavo projekta.
ODGOVOR 57. Da, med upravičenimi izdatki v kategoriji "pripravljalni izdatki" so vključene tudi ure, ki jih zaposleni porabijo za sestavo projekta. Te izdatke bo treba ustrezno dokumentirati za namene poročanja in upravičenosti do sofinanciranja iz naslova Programa (naročilnica, time sheet, itd.).
VPRAŠANJE 58. V zvezi z dokazovanjem finančne sposobnost s strani PP zasebnega subjekta, ki je svojo dejavnost začel pred manj kot tremi leti, se zahteva poročilo, ki opisuje finančno sposobnost, opredeljeno na podlagi triletnega poslovnega načrta: zanima me, katere elemente/informacije mora vsebovati poslovni načrt, da bi izpolnil zahteve glede dokazovanja finančne sposobnosti.
ODGOVOR 58. Za dokazovanje finančne sposobnosti zasebnega subjekta, ki ni novoustanovljeno podjetje, pač pa svojo dejavnost opravlja manj kot tri leta, je treba prijavnici priložiti razpoložljiv/e izkaz/e poslovanja in triletni finačno-poslovni vsebinski načrt, v katerem so ocenjene dejavnosti, predvidene v tem časovnem loku, ki se primerjajo z odgovarjajočimi izdatki(prihodki in odhodki). Dokument mora biti izdelan v skladu s standardi oziroma modeli izdelave poslovnih načrtov v poslovnem svetu. V ustrezni raudelek prijavnice je treba vnesti krajše opisno poročilo glede finančne sposobnosti subjekta, ki sodeluje pri projektu kot VP in/ali PP.
VPRAŠANJE 59. Ali je mogoče predložiti projekt, pri katerem kot partner sodeluje italijanska pokrajina iz seznama pokrajin, ki ga je odobril Program, ki izbere organizacijo s sedežem v isti deželi, vendar v pokrajini, ki ni vključena v Program, kateri namerava dodeliti večino dejavnosti projekta zaradi njene profesionalnosti, resnosti in predhodnih pozitivnih izkušenj sodelovanja pri drugih projektih, pri čemer mora zagotoviti, da bo večina dejavnosti potekala na ozemlju upravičene pokrajine?

ODGOVOR 59. Organizacija v obravnavi – subjekt izvajalec - deluje v sklopu projekta kot podizvajalec. V tem primeru mora Pokrajina (PP) opredeliti in izbrati podizvajalca v skladu z veljavnimi določili o javnem naročanju. Pri upravičenosti do sofinanciranja iz naslova Programa se ne upoštevata izvor in sedež podizvajalca, pač pa lokalizacija projektnih aktivnosti in učinka na upravičeno območje.
Potrebno je poudariti, da razpis za standardne projekte dovoljuje sodelovanje upravičencev, ki imajo sedež/pravni sedež, organizacijsko/pravno enoto ali upravne pristojnosti znotraj upravičenega območja programa (vključno z upravičenimi območju SKTE III na podlagi načela fleksibilnosti), izključeni pa so subjekti, ki se nahajajo izven upravičenega območja.
VPRAŠANJE 60. Ali lahko sodeluje kot vodilni partner ali kot partner pri projektu društvo, ki nima pravne subjektivitete, potrjene pri notarju, pač pa je registrirano z zasebno listino pri italijanski Agenciji za prihodke?

ODGOVOR 60. Razpis za standardne projekte dopušča sodelovanje – v vlogi VP in/ali PP – širokemu izboru upravičencev (glej 6. poglavje), ki morajo imeti sedež, organizacijsko enoto ali upravno pristojnost znotraj upravičenega območja. Med pravnimi statusi, ki jih navaja Priloga 3 k Navodilom za predložitev projektnih predlogov, so vključena tako društva s pravno subjektiviteto - šifra 1.7.10 – kot društva brez pravne subjektivitete - šifra 1.8.10. Vlogi za sofinanciranje je potrebno priložiti kopijo statuta za namene dokazovanja upravne in finančne sposobnosti ustanove.
VPRAŠANJE 61. V 8. členu Razpisa 02/09 "Predložitev vlog" v točki 8 "Drugi dokumenti”, se obravnavajo "akti o ustanovitvi začasnega združenje med podjetji". Ali je mogoče predložiti izjavo, ki sodelujoče obvezuje k ustanovitvi začasnega združenja med podjetji, ali mora začasno združenje že obstajati v trenutku predložitve projektnega predloga?.

ODGOVOR 61. V primeru ustanovitve začasnega združenja med podjetji, mora slednje že obstajati v trenutku predložitve projektnega predloga. Kopijo odgovarjajočega akta je treba priložiti vlogi.
VPRAŠANJE 62. Prosim, če mi lahko potrdite, ali se posegi za obnovo in vzpostavitev varnosti nepremičnin uvrščajo med upravičene izdatke projekta, ki so podvrženi sofinanciranju.
ODGOVOR 62. V skladu z določili Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju - 8. točka "Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin" -, so posegi za obnovo in vzpostavitev varnosti nepremičnin upravičeni do sofinanciranja iz razpisa za standardne projekte (v okviru strateških to ni možno).
V ta namen želimo podčrtati naslednje:
- navedeni izdatki so upravičeni, če so posegi neposredno povezani s cilji projekta, če dokazujejo čezmejni vpliv, kakor tudi nujnost investicije v okviru projekta;
- financirana naložba v infrastrukturo ostane lastništvo upravičencev vsaj pet let od datuma zaključka projekta, v skladu z "namensko služnostjo", ki jo predvidevajo veljavni evropski predpisi iz področja Strukturnih skladov;
- da bi ocenili pripravljenost projekta za izvedbo je treba izpolniti razdelek D prijavnice in priložiti odgovarjajočo dokumentacijo (npr. koncesijo, ki ste jo omenili v elektronskem pismu);
- za namene poročanja in izvajanja prvostopenjske kontrole s strani pristojnih organov, je treba predložiti dokazila, navedena na strani 25 Priročnika o upravičenosti izdatkov.
VPRAŠANJE 63. Če pri projektu sodelujejo partnerji, ki imajo poseben pravni status (na primer posebna podjetja pri Trgovinskih in obrtnih zbornicah, delniške družbe z javno udeležbo itd.) in bi želeli bolje opisati dejavnosti, ki jih običajno opravlja partner in so povezane z aktivnostmi, ki jih bo partner izvajal pri projektu, ter obrazložiti, zakaj aktivnosti iz projekta ne spadajo v režim državne pomoči, kam lahko vnesemo ta opis v prijavnici ali v dokumentaciji?
ODGOVOR 63. V Prijavnico je potrebno vnesti vse morebitne informacije, ki bi jasno in izčrpno odgovorili na zahteve iz posameznih razdelkov.
Kar se tiče informacij, obrazložitev, koristnih opisov za opredelitev položaja partnerjev glede pravil o državni pomoči (kot na primer obrazložitev razlogov, zaradi katerih menimo, da financiranje dejavnosti partnerja ne predstavlja državne pomoči, ker gre za financiranje splošne in ne selektivne narave ali ker nobenemu ne dodeljuje nikakršne ekonomske prednosti, ali ker gre za sofinanciranje na lokalni ravni, ki ne vpliva na izmenjave med državami članicami Evropske Unije itd. …), se lahko ti elementi vnesejo v prilogo 8 (Gre za Prilogo 8. Drugi dokumenti, ki jih priložite v okviru dokumentov skupaj s Prijavnico).
V prijavnici in v vsakem razdelku, v katerem želimo posredovati natančnejše informacije, je potrebno zapisati sklicevanje na razdelek 8 in dopolnitve organizirati na jasen način z zaporednim oštevilčenjem vsake dopolnitve.
VPRAŠANJE 64. Pravni status subjekta predlagatelja.
VPRAŠANJE 65: Zanima nas, ali pri pripravi stroškovnega načrta projekta obstajajo kakšne omejitve ali predpostavke razdelitve proračuna med slovenske in italijanske partnerje? Ali se je potrebno držati razdelitve projektnih sredstev v razmerju 70% celotne vrednosti projekta v korist italijanskih partnerjev in 30% v korist slovenskih partnerjev, ali ta omejitev ni predvidena?
ODGOVOR 64. Neprofitni konzorcij v skladu z določili svojega statuta, čeprav je podvržen zasebnemu pravu, se lahko zaradi svojih značilnosti v naslednjih primerih uvršča v definicijo "organa javnega prava": njegova dejavnost je nepridobitna; je pravna oseba; njegovo dejavnost v glavnem financirajo država in regionalne ali lokalne oblasti ali druge osebe javnega prava; poleg tega mora večino članov v administrativni, upravni ali nadzorni odbor imenovati država, regionalne ali lokalne oblasti ali druge osebe javnega prava.
V skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov (stran 8) je pravni status tega subjekta Subjekt, ki ga ureja javno pravo.
Katere dokumente mora predložiti Subjekt, ki ga ureja javno pravo, da bi dokazal trajnost/finančno sposobnost partnerja?
Potrebno je predložiti akt s katerim se partner obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva za izvajanje projekta, podobno kot za javne ustanove (Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov str. 13). Ob upoštevanju kompleksnosti pravilnikov in da bi se izognili bodočim preverjanjem izjav, lahko posredujete tudi izkaze poslovanja za zadnja tri leta ali, v primeru novoustanovljenega podjetja, triletni poslovni načrt.
ODGOVOR 65. V skladu z objavljenima javnima razpisoma in drugimi programskimi dokumenti razdelitev sredstev projekta med slovenske in italijanske partnerje ni predvidena. Razdelitev sredstev v okviru projekta med slovenske in italijanske projektne partnerje temelji izključno na stroških, ki nastanejo pri izvedbi aktivnosti posameznega projektnega partnerja.
VPRAŠANJE 66. Zanima nas, ali pri pripravi stroškovnega načrta projekta obstajajo kakšne omejitve ali predpostavke razdelitve proračuna med slovenske in italijanske partnerje? Ali se je potrebno držati razdelitve projektnih sredstev v razmerju 70% celotne vrednosti projekta v korist italijanskih partnerjev in 30% v korist slovenskih partnerjev, ali ta omejitev ni predvidena?

VPRAŠANJE 67. Ali je potrebno izjavo glede dokazovanja finančne sposobnosti, ki jo morajo priložiti javne ustanove, posredovati v originalu ali zadostuje kopija? Sprašujem to, ker ponavadi, če so to sklepi deželne vlade ali sklepi upravnega sveta ustanov, javne ustanove, ne morejo dati originalov ven. Lahko le naredijo kopijo in jo opremijo z žigom, da je kopija enaka originalu. Je to dovolj? Kaj pa v primeru ostale dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti (npr. bilance stanja, dokumentacija zahtevana v Prijavnici del D.1 in D.2).
ODGOVOR 66. V skladu z objavljenima javnima razpisoma in drugimi programskimi dokumenti razdelitev sredstev projekta med slovenske in italijanske partnerje ni predvidena. Razdelitev sredstev v okviru projekta med slovenske in italijanske projektne partnerje temelji izključno na stroških, ki nastanejo pri izvedbi aktivnosti posameznega projektnega partnerja.

ODGOVOR 67. Za vso dokumentacijo, ki ste jo navedli zadostuje, da priložite le kopije, ki jih NI potrebno še posebej opremiti z žigom (kopija je enaka originalu) in podpisom odgovorne osebe. Obenem naj poudarimo še, da je v skladu s Pismom o nameri, ki ga podpiše vsak izmed partnerjev, ki sodelujejo pri projektu, posredovanje podatkov navedenih v predlogu projekta, pravilno in resnično.
VPRAŠANJE 68: Kaj pomeni “leto 1” v Opisu stroškovnega načrta?
ODGOVOR 68.V Opisu stroškovnega načrta pomeni leto 1 obdobje 12 mesecev, ki se začne z datumom začetka izvajanja projekta, ki ste ga opredelili v Prijavnici (del B.2). V skladu s Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju se kot prvi možni datum začetka izvajanja projekta šteje naslednji dan od datuma oddaje vloge. Dejansko izvajanje projektnih aktivnosti pa se mora začeti najpozneje v roku treh mesecev od datuma objave rezultatov javnega razpisa na spletni strani programa. V leto 1 je potrebno vključiti tudi pripravljalne izdatke, v kolikor jih načrtujete, ker je izdatke za pripravljalne aktivnosti potrebno vključiti v prvo vmesno poročilo in zahtevek za povračilo.
Poleg tega je potrebno upoštevati tudi določilo javnega razpisa, da je v primeru strateških projektov do 30. oktobra 2010 potrebno posredovati prvi zahtevek za povračilo v višini najmanj 20% skupne vrednosti projekta ter v primeru standardnih projektov do 30. septembra 2010 v višini najmanj 5% skupne vrednosti projekta. Ob tem je potrebno upoštevati še čas potreben za izdajo izkaza o izdatkih s strani imenovanih prvostopenjskih kontrolorjev.
VPRAŠANJE 69: Pri projektu smo predvideli 6 delovnih paketov (WP) in poleg le-teh še poseben WP za pripravljalne aktivnosti – skupaj torej 7. Glede na to, da je v obrazcu Opis stroškovnega načrta predvidenih le 5 WP sprašujem, ali lahko sami dodamo še en WP ali pa vas lahko zaprosimo za posredovanje razširjenega obrazca?
ODGOVOR 69. V skladu z navodili k Opisu stroškovnega načrta lahko sami vstavite dodatne vrstice v delovnem listu »2. Input Costi – Izdatki«, pri čemer uporabite za kopirane vrstice ukaz »Vstavi kopirane vrstice«. Prošnjo za razširitev obrazca nam posredujte le v primeru, da boste oblikovali več kot 10 WP, kar pa kot ste zapisala, se ne bo zgodilo.
VPRAŠANJE 70: V kateri WP naj vpišemo pripravljalne aktivnosti?

ODGOVOR 70. Aktivnosti povezane s pripravljalnimi izdatki je potrebno predvideti v posebnem delovnem sklopu. V skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov je določeno le, da se prvi delovni sklop nanaša na »Koordinacijo in upravljanje projekta«, zadnji pa na »Komunikacijski načrt«, vse ostale delovne sklope razvrstite po lastni želji. Glede aktivnosti povezanih s pripravljalnimi izdatki vam svetujemo, da jih uvrstite v delovni sklop 2 in ga poimenujete »Pripravljalne aktivnosti«. Pri izboru količin po posameznih letih je potrebno za pripravljalne izdatke vedno označiti leto 1, saj kot je navedeno v Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju, je izdatke za pripravljalne aktivnosti potrebno vključiti v prvo vmesno poročilo in zahtevek za povračilo.
VPRAŠANJE 71:Kako naj se izpolni drugi list (Input Costi – Izdatki) v obrazcu Opis stroškovnega načrta pri opredeljevanju aktivnosti in podaktivnosti? Primer: ena od predvidenih aktivnosti v WP5 - Sistem GIS je ureditev podatkovne baze (v kateri bodo zbrani podatki za kolesarje, ki se bodo vozili po kolesarskih poteh, vzpostavljenih v okviru našega projekta). V svetlo modro polje Naslov aktivnosti pod točko 5.1. bomo vpisali: Ureditev podatkovne baze. Kaj naj vpišemo v spodnje, rumeno obarvane vrstice, št. 5.1.1., 5.1.2.,...? Predvideno je, da bo podatkovno bazo uredil zunanji izvajalec, ki ga bo prek javnega naročila izbral verjetno eden od partnerjev.
ODGOVOR 71:Svetujem poimenovanje npr. 5.1.1: Ureditev in priprava podatkovne baze.
VPRAŠANJE 72: Kako se lahko izvede postopek javnega naročila in plačila izbranemu izvajalcu? Italijanski partnerji so nam pojasnili, da je pri njih dovoljeno, da eden od partnerjev izpelje postopek javnega naročila, račun izvajalca pa plačajo partnerji in sicer vsak svoj delež. Torej izvajalčevega računa ne plača v celoti tisti partner, ki je izpeljal javno naročilo. Ali je takšen način plačila dovoljen tudi slovenskim partnerjem? Zanima me torej, ali lahko italijanski oz. slovenski partner izpelje celoten postopek javnega naročila, isti račun pa potem plačajo vsi partnerji – vsak svoj delež? Ali naj se aktivnosti zunanjih izvajalcev, ki bodo poravnane na tak način, in deleže projektnih partnerjev pri poravnavi stroškov za zunanje izvajalce opredeli v partnerski pogodbi?
ODGOVOR 72: Vsi postopki za slovenske prijavitelje morajo biti izvedeni v skladu z zakonom o javnem naročanju. V primeru, da bo en projektni partner izvedel postopek javnega naročila, račune pa bo izbrani izvajalec izstavil vsakemu partnerju posebej (v deležu kot dogovorjeno med partnerji) je le-to potrebno določiti v pogodbi, ki bo sklenjena z izvajalcem storitve. Med partnerji pa je potreben predhoden dogovor, kdo izpelje postopek javnega naročila in razdelitev po deležih med partnerji projekta.
VPRAŠANJE 73: Če sem prav razumela navodila, slovenski javni uslužbenci (zaposleni v občinah) ne morejo biti plačani za delo pri projektu. Ali to velja tudi za italijanske javne uslužbence, zaposlene na pokrajinah?

ODGOVOR 73: V skladu s Priročnikom o upravičenih izdatkih državnih pomočeh in poročanju velja za slovenske projektne partnerje, da so izdatki za delo javnih uslužbencev, ki delajo na projektu in ki so zaposleni pri organizacijah, ki se samo delno financirajo iz državnega ali občinskega proračuna, upravičeni, če je iz njihovih pogodb o zaposlitvi ali drugega ustreznega dokumenta razvidno naslednje:
- vloga in naloge ter obseg dela na projektu,
- obdobje zaposlitve na projektu,
- znesek plačila za delo na projektu vključno z izjavo, da se delo na projektu ne financira iz državnega/občinskega proračuna.
VPRAŠANJE 74:V delu Prijavnice tehnična sposobnost partnerja za izvedbo projekta me zanima, kaj konkretno je s tem mišljeno? Ali so to telefonske linije, fotokopirni stroji, internet in podobno?

ODGOVOR 74: DA
VPRAŠANJE 75: Kaj je potem mišljeno v delu izkušnje na področju upravljanja projektov, ko je potrebno navesti opremo – tu je mišljena oprema, ki jo imate kot vodilni partner ali projektni partner na voljo za izvedbo projekta in kaj je mišljeno pod finančno sposobnostjo?
ODGOVOR 75: Finančna sposobnost se nanaša na to, da ste kot projektni partner sposobni s finančnega vidika izvesti projektne aktivnosti in zalagati sredstva za izvedene projektne aktivnosti. Celoten postopek povračil sredstev temelji na vnaprejšnjem zalaganju sredstev s strani projektnega partnerja in nato le-ta zaprosi za povračilo.
VPRAŠANJE 76: V delu Prijavnice Trajnost/Finančna sposobnost je navedeno, da morajo subjekti zasebnega prava pripraviti opis finančne sposobnosti. Ali je dovolj, če se naredi nekakšen pregled terjatev in obveznosti ter finančnih tokov za zadnja tri leta?

ODGOVOR 76: Opis je potrebno pripraviti v skladu s podatki, ki izhajajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida oz. izkaza prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta. Poleg tega pa je potrebno tudi priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida oz. izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta.
VPRAŠANJE 77: Javni subjekti morajo predložiti izjavo, s katero zagotavljajo sredstva, potrebna za izvedbo projekta. Kakšna je ta izjava, ali je na kakšnem obrazcu, kdo jo napiše in podpiše?

ODGOVOR 77: Obrazec za izjavo ne obstaja, zato vam svetujemo, da jo oblikujete po lastni presoji, samo da vsebuje zahtevane podatke, ki so navedeni v Navodilih za pripravo in predložitev projektnih predlogov, za vsakega projektnega partnerja posebej. Glede podpisnika pa je le-ta odgovorna oseba partnerja, tisti torej, ki bo podpisal tudi Pismo o nameri.
VPRAŠANJE 78: Kakšna je razlika če prihodki nastanejo v času izvajanja projekta ali/in po zaključku projekta?

ODGOVOR 78: Obstajata dva načina obravnavanja prihodkov: prihodke se lahko oceni vnaprej ali izračuna naknadno.
V tem smislu sem tudi napisala prejšnji odgovor, saj lahko prihodki nastajajo že v obdobju izvajanja projekta ali po zaključku projekta. V primeru, da nastanejo po zaključku projekta, jih je potrebno spremljati še 5 let po zaključku projekta in se jih vedno odšteje od osnove za povračilo.
VPRAŠANJE 79: Ali je dovoljeno spremeniti delež sofinanciranja slovenskih partnerjev v pismu o nameri glede na prijavo v okviru prve stopnje postopka za strateške projekte? Celotna vrednost projekta ostaja nespremenjena v primerjavi s prvo prijavo. Pri natančnejšem določevanju finančnega načrta pa smo želeli za investicije nameniti več sredstev, zato bi se prispevek slovenskih partnerjev moral spremeniti.
ODGOVOR 79: DA, vendar potrebno je zagotoviti v skladu z razpisom določen % sofinanciranja za slovenske javne partnerje.
VPRAŠANJE 80: naj se izpolni finančni obrazec – 2 list: ali se lahko ime aktivnosti, zapisane v svetlo modri vrstici posameznega WP prepiše v rumeno vrstico – torej da je vsebina obeh vrstic enaka?
ODGOVOR 80: DA.
VPRAŠANJE 81: Pri ocenjevanju na 1. stopnji smo na kriteriju B2 – kakovost čezmejnega partnerstva dobili samo 2 točki, saj ni bil upoštevan kriterij 3 in 4 glede sodelovanja pri EU in drugih projektih. V PPI smo v poglavju 3.2 v predstavitvi partnerstva med drugim navedli, da so trije od sedanjih partnerjev že sodelovali v projektu, ter da obstaja tesno sodelovanje med podpornikom projekta in partnerjem. Verjamemo tudi v možnost, da smo morda v prvi prijavi nekatere zadeve premalo natančno pojasnili, zato pričakujemo vaš odgovor tudi zato, da v drugi stopnji razpisa dosedanje izkušnje partnerjev in medsebojno sodelovanje bolje utemeljimo. Menimo tudi, da bi bil kriterij, da so vsi člani konzorcija v enaki sestavi že med seboj predhodno sodelovali izključujoč in diskriminatoren.

ODGOVOR 81: Predlagam vam, da bolj jasno navedete vse projekte in TUDI programe v katerih ste sodelovali vsi partnerji, tako da lahko to na skupnem tehničnem sekretariatu tudi preverimo. Sodelovanje vseh partnerjev ni diskriminatorno, ampak k večjemu morajo biti tovrstni partnerji oz. projekti na podlagi kriterija bolje nagrajeni kot tisti, ki ne sodelujejo. Na podlagi kriterija, ki so ga sprejeli partnerji Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, moramo slednje upoštevati pri dodelitvi točk.
VPRAŠANJE 82: Pri merilih za izbor na drugi stopnji je kriterij za sodelovanje med več kot dvemi območji SKTE III. Vprašanje je, če partnerji iz območij: regija Benetke, Videm, regija FJK, Izola, Ljubljana, Koper ter razširjeni s partnerjem iz Gorice zadoščajo za maksimalno število točk po kriteriju B.2 merilo 1. (sodelovanje med partnerji iz SKTE II območij). Kriterij je morda malo nejasno opisan.
ODGOVOR 82: Vi imate na SLO strani: Obalno-kraško in Osrednje-slovensko statistično regijo. V kolikor se za Gorico misli Novo Gorico (Slovenija), potem imate tudi tretje območje SKTE III v Sloveniji– to je Goriška statistična regija. V kolikor pa je to Gorica (Italija), pa nimate treh SKTE III območij na slovenski strani, zato nimate vseh točk. Na italijanski strani, pa bi morali še dodatno vključiti partnerje iz Ravenne ali Ferrare za polno število točk, ob predpostavki, da je na slovenski strani nekdo iz Goriške statistične regije.
VPRAŠANJE 83: Pri konzorciju sestavljenem iz javnih in zasebnih družb je vprašanje kakšne so omejitve aktivnosti v projektu, ki jih lahko opravlja zasebna družba registrirana tudi za raziskovalno dejavnost. Nekateri partnerji namreč nimajo kadrovskih resursov za opravljanje določenih storitev s področja informatike (obdelava podatkov in programiranje) in bi zato najeli preko javnega naročila zunanjega izvajalca. Drugi partnerji npr. univerza, te kadre ima zato ne potrebuje zunanjih izvajalcev. Neko podjetje lahko za potrebe testiranja in razvoja novih tehnoloških rešitev uporabi svoje kadre. Ali v tem primeru pade pod kriterij državnih pomoči? Med cilji projekta sicer je delujoča informacijska platforma (SW), ki pa nima statusa končnega (tržnega) produkta s področja programske opreme.
ODGOVOR 83: Glede presoje državnih pomoči ni pomemben status, ampak ali aktivnost posega v vse 4 kriterije za presojo državnih pomoči:
1. sredstva države ali druga javna sredstva; 2. selektivna prednost za določena podjetja; 3. vpliv na konkurenco; 4. vpliv na trgovanje med državami članicami.
V kolikor dokažete oz. utemeljite, da ne posega, potem ni državna pomoč. V kolikor izberete izvajalca z javnim razpisom izvajalec ni podvržen državnim pomočem, aktivnost pa ima lahko značaj državne pomoči.
VPRAŠANJE 84: Prosila bi za potrditev seznama dokumentov, ki jih je treba priložiti k prijavi v okviru druge stopnje postopka javnega razpisa za predložitev strateških projektov.
ODGOVOR 84: Projektni partnerji morajo priložiti naslednje dokumente:
- pismo o nameri; v primeru, da je dokument podpisal pooblaščenec odgovorne osebe, je treba priložiti pooblastilo za podpisovanje, DA
- kopijo osebnega dokumenta odgovorne osebe, PREDNJA IN HRBTNA STRAN, V PRIMERU DA DOKUMENTE PODPIŠE POOBLAŠČENEC JE POTREBNO PRILOŽITI KOPIJO NJEGOVEGA OSEBNEGA DOKUMENTA
- izjavo vodilnega partnerja,
- dokazilo o finančni sposobnosti:
o subjekti zasebnega prava s profitnim ali neprofitnim motivom poslovanja - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leta: 2006, 2007, 2008; DA
o javni subjekti: izjavo, s katero zagotavljajo sredstva, potrebna za izvedbo projekta. V primeru, da lahko izjavo predložijo le ob odobritvi projekta, je potrebno navesti, kdaj bo le-ta posredovana organu upravljanja. DA. IZJAVA VKLJUČUJE DIKCIJO, DA SE PARTNER STRINJA S PREDLOŽITVIJO PROJEKTA TER ZAGOTAVLJA FINANČNA SREDSTVA V PRIMERU ODOBRITVE PROJEKTA.
- že pridobljeno dokumentacijo za izvedbo investicije, dokumentacijo o lastništvu; DA če gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, se priloži izjavo, kdaj bo le-to pridobljeno – V TAKEM PRIMERU POSEBNE IZJAVE NI POTREBNO PRILAGATI, TEMVEČ LE V PRIJAVNICI DEL D.1 VPIŠETE V STOLPEC »Datum (Prejeto/Pričakovano)« pričakovani datum prejema.
Italijanski partnerji, ki opravljajo podjetniško dejavnost, priložijo še:
- izjavo o velikosti subjekta (Prilogo 12). DA
VPRAŠANJE 85. Prosim še za naslednji pojasnili:
85.1 Ali italijanski partnerji, ki opravljajo podjetniško dejavnost, podpišejo Izjavo Daggendorf (Priloga 13) šele ob podpisu pogodbe, če je projekt odobren?
85.2 Ali morajo italijanski partnerji priložiti k prijavnici izjavo glede DDV-ja? Te zahteve v navodilih nisem zasledila. Eden od italijanskih partnerjev nas je namreč opozoril, da je k prijavi za nek drug projekt v okviru tega programa priložil takšno izjavo. Dokument prilagam v priponki.
ODGOVOR 85. 1 - Da, podpis izjave deggendorf je predviden šele ob podpisu pogodbe o sofinanciranju. 85.2 - V priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju je na strani 9 navedeno, da v primeru, ko ddv ni povračljiv, morajo italijanski upravičenci sami izdati potrdilo o statusu ddv-ja, podpisano s strani pooblaščenega predstavnika. Slovenski upravičenci morajo priložiti ustrezno dokazilo o statusu ddv-ja. Tovrstnih izjav ob predložitvi vloge ni potrebno prilagati.
VPRAŠANJE 86: Ali je treba k prijavi priložiti tudi idejne projekte prijavljenih objektov?
ODGOVOR 86: V delu D1 in D2 Prijavnice so zahtevani vsi dokumenti, ki so potrebni v okviru naslednjih postopkov: nakup zemljišča, gradbeno dovoljenje, soglasja pristojnih organov, presoja vplivov na okolje, itd.… Iz vprašanja sicer ni razvidno, ali je to le del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter ali je gradbeno dovoljenje že pridobljeno. Če je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, tega priložite v okviru priloge 7, ki je le v nacionalnem jeziku. Medtem ko v primeru, da je to le del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in samo gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, potem navedenega ni potrebno prilagati. Navedite, kdaj se gradbeno dovoljenje pričakuje in kdo (VP, projektni partner) je zanj zaprosil. Enako velja tudi, če so v katerikoli fazi projekta predvidena potrebna pooblastila ali dovoljenja.
VPRAŠANJE 87: Vodilni partner nas je obvestil, da je potrebna posebna uradna dokumentacija, če smo pri vprašanju v Prijavnici del A2 »Ali je DDV povračljiv?«, odgovorili z ne ali delno. Sedaj nas zanima, kakšna je ta dokumentacija? Ali obstaja kakšen obrazec ali le vsak partner napiše svojo izjavo glede tega?

ODGOVOR 87: V skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov ter s Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju morajo slovenski projektni partnerji priložiti ustrezno dokazilo o statusu DDV-ja. Ponavadi je to odločba, ki jo izda DURS za preteklo leto. Italijanski upravičenci sami pripravijo potrdilo o statusu DDV, ki jo podpiše pooblaščeni predstavnik. Ob oddaji vloge vam teh dokazil ni potrebno prilagati. Navedena dokazila bo potrebno oddati kot prilogo vmesnemu poročilu. Pri tem je potrebno poudariti še, da je neupravičen izdatek v okviru obeh javnih razpisov povračljiv davek na dodano vrednost. Tako v primeru, da imate odbitno stopnjo torej kot upravičen izdatek uveljavljate le del davka na dodano vrednost, ki ni povračljiv.
VPRAŠANJE 88: V projektu so partnerji tudi šole, katerih zaposleni so javni uslužbenci. Delo na projektu bo vključevalo naloge, ki niso povezane z rednim delom učiteljev in učiteljev-koordinatorjev (zbiranje zgodovinskih materialov, prirava gledališke predstave, fotografski natečaj,...) in ne bo izvedeno v okviru pouka. Kakšne so možnosti plačila učiteljem v okviru projekta?
- ali je njihovo dodatno delo možno plačati v okviru nadur (do 20 nadur mesečno na angažiranega učitelja) in skleniti aneks k pogodbi? Kakšen postopek in dokumentacija je v tem primeru potrebena?
- ali obstaja kakšen drugi način plačila učiteljem?

ODGOVOR 88: Izvedba zaposlitve za potrebe projekta mora biti v skladu z nacionalno zakonodajo. Ravno tako tudi število delovnih ur ne sme presegati omejitev, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Izdatki za delo javnih uslužbencev, ki delajo na projektu in ki so zaposleni pri organizacijah, ki se samo delno financirajo iz državnega ali občinskega proračuna, so upravičeni, če je iz njihovih pogodb o zaposlitvi ali drugega ustreznega dokumenta razvidno naslednje:
- vloga in naloge ter obseg dela na projektu,
- obdobje zaposlitve na projektu,
- znesek plačila za delo na projektu vključno z izjavo, da se delo na projektu ne financira iz državnega/občinskega proračuna.
VPRAŠANJE 89: Prosim vas za nasvet v zvezi z izpolnjevanjem prijavnice
strateškega projekta v delu B.5. Učinki in rezultati projekta. V
navodilih piše, naj opišemo kazalnike v skladu s seznamom v delu E in jih
kvantificiramo. V delu E je veliko splošnih kazalnikov, ki pridejo v poštev v
našem projektu, potem pa še veliko tistih za prednostno nalogo 3, ki tudi
pridejo v poštev, tu pa je dodana tudi rubrika pričakovana vrednost.

ODGOVOR 89: Prijavnica, del E – Kazalniki: v skladu s Prijavnico in Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov strateških projektov je potrebno najprej izbrati kazalnike, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja, horizontalna načela in kazalnike čezmejnega sodelovanja ter nato kazalnike, ki se nanašajo na prednostno nalogo, v katero je projekt uvrščen. Kazalnike, ki se nanašajo na prednostno nalogo, je potrebno tudi kvantificirati. V delu E–kazalniki dodatni opisi, utemeljitve niso potrebni. V delu B.5 – Učinki in rezultati projekta: navedeni kazalniki morajo biti usklajeni z izbranimi kazalniki v delu E - Kazalniki.
VPRAŠANJE 90: Kaj je skupna uporaba kulturne infrastrukture? Ali je to tudi predavalnica na univerzi, sejna soba na občini? Naj navedemo koliko bo teh prostorov?

ODGOVOR 90: Ne, to ni potrebno in ni smiselno. Kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi (glej: 2. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ZUJIK).
VPRAŠANJE 91. Italijanska podjetja morajo predložiti izjavo, ki se nanaša na velikost subjekta (Priloga 12). Ali zadostuje v primeru “velike povezane družbe” ter v primeru, da izpolnjuje pogoje velikega podjetja s svojimi podatki, izpolniti brez izpolnjevanja strani 5 in 6?
ODGOVOR 91. V skladu z vašim vprašanjem ali lahko veliko italijansko podjetje predloži projekt v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov - druga stopnja, vam odgovarjamo, kot sledi:
V specifičnem primeru velike povezane družbe ter v primeru, da so podatki bilanc na razpolago zadostuje izpolnitev prvega dela Izjave (str. 1 in 2). Predložitev navedene izjave VP in/ali PP v skladu z veljavno zakonodajo k projektu je obvezna.
VPRAŠANJE 92. Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 02/2009 ne predvideva omejitev skupnega števila strani del B.7 Workpackages ne predvideva omejitve skupnega števila strani za workpackages oziroma skupnega števila vrstic za opis workpackages/aktivnosti. Ali obstaja priporočilo, ki ga lahko upoštevamo pri maksimalni in minimalni dolžini opisov workpackages/aktivnosti?
ODGOVOR 92. Obveščamo vas, da:
- ne obstaja vnaprej določeno maksimalno število workpackages (WP), ob upoštevanju, da so v prvem WP navedene aktivnosti upravljanja in koordinacije projekta; v drugem WP pripravljalni izdatki (v primeru, da so predvideni) ter v zadnjem WP pa aktivnosti v okviru komunikacijskega načrta;
- opisi posameznega WP morajo vključevati vse podatke, ki jih zahteva Prijavnica; v zvezi s tem priporočamo, da so opisi jasni, popolni in kratki. Tako bodo lahko tudi aktivnosti v postopku ocenjevanja izvedene čim prej ter bo zagotovljena enotnost in uniformnost prejetih vlog.
VPRAŠANJE 93. V katero kategorijo izdatkov spada nakup materialnih stroškov, potrebnih za izvedbo projekta?
ODGOVOR 93. Nakup materialnih stroškov (npr. Pisarniški material, papir, toner, fotokopije, itd.) se razvršča v kategorijo “Administrativni izdatki in ostali izdatki”, za podrobnosti glejte Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju, točka 11.
VPRAŠANJE 94. V zvezi s predložitvijo vloge v okviru javnega razpisa za predložitev strateških projektov, prosimo za pojasnilo glede predložitve bilanc v primeru zasebnih subjektov. V določenih primerih podjetij so ti dokumenti zelo obsežni. Ali morajo biti predloženi v celoti (tako v elektronskem izvodu kot v tiskanem izvodu) ali je lahko priložena le bilanca stanja in izkaz poslovnega izzida ter izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta?
ODGOVOR 94. Za dokazovanje finančne sposobnosti zasebnih projektnih partnerjev, v primeru, da je ta dokumentacija zelo obsežna, lahko predložite – v obliki zahtevani z javnim razpisom – bilanco stanja in izkaz poslovnega izida oziroma izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta. Prav ta dokumentacija je predmet v postopku ocenjevanja.
VPRAŠANJE 95. Prosimo za pojasnilo glede točne definicije oseb, ki sodijo v projektni svet (ki sodijo v WP1): koordinator projekta in projektni vodja – ali lahko opravlja ti dve vlogi ena sama oseba?
ODGOVOR 95: V skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov so v okviru WP št. 1 predvidene aktivnosti koordinacije in upravljanja projekta VP. Potrebno je izpostaviti, da sta za celotno partnerstvo predvideni dve osebi: Projektni vodja in Finančni vodja, ki sta zaposlena pri vodilnemu partnerju. Glede na projektne aktivnosti je lahko koordinator projekta in projektni vodja ena oseba, tudi z namenom, da se tako izognemo podvajanju funkcij pri projektu. V primeru, da je ustanovljen projektni svet za upravljanje projekta, ki ga sestavljajo Projektni vodje/Kontaktne osebe, ki jih določijo razni partnerji, ki jih koordinira odgovorna oseba, ki ga določi VP.
VPRAŠANJE 96. V nadaljevanju prosimo za dodatna pojasnila, da lahko ustrezno izpolnimo prijavnico:

VPRAŠANJE 96.1. Ali je potrebno izpolniti del D.2 in priložiti dokumentacijo SAMO v primeru nakupa nepremičnin ali zemljišč, ali je potrebno vedno opredeliti čigava je lastnina skupaj z ustrezno dokumentacijo v primeru “fizičnih investicij”? V primeru fizičnih investicij je vprašanje nejasno… rietà con apposita documentaizone a supporto nel caso di qualsiasi "Investimento materiale"?

VPRAŠANJE 96.2. Preglednica B.8 – Ali lahko v primeru, da so predvideni izdatki načrtovanja dodamo en stolpec pred mesec “1”, ki bi vključeval začetek in konec t.j. 01/01/09- 09/09/09 in se nanaša na WP Aktivnosti priprave? Ali se v preglednici B.8 določi meseci (od začetka projekta) in se v tej preglednici aktivnsoti priprave ne vključijo?

VPRAŠANJE 96.3. Del D.2 – Ali se omejitev 5 vrstic nanaša samo na partnerja ali je to 5 vrstic skupaj?

VPRAŠANJE 96.4. Del E- Kazalniki, kako izbrati dele, ki predvidevajo odgovr DA/NE? Ali lahko označimo z barvo (npr. v sivem) ali podčrtamo in s krepkim besedilom označimo ustrezni del?

VPRAŠANJE 96.5. Del G. Povzetek finančnega načrta. Kje je zahtevano, ali so partnerji projekta zavezanci za DDV? Ali izdatki vključujejo DDV? Ali lahko izberemo samo DA alio NE; različni partnerji imajo lahko različni status; kako lahko to opredelimo v primeru različnih statusov med partnerji?


ODGOVOR 96.1. V skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov gre za opredelitev v primeru nakupa nepremičnin in ali zemljišč; in sicer v skladu z domnevo, da so fizične investicije izvedene s strani lastnika te nepremičnine. Ker gre za raznovrstne primere, ki so lahko predloženi v okviru Programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013, je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo, povezano z investicijo, kar bo tudi v pomoč v postopku ocenjevanja.

ODGOVOR 96.2. V skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov, se aktivnosti, povezane s pripravo in načrtovanjem projekta uvrščajo v WP št. 2 “Pripravljalni izdatki”. Zato bo časovni vidik upoštevan (mesec 1, 2,…) pri posameznemu WP.

ODGOVOR 96.3. Navedena omejitev – ki ni striktno obvezna, omejitev je določena z namenom poenotenja prijavnic in z namenom pospešiti postopek ocenjevanja – se nanaša na posameznega partnerja. Potrebno je priložiti dokumentacija v skladu z zahtvami javnega razpisa (Gradbeno dovoljenje, soglasja pristojnih organov, študije izvedbe…).

ODGOVOR 96.4. Vaša odločitev.

ODGOVOR 96.5. Z delu, kjer je status DDV, je potrebno opredeliti DA / NE; v primeru, da partnerji projekta niso zavezanci DDV se označi NE, če pa je zgolj eden od partnerjev projekta zavezanec za DDV je potrebno označiti DA. Podrobneje so primeri podrobneje opredeljeni v delu A Prijavnice.
VPRAŠANJE 97. Ker smo organ v sestavi italijanskega ministrstva ne moremo prejeti sofinanciranja izven državnega proračuna. V zvezi s tem sprašujemo, ali lahko predložimo standardni ali strateški projekt, v katerega smo vključeni zgolj s strokovno podporo in tako prispevamo k načrtovanju predlogov ter programov in ne bi imeli stroškovnega načrta, prejeli bi zgolj povračilo izdatkov s strani VP in drugega partnerja, ki sodeluje.
ODGOVOR 97. V okviru Programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013 ni predvidenega statusa “pridruženega partnerja” kot ga recimo poznajo v okviru programa Italija-Avstrija. V vašem primeru bi bila alternativna možnost vlogi partnerja, ki izvaja določene aktivnosti v skladu z določenim stroškovnim načrtom, status partnerja, ki pri projektu nima stroškov, mora pa vseeno predložiti pismo o nameri in v primeru odobrenega projetka, skleniti z VP Pogodbo o partnerstvu. Sodelovanje določenih institucij z “nič stroški”, kot npr. ministrstva ali organi v njihovi sestavi je lahko koristno za doseganje predvidenih rezultatov pa tudi kot zagotovilo, da je projekt pripravljen za takojšnjo izvedbo.
V tem primeru je dodana vrednost tega partnerstva strokovna podpora k izvedbi projekta. Sodelovanje pri projektu z “nič stroški” izključuje povračilo kakršnihkoli izdatkov.
VPRAŠANJE 98. Kateri so bančni podatki, ki jih je potrebno izpolniti za partnerja pri projektu Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina?
ODGOVOR 98. V Prijavnici je v delu A potrebno izpolniti nasldnje podakte: imetnik in številka transakcijskega računa; IBAN in SWIFT koda. Za podrobnejše podatke se lahko obrnete na STS preko e-pošte ([email protected]).
Namen je povračilo sredstev ESRR in nacionalnega deleža za izvajanje projekta. V nadaljevanju bo potrebno pri Direktoratu / Službi, ki je partner pri projektu vzpostaviti ločeno računovodsko evidenco. Če bo potrebno podajamo tudi standardno klasifikacija dejavnosti, ATECO in sicer: št. 84.11.1 "Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali".
VPRAŠANJE 99. V zvezi s specifičnim ciljem 2.1 Povečati konkurenčnost malih in srednje velikh podjetij v okviru prednostne naloge 2 “Konkurenčnost in na znanju tmelječa družba”, so med upravičenci navedena podjetja in njihovi konzorciji. V zvezi s tem sprašujem, ali lahko v okviru te prednostne naloge sodeluje kot VP ali PP tudi veliko podjetje? Ali lahko sodelujejo le mala in srednje velika podjetja, glede na to, da se prednostna naloga nanaša na povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij?
ODGOVOR 99. Tudi velika podjetja lahko na razpisih v okviru Programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013 sodelujejo kot VP ali PP.
VPRAŠANJE 100: Ali je nujno potrebno Prijavnico podpisati?
ODGOVOR 100: V skladu s 3. poglavjem Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - Poziv v okviru druge stopnje postopka in 8. poglavjem Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 naj poudarimo, da tako Prijavnice (Priloga 1) kot Opisa stroškovnega načrta (Priloga 2) ni potrebno žigosati in ne podpisati s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja saj na objavljenih obrazcih ni predvidenega prostora namenjenega žigu in podpisu. Žig in podpis je zahtevan le v Pismu o nameri za vsakega projektnega partnerja in Izjavi vodilnega partnerja.
VPRAŠANJE 101. Kako se obravnavajo pripravljalni izdatki v primeru da VP/PP sklene pogodbe za začetek projekta in namerava imeti izdatke samo v primeru odobrenega projekta oziroma po objavi prednostne lestvice odobrenih projektov? Predvsem v zvezi s časovno dinamiko, ki je določena v okviru javnega razpisa za predložitev strateških projektov – druga stopnja – in v okviru Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju.
ODGOVOR 101. Pripravljalni izdatki vključujejo izdatke za izvedene aktivnosti za pripravo projekta (npr. pripravljalni sestanki partnerjev, analize in predhodne študije). Obdobje pripravljalnih izdatkov je med 1. 1. 2007 in dnem prejema Prijavnice – v primeru strateških projektov – do oddaje Prijavnice v okviru druge stopnje t.j. 10. septembra 2009.
V skladu s sklepom Nadzornega odbora in z razpisno dokumentacijo morajo biti ti izdatki plačani v roku treh mesecev od roka za predložitev projektnih predlogov (10. december 2009) in vključeni v prvo vmesno poročilo oziroma do 30. oktobra 2010, in sicer v višini najmanj 20% skupne vrednosti projekta.
Celoten postopek ocenjevanja bo potekal v skladu s časovno dinamiko, Kot je opredljena v petem poglavju javnega razpisa, kjer je od objave poziva do objave končne prednostne lestvice projektnih predlogov (za vsako prednostno nalogo) predvideno 6 mesecev.
Z namenom porabe sredstev, ki je določena z zakonodajo Skupnosti ter v javnem razpisu, bodo organi programa zaključili postopek ocnjevanja v čim krajšem možnem času. Vendar ni zagotovil, da bo prednostna lestvica projeknih predlogov objavljena pred 10. decembrom 2009.
VPRAŠANJE 102. Izdatki za potovanja: Glede na to, da se ti izdatki uvrščajo med izdatke za delo zaposlenih in zunanjih sodelavcev in morajo biti predvideni v Prijavnici, ali jih je potrebno predvideti v stroškovnem načrtu posebej ali zadostuje, da so zajeti v delu B7 Prijavnice in so ti zneski zajeti v izdatkih za zaposlene in zunanje sodelavce?
ODGOVOR 102. Da bi zagotovili sledljivost, predlagamo, da tovrstne izdatke določite v stroškovnem načrtu. Povračilo te kategorije izdatkov poteka v skladu s pogodbami (za italijanske upravičence je možnost izbire med 4 vrstami pogodb). Podrobnejše podatke najdete v priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – kategorije Izdatki za delo zaposlenih in izdatki za delo zunajih sodelavcev.
VPRAŠANJE 103. Ali mora tudi pravna oseba, ki je veliko podjetje izpolniti prilogo 12 razpisa, ki zadeva kriterije za določitev velikosti podjetja?
ODGOVOR 103: Da, predložitev izpolnjene priloge 12 je obvezna samo za vse italijanske pravne osebe, ki izvajajo tržne aktivnosti, kot jih določa Uredba (ES) št. 800/2008. Glede na to, da je izjava predvidena v vsebini samo za mikro, mala in srednje velika podjetja, morajo velika podjetja priložiti še dopis oz. izjavo, ki jo podpiše odgovorna oseba, s katero navedejo, da so veliko podjetje.
VPRAŠANJE 104. Ali so vsi specificirani stroški upravičeni stroški? Italijanska občina bo v okviru strateškega projekta prijavila dve investicije: cesta in kanalizacija. Naredili so specifikacijo stroškov za ti dve investiciji, ki je priložena v priponki. Zdaj pa ne vem, če je vse upravičen strošek.
ODGOVOR 104. Stroški so v upravičeni, kajti v fazi priprave so lahko na podlagi zakonodaje omenjene v vprašanju, navedeni kot ocena vrednosti. Ta ocena bo v fazi izvedbe postala konkreten strošek, v kolikor bo potreba po njem, v nasprotnem primeru boste strošek prenesli na drugo postavko. Strošek bo v fazi izvajanja upravičen v kolikor bo realen, bo nastal in bodo obstajala dokazila, da izdatek ni pavšalen strošek.
VPRAŠANJE 105. Ali je v razpisu določeno, kateri tipi stroškov se financirajo po pravilu de minimis (je določeno, da so npr. stroški prevajanja financirani po de minimis shemi? Ali pa kaki drugi stroški?).
ODGOVOR 105. V javnem razpisu in Navodilih za pripravo in predložitev projektnih predlogov (Priloga 5: Seznam shem državnih pomoči) so določene le sheme državnih pomoči. V okviru posamezne sheme pomoči pa so definirani upravičeni stroški.
VPRAŠANJE 106. Ali je v razpisu določeno, kateri tip aktivnosti spada pod pravilo državnih pomoči?
ODGOVOR 106. Aktivnost zapade pod pravila o državnih pomoči, če so izpolnjeni vsi 4 pogoji, in sicer: 1. sredstva države ali druga javna sredstva; 2. selektivna prednost za določena podjetja; 3. vpliv na konkurenco; 4. vpliv na trgovanje med državami članicami.
VPRAŠANJE 107. Pri izpolnjevanju Pisma o nameri (le za slovenske vodilne partnerje in projektne partnerje) se nam postavlja vprašanje: ali pod točko 10. izpolnimo katerokoli rubriko, glede na to da nobena izmed projektnih aktivnosti ne bo predstavljala državne pomoči?
ODGOVOR 107. V primeru, da nobena izmed načrtovanih projektnih aktivnosti ne predstavlja državne pomoči točke 10 in 11 Pisma o nameri (le za slovenske vodilne partnerje in projektne partnerje) ni potrebno izpolnjevati.
VPRAŠANJE 108. V okviru strateškega projekta želimo kot partner nabaviti in montirati določeno opremo na naš objekt. Gre za opremo (žaluzije, led svetilke, električni števci z namenom kontrole porabe energije, števci obratovalnih ur na konvektorjih), ki bi pripomogla k energetsko učinkovitejšemu objektu, kar je v skladu s tematiko projekta. Omenjeno opremo bomo v računovodskih evidencah vodili kot premičnino.
ODGOVOR 108. Oprema, v kolikor je neposredno povezana s cilji projekta in, v kolikor boste zagotovili, da se nabavljena oprema vzdržuje ali upravlja za namene projekta za dobo 5 let od datuma končnega plačila bo upravičen izdatek.
VPRAŠANJE 109.Upravičeni partnerji. Gre za to, da je eden od planiranih partnerjev projekta raziskovalna organizacija iz Pomurja (izven upravičenega območja programa). Zanima me ali je zasebno raziskovalno podjetje iz Pomurja upravičeno do partnerstva na projektu. Seveda podjetje izvaja svojo dejavnost v celotni Sloveniji torej tudi na območju, ki je definirano kot upravičeno območje razpisa.
ODGOVOR 109. V skladu s prvo alinejo 6. poglavja Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov se na javni razpis lahko prijavijo tudi podjetja, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju programa, vendar imajo sedež ali organizacijsko enoto izven upravičenega območja, kjerkoli v državi Sloveniji. Pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju programa kot je razumljeno v zgoraj omenjeni dikciji, se nanašajo na pristojnosti dodeljene s strani npr. države. Iz navedenega izhaja, da to podjetje ne more biti partner pri projektu, je pa seveda lahko zunanji izvajalec, ki je bil izbran v skladu z zakonom o javnem naročanju.
VPRAŠANJE 110. V kakšnih primerih bodo izdatki za gradnjo, obnovo in prenovo nepremičnin upravičeni v primeru strateških projektov?
ODGOVOR 110. Upravičenci lahko uporabljajo sredstva iz naslova Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009-Poziv v okviru druge stopnje postopka za gradnjo, obnovo in prenovo nepremičnin:
- Če je upravičenec lastnik nepremičnine so stroški upravičen izdatek v skladu z razpisno dokumentacijo in brez dodatnih pogojev.
- V primeru, da upravičenec ni lastnik nepremičnine, mora za potrebe novogradnje pridobiti stavbno pravico na kateri bo zgradil infrastrukturo, ki bo postala njegova lastnina.
- V primeru obnove in prenove objektov, ki so v lasti upravičenca, vendar stojijo na tujem zemljišču, so izdatki obnove in prenove upravičeni.
- V primeru obnove in prenove objektov, ki niso v lasti upravičenca, izdatki za obnovo in prenovo niso upravičeni.
V primeru najete nepremičnine izdatki obnove niso upravičeni.
VPRAŠANJE 111. Kot je navedeno v Javnem razpisu za predložitev standardnih projektov št. 02/2009, bi želeli izvedeti v katerih primerih je potrebno priložiti Prilogo 12 - Izjavo o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih?
ODGOVOR 111. Skladno z navedenim v 5. točki 8. poglavja javnega razpisa, morajo izjavo predložiti italijanski subjekti, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. V primeru, da projektne aktivnosti predstavljajo državno pomoč in italijanski VP ali PP v Pismu o nameri izbere možnost obravnave državnih pomoči kot “skupinske izjeme” je potrebno obvezno predložiti prilogo 12. Slednja mora biti pravilno izpolnjena in podpisana s strani odgovorne osebe.
V primeru, da je VP ali PP veliko podjetje, mora poleg izpolnjene Priloge 12, predložiti tudi izjavo, da je podjetje “veliko podjetje”.
Na koncu pa naj poudarimo, da v skladu z javnim razpisom, v primeru, da priloga 12 ni predložena ali ni predložena v skladu z zahtevanimi pogoji, bo vloga zavrnjena in izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
VPRAŠANJE 112. V okviru standardnega projekta bomo v skladu s cilji projekta izvedli investicijo v obnovo nepremičnine v višini 500.000 €. Ker je slovenski partner veliko podjetje in bo aktivnost zapadla pod pravila o državnih pomočeh, bo intenzivnost sofinanciranja v skladu z Regionalno shemo državnih pomoči v Republiki Sloveniji 30%, kar pomeni, da bo za slovenskega partnerja upravičen izdatek za povračilo le 150.000 €. Katero vrednost je potrebno vpisati v Opis stroškovnega načrta, celotno vrednost investicije ali samo upravičen del?
ODGOVOR 112. V Opis stroškovnega načrta vpišite samo upravičen del investicije, ki bo sofinancirana iz programskih sredstev, t.j. 150.000 €. V sami Prijavnici (npr. del B.7) pa specificirajte, da bo celotna vrednost investicije 500.000 €, vendar zaradi uporabe pravil državnih pomoči bo v projekt vključeno le 30% vrednosti investicije. Poleg tega pa v skladu z 8. točko 8. poglavja javnega razpisa posredujete izjavo, kjer specificirate celotno vrednost investicije in del investicije, ki je vključen v projektni predlog, vključno z razlogi.
VPRAŠANJE 113. V projektni predlog, ki ga bomo prijavili na javni razpis za standardne projekte, nameravamo vključiti nakup zemljišča, ki je v tesni povezavi s cilji projekta. Glede na določila Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti je do povračila upravičen znesek za nakup zemljišča, ki ne presega zneska v višini 10% skupnih upravičenih izdatkov projekta. Katero vrednost je potrebno vpisati v Opis stroškovnega načrta, celotno vrednost nakupa zemljišča ali samo upravičen del? V primeru vključitve celotne vrednosti bomo namreč zelo hitro presegli v skladu z javnim razpisom dovoljeno najvišjo celotno vrednost skupnih izdatkov projekta. Na tem zemljišču pa nato nameravamo izvesti še določena gradbena dela, ki pa jih ne bomo v celoti vključili v projekt, temveč bomo za preostali del stroškov zagotovili sredstva iz lastnih virov. Tudi v tem primeru ostaja enaka dilema, katero vrednost vključiti v Opis stroškovnega načrta?
ODGOVOR 113. V Opis stroškovnega načrta vpišite samo upravičen del izdatkov za nakup zemljišča in le tisti del izdatkov za gradbena dela, ki bodo sofinancirani iz programskih sredstev. V sami Prijavnici (npr. del B.7) pa specificirajte kolikšna je celotna vrednost nakupa zemljišča in izdatkov za gradbena dela ter del izdatkov za nakup zemljišča in izvedbo gradbenih del, ki je vključen v projektne aktivnosti. Poleg tega pa v skladu z 8. točko 8. poglavja javnega razpisa posredujete izjavo, kjer specificirate celotno vrednost nakupa zemljišča in gradbenih del ter vrednosti dela izdatkov za nakup zemljišča in gradbenih del, ki so vključena v projektni predlog, vključno z razlogi.


Opozorilo: polja označena z * so obvezna.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo