map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Posegi za obnovo naravnega okolja v biotopu barja Selvote

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111077
 • Koristnik: Glavna direkcija za kmetijske, naravne, gozdne vire in gorske predele Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Center za kartografijo favne in flore (Ljubljana)
  Razvojno društvo "Pliska" (Dutovlje)

 • Opis: Projekt predvideva okoljsko sanacijo povirja na območju naravnega biotopa Šotišče Selvote (Castions di Strada) in ponovno vzpostavitev mok rišč, na katerih bi lahko uspevale nekatere rastlinske vrste naravovarstvenega pomena. Pri upravljanju biotopa so predvideni ukrepi za ohranjanje naravnih habitatov in varovanje biotske raznovrstnosti; preko prizkušanja in vrednotenja projektnih metod in kultur vzpostaviti naravno stanja na zemljiščih, na katerih se je intenzivno kmetovanje opustilo; odstranitev in okoljska obnova umetnih jarkov, drenažnih kanalov in jezov; z namenom vzpostavitve ugodnih vodnih pogojev za naravne habitate, izvesti dela na hidrografskem območju. Na nekdanjih kmetijskih zemljiščih se najprej odstrani vrhnja plast prsti, ki se je v preteklosti orala in mešala, da se odstranijo hranila iz obdelovane prsti in se razkrijejo nižje plasti z manj hranili, ki so bolj primerne za oligotrofne vrste, le-te uspevajo na šotiščih. Po odstranitvi plasti rodovitne prsti, se prikažejo prodnati in peščeni sedimenti, ki zagotavljajo boljšo kolonizacijo avtohtonih vrst. Kanali in jarki za odvodnjavanje se uničijo, saj zaradi odtekanja vode najbolj značilni in kakovostni habitati nimajo pogojev za uspevanje. Po zaključku zemeljskih del se območje zatravi z ureditvijo primerne podlage (semena, mleto seno, grude) za specifične pogoje ter se odstrani grmičevje s preostalega dela šotišča in ob gozdnih robovih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: junij 2008
 • Odobreni strošek: 500.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Pordenone