projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: FARmEAT - Od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje.

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: FARmEAT
 • Koristnik: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  Kmečka Zveza - Associazione Agricoltori
  Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o.
  APROBIO – Associazione produttori biologici e biodinamici del F.V.G.
  Latteria sociale di Cividale e Valli del Natisone S.C.A.

 • Opis:
  Projekt si postavlja za cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja z uresničevanjem dejavnosti, ki naj utrjujejo gospodarstvo in ovrednotijo teritorij.
  Predvidene dejavnosti bodo pospeševale skupni razvoj živinorejske verige v smislu proizvodnje mesa na čezmejnem območju, ki ga zaobjema ta Projekt, nastajanje novih podjetniških stvarnosti in utrjevanje že obstoječih.
  Projekt bo spodbujal in podpiral proizvodnjo kakovostnega mesa, ki jo bo dosegal s sonaravnimi pristopi, tudi biološke narave, in spoštovanjem okolja, kar predvideva ekstenzivno izkoriščanje pašnikov s pozitivnimi posledicami tudi na turizem.
  Naknadno ovrednotenje mesa s predelavo in embaliranjem v primerni strukturi za zakol, ki bo na razpolago za čezmejno območje, bo omogočilo živinorejcem, da bodo prodajali tako pripravljene izdelke neposredno v podjetju kot tudi v pridruženih strukturah. Poleg tega bo Projekt omogočil izmenjavo znanja med različnimi operaterji obmejnega področja.

  predvidene aktivnosti:
  - Izvajanje razvojnih postopkov in sodelovanja zaradi povečanja konkurenčnosti podjetniškega sistema in okviru globalizacije trgov s posebno pazljivostjo do načel sonaravnega razvoja
  - Kakovostno ovrednotenje proizvodov in utrjevanje konkurenčnosti
  - Povečanje živinorejske mase na goratem področju v povezavi z ohranjanjem biološke raznovrstnosti, posebno travnikov in visokogorskih pašnikov
  - Povečanje števila kmetijskih podjetij, ki se posvečajo neposredni prodaji
  - Povišanje dodane vrednosti živinorejskih proizvodov, ki naj izvira iz njihove neposredne prodaje, saj bodo posledično kmetijska podjetja spodbujena, da povečajo obseg svoje živinorejske dejavnosti
  - Razvoj različnih oblik trženja
  - Izboljšanje videza krajine iz vidika turistične privlačnosti
  - Oblikovanje prodajnih struktur s skupnimi storitvami, tudi v omrežju, in sodelovanje med proizvajalci obmejnega območja.

  predvideni rezultati:
  Projekt bo omogočil širitev sonaravnih oblik živinoreje, tudi z biološkimi pristopi, ki omogočajo pridobivanje mesa višje kakovostne stopnje v primerjavi z mesom, ki ga dobivamo z običajno živinorejsko tehniko.
  Naknadni zakol in predelava mesa v namenski strukturi, ki bo ustrezno posodobljena, kot tudi opremljanje samih rejcev z vitrinami - zmrzovalniki za shranjevanje mesa, bo omogočilo živinorejcem, da bodo lahko prodajali proizvode neposredno na kmetijah. Sicer pa bo mogoče, da se bodo živinorejska podjetja lahko posluževala sodelujočih struktur za trženje proizvodov.
  Poleg tega se bo začel pionirski Projekt, ki bo omogočil zagon verige za proizvodnjo biološkega prašičjega mesa, s proizvodnjo najprej pujskov nato pa s trženjem predelanih proizvodov (suho meso, pršuti).
  Projekt bo omogočil doseganje učinkovite sonaravne teritorialne integracije kot posledica izmenjave izkušenj, informacij in tehnologij med partnerji obmejnih območij; s pomočjo širjenja teh znanj se bosta povečala konkurenčnost in razvoj soudeleženih živinorejskih podjetij.

 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 969.600,00
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017