projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: MINA - Okoljski onesnaževalci in nevrodegenerativne bolezni: multidisciplinarna študija, ki temelji na raziskavah, usposabljanju in inovativnosti

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: MINA
 • Koristnik: SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
 • Partner:
  Univerza v Novi Gorici
  Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK)
  Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche - Università degli Studi di Udine

 • Opis: Ta projekt promovira v skladu občinskih politik regionalni razvoj na obeh straneh meje. V okviru raziskav in sinergij med obstoječimi raziskovalnimi inštitucijami in ustvarjanju povezav visokokompetentnih kadrov želimo izboljšati dostopnost do skupnih infrastruktur in spodbuditi bazične in aplikativne raziskave ter mobilnost zaposlenih raziskovalcev. Pomembna točka projekta bo strateška lokacija Nove Gorice, ki omogoča lahek pretok raziskovalnega kadra, ki bo spodbudil razvoj tehnologij, znanosti in obstoječih spin-off podjetij. Osredotočili se bomo na nevrodegenerativne bolezni, kjer so raziskave bistvenega pomena.Ta polivalentni interdisciplinarni projekt nudi velik potencial za razvoj in lokalne raziskave. Osnova bodo že obstoječi trdni temelji, na katerih bomo raziskovali nove teme, ki imajo velik socialno-zdravstveni pomen. Želimo tudi pripomoči k zaposlitvi kvalificiranih ljudi in promovirati biomedicinske tehnologije, ki bodo lahko uporabljene za ekonomski razvoj regije in za spodbujanje razvoja konkurenčnejših podjetij.
 • Spletna stran projekta: http://www.minaproject.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 998293,18
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017