projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ECHOS - Čezmejni odmevi

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 3

 • Koda projekta: ECHOS
 • Koristnik: Associazione Progetto Musica
 • Partner:
  Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro Europea
  Javni Zavod Kulturni dom Nova Gorica
  Kosovelov dom Sežana – Kulturni Center Krasa

 • Opis:
  Namen projekta je izboljšati družbeno in kulturno sodelovanje na čezmejni ravni, s skupnim razvojem in izmenjavo umetniških produkcij, na ta način pa tudi ovrednotiti kulturna bogastva našega teritorija. Te cilje bomo dosegli z izvedbo čezmejnega glasbenega festivala in s skupno promocijo novih kulturnih in turisticnih itinerarijev na našem teritoriju.

  predvidene aktivnosti:
  1. Selekcija mladih glasbenikov preko avdicij, za sestavo novih “čezmejnih ansamblov", ki bodo sestavljeni iz italijanskih ter slovenskih glasbenikov.
  2. Izbor italijanskih in slovenskih komornih skupin in solistov: dejavnost bo temeljila tudi na tem, da bodo na teh srečanjih prisotni, ne samo novorojeni ansambli, ampak tudi že obstoječe skupine in solisti obeh držav.
  3. Raziskovanje partitur omikane glasbe, ki so del glasbenega bogastva Furlanije-Julijske krajine, s posebno pozornostjo do glasbe 20. stoletja, vseskozi sodobne glasbe italijanskih in slovenskih avtorjev
  4. Formativni Campus za izbrane glasbenike: sestava ansamblov in priprava štirih koncertov.
  5. Skupna teritorialna promocija: načrtovanje skupnih kulturnih itinerarijev, ki imajo kot začetno točko lokacije, kjer se bodo odvijali koncerti.
  6. Organizacija in izvedba Čezmejnega glasbenega festivala, ki bo trajala dve leti. Festival se bo odvijal v Furlaniji-Julijski krajini in v Sloveniji.
  7. Komunikacijske aktivnosti: izdelavo Komunikacijskega načrta, ki omogoča sestavo komunikacijske strategie, sporočanje koordinirane in homogene strukture projekta ter preverjanje, kako udeleženci ocenjujejo projekt
  8. Širjenje rezultatov in prenosljivost modela, do ostalih subjektov, ki živijo v čezmejnih obmocjih, s povezavo z nekaterimi kulturnimi dogodki, ki potekajo v obmejnih conah.

  predvideni rezultati:
  priprava javnega mednarodnega razpisa;
  sestava ocenjevalne komisije;
  dve avdicij;
  sestava lestvice mladih glasbenikov;
  izbira in nakup/najem italijanskih in slovenskih partitur;
  izvedba dveh kampusov;
  priprava in promocija 4 turistično-kulturnih čezmejnih itinerarijev;
  dva čezmejna festivala (28 koncertov v dveh letih);
  umestitev in kroženje italijansko-slovenskih ansamblov, skupin in solistov iz Furlanije-Julijske krajine in Slovenije v sklopu festivalskega itinerarija;
  priprava Komunikacijskega načrta;
  oblikovanje projektnega logotipa;
  priprava informacijskega gradiva in promocijskih dejavnosti, izdelava večjezične spletne strani, uporaba socijalnih mrež.

 • Spletna stran projekta: http://www.echosproject.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 654.900,00
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017