projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: CAMIS Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 1

 • Koda projekta: CAMIS
 • Koristnik: PRC - Posoški razvojni center
 • Partner:
  Občina Bovec
  Občina Idrija
  Občina Kobarid
  Občina Tolmin
  Provincia di Gorizia
  Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
  Inštitut za vode Republike Slovenije
  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio gestione risorse idriche
  Comune di Turriaco
  Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

 • Opis: Povodje reke Soče je čezmejnega značaja, zato terja dogovarjanje in usklajevanje, ki je formalno opredeljeno tudi v bilateralnih sporazumih. Projekt predpostavlja, da je za trajnostno rabo povodja potrebno poznavati parametre, hkrati pa je s primeri dobrih praks potrebno usmerjati rabo na način, da se ohranja dobro stanje voda. Vsebinsko je projekt razdeljen na analitični del z raziskavami morfologije in rečne hidravlike, del se posveča analizi kakovosti voda, posodabljanju baz podatkov o reki, tretji del pa je namenjen pilotnim vsebinam. Vrednost projekta je 1.431.258,99€, trajal bo 30 mesecev od 1.8.2012 do 31.1.2015 na celotnem povodju reke Soče. SPLOŠNI cilj: ohraniti in izboljšati stanje voda v čezmejnem povodju reke Soče. OPERATIVNI cilji: - Preveriti obstoječo zakonodajo na obeh straneh meje - Izdelati študije na temo rečne morfologije in hidravlike - Priprava modelov primernosti za različne vrste rabe rečnih koridorjev - Uporabiti proces vključevanja javnosti v redefinicijo rabe prostora - S pilotnimi ukrepi zagotoviti trajnostno rabo v rekreativne namene Skupno in trajnostno upravljanje naravnih virov je zaradi kompleksnosti vezano tako na strateški nivo, ki se osredotoča na bilateralo, kot tudi na upravljanje znotraj vsake države. Poleg meddržavnih sporazumov je operativno izhodišče za skupno upravljanje Direktiva o vodah, ki postavlja temelj za trajnostno rabo povodja reke Soče. Ohranitev in izboljšanje stanja voda v čezmejnem povodju reke Soče je preko Direktive o vodah (in seveda tudi drugih elementov) ključni povezovalni člen za zagotavljanje specifičnega cilja programa, ki je zagotovitev trajnostne teritorialne integracije. predvidene aktivnosti: Participacijski proces Diseminacija Študije primerov in pilotne aktivnosti Zakonodajni okvir Akcijski načrti Meritve, baze podatkov in popisi Hidrologija in rečna hidravlika Morfologija predvideni rezultati: - Morfološke analize (geodetske meritve, izmere prerezov, analiza utrjenosti rečnih brežin, študija velikosti delcev, analiza morfoloških sprememb, prodonosnost in odvzem,) - Rečna hidravlika (hidrodinamični 2D model) - Meritve in načrti (monitoring kakovosti vodotokov, popis hidravličnih del, meritve podtalnega toka, GIS baza podatkov) - Pilotne aktivnosti (manjše sanacije visečih brvi, dostopnih poti do reke, nakup opreme za vstopno izstopna mesta) - Promocija pobude za ‘’Dan Soče’’ - Presoja rabe določenih rekreativno zanimivih območij z vključevanjem javnosti
 • Spletna stran projekta: http://www.camisproject.eu

 • Datum pričetka projekta: avgust 2012
 • Datum konca projekta: januar 2015
 • Odobreni strošek: 1.431.258,99€
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017