projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: TRECORALA- Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 1

 • Koda projekta: TRECORALA
 • Koristnik: OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
 • Partner:
  Morska biološka postaja - Nacionalni inštitut za biologijo
  Università degli studi di Trieste
  Univerza v Novi Gorici
  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG)
  SHORELINE società cooperativa
  Comune di Grado
  Comune di Marano Lagunare
  Comune di Lignano Sabbiadoro
  Associazione culturale Progetto Trezza
  Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (GEPŠ)

 • Opis:
  Cilj projekta TRECORALA je izpopolnitev biološkega znanja o grebenih in koraligenem dnu v Tržaškem zalivu in ugotovitev smernic za upravljanje, zaščito in ovrednotenje tega naravnega bogastva, s povečanjem atraktivnosti in konkurenčnosti območja in s prispevanjm zaščite biodiverzitete.
  Preko informacij o izkoriščanju ribolovnega vira, bomo oblikovali predloge upravljanja nekaterih virov ekonmskega zanimanja. Rezultate bomo objavili na informativnih srečanjih, ki bodo namenjeni različnim figuram upravljanja ribolova in turističnega izkoriščanja teh krajev. Kot konči proizvod bo projekt nudil potrebne inštrumente za skupno čezmejno upravljanje morskih območij, z razvojem tudi turističnega sektorja.

  predvidene aktivnosti:
  1) Upravljanje projekta, finančno poročanje in znanstveno usklajevanje
  2) Opredelitev koraligenih območij in geomorfološke analize podvodnih grebenov, GIS kartiranje
  3) Opis naravnih značilnosti: opis časovne spremenljivosti fizikalnih in kemijskih lastnosti vodnega stolpca; opazovalni popis ribje favne in opis biotske raznovrstnosti območij podvodnih grebenov v primerjavi z območji z mehkim dnom s poskusnim ulovom rib in rakov; opis avtotrofne in heterotrofne bentoške združbe in opredelitev kolonizacije biogenih formacij (grebenov) z makro- in mikroalgami
  4) Opis ribolovne dejavnosti: raziskava tradicionalnega ribolova na grebenih, analiza selektivnosti uporabljenih mrež, opis ulova školjk v bližini grebenov, popis ribiške flote in ribolovnega orodja, zbiranje in kritično tolmačenje uradnih podatkov o iztovoru
  5) Priprava predlogov za upravljanje nekaterih ribolovnih virov. Na opredeljenih območjih se oceni ribolovni napor in se opredeli vloga grebenov pri razširjanju komercialno pomembnih školjk in pri vzdrževanju populacij jastogov ter pomen grebenov kot območij za odlaganje jajčec glavonožcev
  6) Priprava predlogov za razvoj turizma. Priprava podvodnih naravoslovnih poti in predavanj o morski biologiji ter o pravilnem obnašanju za potapljače. Predlog alternativnih turističnih paketov za dopolnitev podvodnega turizma
  7) Priprava načrta obveščanja. Pridobljen fotografski in video material bo prikazan na tematskih razstavah. Iz zbranega materiala bomo pripravili tudi fotografske priročnike v tiskani in elektronski obliki za šole, klube in rekreativne potapljače. Razvili bomo tudi metode za skupno reševanje nesoglasij pri načrtovanju turističnih in ribolovnih dejavnosti.

  predvideni rezultati:
  Projekt TRECORALA je namenjen poglabljanju obstoječih in pridobivanju novih znanj o podvodnih grebenih preko številnih znanstvenih raziskav in sodelovanja med izvajalci projekta, lokalnimi oblastmi in prebivalci.

  Zastavljeni so predvsem naslednji cilji:
  - Izdelati znanstveno oceno ekološkega stanja (GES) grebenov kot območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti
  - oceniti ribolovne dejavnosti v sodelovanju z ribiči
  - ponuditi nove predloge za trajnostno upravljanje nekaterih virov
  - predlagati nove možnosti za razvoj turizma, z aktivnim sodelovanjem lokalnih oblasti in prebivalstva
  - širiti znanje in rezultate projekta na poljuden način razumljiv širši javnosti

  Projekt TRECORALA bo pripomogel k razvoju boljše »okoljske zavesti« ljudi, ki so ekonomsko odvisni od podvodnih grebenov kakor tudi širše javnosti. Rezultati projekta bodo na razpolago pristojnim organom kot uporabno orodje za celostno in trajnostno upravljanje.
 • Spletna stran projekta: http://www.trecorala.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: oktober 2014
 • Odobreni strošek: 1.430.000
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017