projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: NUVOLAK - Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: NUVOLAK
 • Koristnik: Fakulteta za management - Univerza na Primorskem / Facoltà di Management - Università del Litorale
 • Partner:
  UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. / Centro universitario per lo sviluppo e incubatore universitario del Litrorale S.r.l.
  PLAN e d.o.o.
  Servis S.r.l.
  Slov.I.K.

 • Opis: Dvojezično informacijsko spletno podjetniško stičišče je nadgradnja uspešne slovenske spletne platforme MIKROBIZ (www.mikrobiz.net). V času od njenega zaključka in uspešne implementacije se je nabralo mnogo izkušenj in idej, ki jih želimo implementirati v nadgrajeno različico spletne platforme, ki bo sedaj dvojezična. Glavne funkcionalnosti platforme bodo: obširna baza znanja s področja podjetniških vsebin v slovenskem in italijanskem jeziku, prilagojena specifikam posameznega okolja, interaktivni vodnik po pripravi poslovnega načrta ter borza čezmejnih podjetniških priložnosti, ki bo nudila možnost mreženja in povezovanja ter izmenjave izkušenj za čezmejno realizacijo podjetniških priložnosti. Ključne aktivnosti projekta obsegajo, poleg koordinacije, upravljanja in vodenja projekta, še: analizo primerljivih aplikacij na trgu, izdelavo podrobne specifikacije (tako vsebinske kot tehnične), preverjanje funkcionalnosti zvidika uporabnikov programiranje rešitev in optimizacijo programske kode, oblikovanje modulov aplikacije, pripravo vsebine, preverjanje ustreznosti in objavo testne aplikacije, testiranje tehničnih rešitev ter funkcionalnosti na ciljnih skupinah uporabnikov, uskladitev vsebine ter vnos popravkov. Projekt se bo zaključil bo zaključen s promocijo portala v ustreznih medijih, oblikovanjem in tiskom gradiva ter diseminacijo projektnih rezultatov med posameznimi ciljnimi skupinami uporabnikov. Ključni rezultati projekta, do katerih bomo prišli z razvojem aplikacije in njenih modulov, , bodo: povečano število podjetij, vključenih v čezmejno sodelovanje, razvoj novih in sodelovanje pri obstoječih projektih na področju razvoja in raziskovanja, modul za pripravo poslovnih načrtov, povečano zanimanje za podjetništvo, uporaba portala med različnimi institucijami za poučevanje podjetništva ter ustanavljanje novih podjetij na podlagi identificiranih čezmejnih priložnosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: september 2014
 • Odobreni strošek: 407.550,00
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017