projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: e-cardionet - Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: e-cardionet
 • Koristnik: Regione del Veneto - Azienda U.L.S.S. n. 14 Chioggia
 • Partner:
  Splošna bolnišnica "F. Derganca" (Šempeter pri Gorici)
  Bolnišnica Sežana
  Splošna bolnišnica Izola - Ospedale generale Isola
  Splošna bolnišnica Jesenice
  GEIE Net Europe
  Azienda Socio-Sanitaria ASL13 - MIRANO – Regione Veneto
  Casa di cura Pineta del Carso
  Azienda Ospedaliera-Universitaria AOU TRIESTE
  Zavod Celjenje
  UKC - Univezitetni klinični center

 • Opis:
  Sodelovanje med teritorialnimi strukturami na območju programiranja teži k uvajanju novih upravnih praks in inovativnih kliničnih postopkov za zdravljenje srčnih dekompenzacij, pri urgentnem poseganju, pri večplastnem pristopu k rehabilitaciji in pri sekundarni preventivi.
  Omrežje opredeljuje zdravstveno težavo in zagotavlja pomoč pacientu v emergenčnem stanju angioplastičnih in kardiokirurških posegov na najbližjem kardiološkem oddelku ob meji. Uvaja nove postopke pri preprečevanju in zdravljenju srčne dekompenzacije, bolezni z veliko družbeno odmevnostjo zaradi svoje razširjenosti, zbolevnosti in smrtnosti. Sodeluje s športno medicino pri zagonu rehabilitacijskih programov v telovadnicah, ki so prisotne na čezmejnem območju.
  Projektne dejavnosti želijo izboljšati kakovost skrbstvenih posegov z izboljšanjem klinične uspešnosti in upravne učinkovitosti zaradi uravnoteženja zdravstva na zainteresiranem območju. Kardiološko omrežje bo prepleteno z »omrežjem informatskih sistemov« zdravstvenoskrbstvenih struktur na čezmejni ravni. Vstopanje preko spletnih strani v službe in arhive bo zagotovljeno kardiologom, zdravnikom splošne prakse, zdravstvenim operaterjem teritorialnih struktur, pacientom in občanom.

  predvidene aktivnosti:
  1. PROJEKTNO USKLAJEVANJE IN UPRAVLJANJE
  1.1) Aktivnosti skupine, ki upravlja in vodi dejavnosti
  2. NAČRTOVANJE UPRAVNEGA DELOVNEGA PODROČJA
  2.1) Dejavnosti vodilne delovne skupine za dvostranske in krajevne dogovore
  3. NAČRTOVANJE KLINIČNEGA DELOVNEGA PODROČJA
  3.1) Dejavnosti delovne skupine na eksperimentalnem modelu srčne dekompenzacije:
  3.2 Dejavnosti delovne skupine v zvezi s terapevtskim postopkom rehabilitacije kroničnega bolnika:
  3.3) Dejavnosti delovne skupine za izvedbo kardiološkega alarmnega omrežja:
  4. NAČRTOVANJE SISTEMATIZACIJE IN TEHNOLOGIJE
  4.1) Dejavnosti v smeri integracije z omrežjem Zdravstvenih informacijskih sistemov
  4.2) Dejavnosti za ustanovitev kardiološkega DPACS srčne dekompenzacije
  4.3) Dejavnosti za rehabilitacijo pacientov s srčnimi težavami z multidisciplinarno metodo
  4.4) Dejavnosti za oblikovanje kardiološkega urgentnega omrežja
  4.5) Dejavnosti za oblikovanje spletnega okenca z naslovom 'Čezmejna kardiologija’
  5. IZOBRAŽEVANJE OSEBJA
  5.1) Dejavnosti za izobraževanje zdravstvenega osebja v smislu novih kardioloških postopkov
  6. SREČANJA IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ
  6.1) Sporočanje javnosti in predstavitev kardiološkega omrežja

  Projekt namerava doseči na programskem območju:
  1) dvostranske osnovne smernice za upravljanje mobilnosti zdravnikov in pacientov
  2) dogovorjeni postopki za dodeljevanje oskrbe pacientom
  3) zmanjšanje hospitalizacij in indeksov smrtnosti zaradi srčne dekompenzacije, urgenca
  4) povečanje indeksa pacientov v obravnavi z multidisciplinarno rehabilitacijo
  5) izboljšanje strokovne ravni zdravniških ekip in zdravstvenih operaterjev
  6) povečanje dobrega počutja občanov, zmanjšanje indeksov smrtnosti in vzporednih obolenj
  7) razvoj virtualnih dejavnosti med javnimi in zasebnimi ustanovami 8) oblikovanje novih strokovnih likov

 • Spletna stran projekta: http://www.ecardionet-ita-slo.eu/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: februar 2015
 • Odobreni strošek: 1.090.100,13
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017