projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SALTWORKS - Ekolosko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenija

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: SALTWORKS
 • Koristnik: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
 • Partner:
  DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.
  Comune di Cervia
  SOLINE Pridelava soli d.o.o.
  Krajinski park Strunjan - Parco naturale Strugnano

 • Opis:
  Projekt zajema edine soline, ki se nahajajo na programskem območju med Italijo in Slovenijo.
  Splošni cilj projekta so vrednotenje, razvoj in promocija solin v krajih Cervia, Comacchio, Strunjan in Sečovlje.
  Projekt je skladen s specifičnimi cilji Operativnega programa in sicer s Prednostjo osjo 1 "Okolje, prevoi in trajnostna socialna integracija" in s ciljem 1.1 Zaščita biotske raznovrstnosti in zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov".

  Operativni cilji projekta so naslednji:
  a) uvebda novo strategijo za trajnostno koriščenje solin;
  b) promocija krajevnih kakovostnih izdelkov, didaktično-znanstvenega turizma, ureditev novih območij in prostorov, vodeni ogledi, širjenje znanja o sredozemskih solinah, delavnice in didaktične dejavnosti, razvoj in karakterizacija;
  c) soudeležba nosilcev interesa za izboljšanje koriščenja območij, predvsem mladih, nepokretnih in ostrelih a;
  d) izboljšanje infrastruktur, ki niso odprte za javnost;
  e) razvoj novih trajnostnih aktivnosti na teritoriju;
  f) diseminacija znanja in razvoj skupne strategije;
  g) oblikovanje novih možnosti za zaposlitev, predvsem za mlade.

  DELOVNI SKLOP 1. KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA-Aktivnost 1 Projektni odbor. Akt. 2 Projektna srečanja
  DS. 2 DOBRE PRAKSE ZA UPORABO OBMOČIJ IN INFRASTRUKTUR - Akt. 1 Analiza za uporabo solin in priprava smernic za vrednotenje območij Akt. 2 Tehnična srečanja Akt. 3 Ogled dveh evropskih solin
  DS. 3 PRENOS DOBRIH PRAKS NA VSA OBMOČJA Akt. 1 Izvedba pilotnih projektov V solini v Comacchiu se bo obnovilo Torre Rossa. Pilotni projekt bo namenjen njeni preureditvi v opazovalnico za ptice. V solini v Cervii se bo izvedlo pilotni projekt za obnovo in preureditev starega stolpa Torre Esagonale dell'Acquedotto, ki bo predstavljal začetno točko za kulturno pot na omobčju solin. Za doseganje tega cilja se bo uredilo privezališča na starem kanalu, ki je povezoval Cervia Vecchia z morjem. V Sečoveljskih solinah bo pilotni projekt namenjen bolj ekokompatibilnemu koriščenju območja ki bo obiskovalcem omogočil, da odkrijejo lepoto tega predela v popolnem miru in v njem uživajo brez zunanjih interferenc.V Strunjanskih solini se bo uredilo nabrežje in dostopno pot. Pilotni projekt bo namenjem boljšemu koriščanje območja in zaščiti tamkajšnjega okolja, saj se bo na južnem predelu pristanišča postavilo premično pregrado, ki bo onemogočila dostop ribiških bark na zaščiteno območje zaprte lagune. DS 5 PORMOCIJA IN TRŽENJE Akt.1 Priprava skupnega koledarja ogledov solin 5.000 izvodov Akt. 2 Priprava promocijskega gradiva 12.000 zgibank, 40.000 promocijskih brosur, 1.200 promocijskih video posnetkov Akt. 3 Organizacija omrežja 4 dogodkov “Okus po soli”: 10.000 zgibanj v italijanščini, slovenščini in angleščini
  DS 6 PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI Akt.1 Pripravljalne dejavnosti
  DS 7 KOMUNIKACIJSKI NAČRT Akt.1 Uvodna tiskovna konferenca Akt.2 Priprava 50 spletnih strani Akt 3 Tiskovni urad (10 tiskovnih sporočil) Akt. 4 Zaključna konferenca 100 udeležencev (500 vabil preko ustreznih e-seznamov)

  Projekt bo omogočil 10% povečanje števila obiskovalcev solin in 5% povečanje na področju zaposlovanja na področju turizma-okolja ter splošno izboljšanje trajnostnega in turisitičnega razvoja partnerskih solin in večjo soudeležbo nosilcev interesa pri koriščenju območij.
  Projekt bo omogočil soudeležbo krajevnih univerz in šol pri odkrivanju in spoznavanjunaravnih okolij.
  Ciljne skupine projekta so torej mladi, univerziterni študenti in dijaki, učitelji in profesorji, nepokretne osebe, turisti in krajevni prebivalci, ki se zanimajo za tematiko okolja.

  Vzpostavitev projektnega odbora, ki ga bo koordiniral VP in bo sestavljen iz predstavnikov vseh PP za pravilno izvajanje projekta; vzpostavitev TZO sestavljenega iz 4 strokovnjakov, ki jih bosta imenovala VP in PP3 in bo koordiniral 2 skupini (italianijo-Slovenijo) strokovnjakov iz DS2

 • Spletna stran projekta: http://www.parks.it/saltworks/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: julij 2014
 • Odobreni strošek: 1.086.733,72
 • Dežela / Statistična regija: Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017