projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: MACC - Modern Art Concervation Center - (Konzervatorski center sodobnih umetnosti) Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo modernih in sodobnih umetnosti

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: MACC
 • Koristnik: VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
 • Partner:
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem
  Comune di Monfalcone
  BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj
  S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.
  Občina Postojna
  Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale ICEA - Università degli Studi di Padova
  Fondazione Bevilacqua La Masa
  ForSer – Formazione e Servizi per la Pubblica Amministrazione
  Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG Ljubljana)

 • Opis:
  Cilj projekta MACC je vzpostavitev čezmejnega centra za usklajevanje tehničnih in znanstvenih strokovnih znanj na področju sodobne in MODERNE umetnosti, ki bo deloval kot podpora gospodarskim družbam in ustanovam pri raziskovalnih dejavnostih, izdelavi materialov in restavriranju.
  Z vzpostavitvijo centra bo organizirana tudi mreža za sodobno umetnost za podporo pri strateških in inovativnih oblikah sodelovanja med ustanovami in gospodarskimi družbami,da bi tako spodbudili prenos tehnološkega znanja. V ta namen razvijamo dve raziskovalno in projektno usmerjeni strukturi na čezmejnem območju.
  Na čezmejnem območju obstajajo številne organizacije, povezane s področjem sodobne in MODERNE umetnosti. Ker pa so med seboj nepovezane ali neorganizirane, potrebujejo usklajevanje za skupno delovanje, sodelovanje in izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tega področja.
  Projekt MACC želi razviti nove, trdnejše povezave med strokovnjaki v restavratorstvu in podjetji na področju umetnosti.

  Predvidene aktivnosti:
  1. Koordinacija in upravljanje projekta
  2. Raziskava in vrednotenje:
  • Raziskava in vrednotenje ekonomskih in kulturnih dobrin, povezanih s sodobno in moderno umetnostjo
  • Zbiranje obstoječih podatkov in vnos v spletni portal
  3. Zagon čezmejnega Centra in mreže za moderno in sodobno umetnost:
  • Priprava narodnih in mednarodnih sporazumov za vzpostavitev Čezmejnega centra za moderno in sodobno umetnost (izobraževanje, sodelovanja, dogodki)
  • Zbiranje in prenos tehnološkega znanja in znanstvenih dosežkov
  4. Izbor pripomočkov in tehnološke opreme za vzpostavitev čezmejnega laboratorija:
  • Zagon laboratorija
  • Raziskovalne dejavnosti o inovativnih materialih za konserviranje in restavriranje
  • Priprava protokolov in primerov dobrih praks
  5. Komunikacijske dejavnosti:
  • Izobraževalne dejavnosti
  • Marketing
  • Diseminacija


  Predvideni rezultati:
  1. Vzpostavitev vsaj treh skupnih dejavnosti v raziskavah, inovacijah in prenosu tehnološkega znanja, kjer sodelujejo lokalna podjetja; in 3 dejavnosti, kjer sodelujejo raziskovalne ustanove, fundacije, tehnološke in produkcijske skupnosti.
  2. Raziskovanje in diseminacija vsaj 5 inovativnih tehnikah za konservatorske posege, preventivne preglede, restavriranje in konserviranje naplastenih materialov v premičnih in arhitekturnih delih moderne in sodobne umetnosti.
  3. Rangiranje problemov in tehnik posegov s pomočjo protokolov, ki se oblikujejo v čezmejnem in mednarodnem delovnem okvirju.
  4. Vzpostavitev 1 stalnega čezmejnega laboratorija, kjer bo možno neposredno delati z umetniškimi deli in kjer bo s pomočjo strokovnjakov in pristojnih ustanov na voljo znanstvena in tehnična podpora.
  5. Koordinacija raziskovalnih dejavnosti o moderni in sodobni umetnosti kot podpora sami praksi. Razdrobljenost dejstev/dejavnosti v čezmejnem območju predstavlja izpad ekonomskih in konceptualnih virov in v kolikor se to ne uredi, bi ta razdrobljenost pomenila izgubo kompetenc v tudi v širšem mednarodnem kontekstu.
  6. Povezovanje različnih strokovnih znanj v želji, da se okrepi prepoznavnost vpletenih teritorijev, z oblikovanjem enega spletnega seznama ekspertov (podjetij, raziskovalcev, etc.).
  7. Oblikovanje 1 mreže za izmenjavo praktičnih in strokovnih znanj ter tehnologij : tovrstna mreža/center naj bi bila konkurenčna v mednarodnem prostoru in primerljiva s sorodnimi centri v Evropi in severni Ameriki.
  8. Diseminacija doseženih rezultatov: 3 srečanja, 4 delavnice/seminarji, 1 spletna stran, 1 znanstvena publikacija (min. 1.000 izvodov), 2 razstavi sodobne umetnosti (ena v Benetkah in ena v Ljubljani), obveščanje o dejavnostih po mreži javnih medijev.

  Dolgoročni rezultati
  Center/mreža in laboratorij za moderno in sodobno umetnost sta prvi korak za oblikovanje partnerstev, ki naj sprožajo nova sodelovanja. V okviru projektnih aktivnosti bodo vzpostavljena in okrepljena nova strateška sodelovanja, preko katerih se bo mreža partnerjev lahko širila in tako postala bolj konkurenčna in učinkovita. Tovrstna sodelovanja bodo vzpostavljena med raznimi ustanovami v šolstvu,znanstvenem raziskovanju, turizmu in podjetništvu, saj se teme moderne in sodobne umetnosti prepletajo med področji in tako tudi izmenjujejo.
  Center bo ponujal podporo podjetjem in lokalnim oblastem kot tudi številnim tržnim dejavnostim (kot so raziskovanje in prenos tehnologij, restavratorstvo, organizacija dogodkov), preko koordiniranja akterjev, ki želijo biti udeleženi (podjetja, javne ustanove, univerze, idr.) Končni cilj je oblikovanje centra, ki bo igral pomembno vlogo pri vzpostavljanju nove rasti in razvojnih možnosti.

 • Spletna stran projekta: http://www.maccproject.eu/

 • Datum pričetka projekta: avgust 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.208.609,39
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Venezia, Padova, Ferrara, Obalno-Kraška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017