projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: FUTURELIGHTS - JAVNA RAZSVETLJAVA PRIHODNOSTI

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: FUTURELIGHTS
 • Koristnik: Občina Šempeter-Vrtojba
 • Partner:
  Provincia di Gorizia
  Comune di Doberdò del Lago - Doberdob
  Comune di Portomaggiore
  Občina Tolmin
  Društvo Temno Nebo
  APE Udine

 • Opis:
  Namen projekta: Javna razsvetljava prihodnosti vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo. Dejansko stanje ne ustreza strogim zahtevam slovenske in italijanske zakonodaje na tem področju, značilno pa je tudi pomanjkanje strokovnega znanja.
  Aktivnosti projekta obsegajo izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, analiza stanja in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu, skupna strategija za trajnostno javno razsvetljavo, izvedbeni načrti posodobitve javne razsvetljave), raziskave (popis stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju), konferenc ter investicije (štirje pilotni primeri trajnostne preureditve javne razsvetljave).
 • Spletna stran projekta: http://www.futurelights.eu

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: oktober 2014
 • Odobreni strošek: 981.288,58
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Ferrara, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017