projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SiiT - Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: SiiT
 • Koristnik: Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli studi di Trieste
 • Partner:
  Triglavski narodni park
  Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
  Comune di San Dorligo della Valle - Dolina
  GAL Venezia Orientale - VEGAL
  Univerza v Novi Gorici
  Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana
  Univerza na Primorskem -Università del Litorale Koper/Capodistria
  Università di Padova, Dipartimento di Biologia
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana
  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG)

 • Opis:
  SiiT je triletni projekt s katerim želimo izboljšati poznavanje biotske pestrosti na programskem območju in zbrati bogato jezikovno in kulturno dediščino, ki izvira iz stoletja trajajoče interakcije med naravo in lokalnimi skupnostmi. Inovativna interaktivna orodja za določanje (identifikacijo) organizmov, katera so bila razvita v vseevropskem projektu KeyToNature, bomo uporabili za izdelavo novih večjezičnih vodnikov, ki bodo dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi na terenu, ter e-učnih pripomočkov za spoznavanje biotske pestrosti. Razvili bomo tudi vodnike, ki jih bodo lahko uporabljali slepi in slabovidni ter vodnike za določanje organizmov, ki nam služijo kot indikatorji stanja okolja. S pristopom “od spodaj navzgor” – z vključevanjem šol – bomo uredili zbirko etnobioloških informacij. Šolam (od osnovnih šol do univerz) bodo namenjene razne predstavitve, seminarji za usposabljanje ter izobraževalne in eksperimentalne dejavnosti, pa tudi spletni portal, iskalnik po zbirkah podatkov in vodnikih ter zbirka gradiv, ki bo učiteljem olajšala poučevanje vsebin o biotski pestrosti. Izvedli bomo tudi natečaj za šole in sejem na temo spoznavanja biotske pestrosti.

  Projekt je razdeljen na 9 delovnih sklopov in vanj je vključenih 11 partnerjev iz 7 regij, med katerimi so univeze, izobraževalne ustanove, prirodoslovni muzeji, zavarovana območja (parki) ter agencije za regionalni razvoj in okoljski monitoring, tako da zajema celoten spekter znanj o botski pestrosti in izobraževanju.

  Cilj projekta SiiT je izdelava inovativnih aplikativnih orodij, ki bodo omogočala identifikacijo glavnih komponent biodiverzitete na projektnem območju (živali, rastline, glive), jih prilagoditi in dati na razpolago v izobraževalne namene šolam vseh nivojev, za promocijo naravoslovnega turizma, pa tudi za namene aplikativne rabe (biomonitoring kvalitete zraka in vod).

  Operativni cilji so:
  1) Dosledno izboljšati poznavanje učencev in ostalih prebivalcev visokega biodiverzitetnega bogastva na programskem območju.
  2) Preko udeležbe šol zgraditi in urediti podatkovno bazo o jezikovni in kulturni dediščini , ki izhaja iz stoletij interakcije med naravo in lokalnimi skupnostmi.
  3) Pospeševati dosegljivost in uporabnost zbranih informacij o biodiverziteti na programskem območju za potrebe izobraževanja.
  4) Izdelati nova orodja za interaktivno identifikacijo organizmov, ki bodo primerna za uporabo na vseh nivojih izobraževanja, pa tudi za občane in za tiste brez specifičnih predznanj.
  5) Preučiti, izdelati in testirati specialna določevalna orodja namenjena osebam s posebnimi potrebami, posebno za slepe. Orodje naj bi temeljilo na prepoznavanju značilnosti organizmov, ki se jih zazna s tipom, vohom in sluhom.
  6) Izoblikovati in razširiti obstoječo mrežo šol, izobraževalnih agencij, raziskovalnih centrov, parkov, rezervatov, središč naravne dediščine, društev, lokalnih oblasti, zainteresiranih za uporabo vodičev in orodij za elektronsko učenje, ki bodo izdelana v okviru projekta za individualno ali skupinsko spoznavanje in raziskovanje biodiverzitete.
  7) Vključiti učitelje in učence (študente) preko uporabe inovativnih orodij v zbiranje in urejanje jezikovnih (lokalna imena) in etnobotaničnih podatkov, povezanih z biodiverziteto na njihovih območjih.
  8) Zagotoviti prenovljena in nova učna gradiva za podporo učiteljem in drugim pedagogom pri oblikovanju samostojnih projektov, ki bodo temeljili na rabi interaktivnih vodičev razvitih v okviru projekta ter z njimi povezanimi orodji za e-učenje.
  9) Oblikovati skupne aktivnosti, ki bodo pomagale pri spoznavanju biotske pestrosti ter aktivnosti za dvig osveščenosti preko eksperimentov in praktičnih dejavnosti s predstavitvijo inovativnih pristopov k okoljskemu izobraževanju.
  10) Organizirati obiske in izmenjavo pedagoških izkušenj med šolami, pa tudi povezave s parki in zavarovanimi območji, kjer se bodo uporabila nova inovativna orodja za spoznavanje biotske pestrosti.
  11) Izdelava določevalnih orodij za bioindikatorske organizme, ki jih bodo strokovnjaki, ki bodo opravljali monitoring okolja, lahko uporabljalo na terenu preko prenosnih računalnikov in pametnih telefonov (dlančnikov).
  12) Oblikovati mrežo deležnikov z jasnimi načrti in trajnostnimi strategijami, ki bo pospeševala uporabo materialov, katere bo proizvedel projekt, v izobraževalne in aplikativne namene ter za promocijo naravoslovnega turizma.

  Projekt mora doseći še dva dodatna horizontalna tehnično-znanstvena cilja:
  1) Zbiranje in digitalizacija metapodatkov, ki se nanašajo na podatkovne baze o biodiverziteti, ki so jih že zbrali različni centri v programskem območju.
  2) Oblikovati enoten informacijski sistem ter spletni portal, ki bo namenjena biodiverziteti programskega območja, s čimer bo omogočen enostaven dostop do vseh elektronskih orodij, izdelanih tekom projekta, pa tudi do z njimi povezanimi jezikovnimi in kulturnimi vidiki.

  Primarne ciljne skupine so:
  1) učitelji, učenci in šole, vključujoč univerze na programskem območju,
  2) oblasti ter regonalne in lokalne agencije, odgovorne za izobraževanje,
  3) varovana območja, parki in rezervati,
  4) društva za varovanje okolja in druge institucije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem narave in naravoslovnim turizmom,
  5) agencije, ki se ukvarjajo z bio-monitoringom kvalitete okolja.

  Glavni konkretni rezultati projekta so:
  - Raziskava obstoječih bioloških podatkovnih baz na programskem območju, ki jih bomo lahko uporabili kot vire za izdelavo novih orodij za določanje.
  - Novi mini vodiči in interaktivni večjezični vodiči (v slovenščini, italijanščini, angleščini, nemščini, furlanščini in v lokalnih narečjih) za identifikacijo rastlin, gliv in živali za samostojne aplikacije (na računalniku brez povezave z internetom), aplikacije na svetovnem spletu in/ali za mobilne aplikacije (na mobilnih telefonih ipd.).
  - Orodja za uporabnike s posebnimi potrebami (posebno za slepe), ki bodo temeljile na zaznavanju s tipom, vohom in sluhom.
  - Vodiči za identifikacijo indikatorskih organizmov v okoljskih programih za bio-monitoring.
  - Spletni urejevalnik, ki bo omogočal oblikovanje in prilagajanje interaktivnih vodičev glede na potrebe in vire (lokalna imena, etnobotanični zaznamki, slike, opisi) direktnih končnih uporabnikov.
  - Podatkovna baza, ki bo zbirala jezikovne (lokalna imena organizmov) in etnobotanične (lokalna raba, legende itd.) podatke, ki jih bodo preko spletnega urejevalnika zbrale šole.
  - E-gradiva (moduli) s pomočjo katerih se bodo uporabniki naučili uporabljati interaktivne vodiče.
  - Več-jezikovni spletni portal, ki bo nudil učiteljem, nadzornikom in lokalnim oblastem dostop do virov povezanih z biotsko pestrostjo programskega omočja.
  - Seminarji, delavnice in terenski pouk za izobraževanje učiteljev, nadzornikov in okoljskih tehnikov za uporabo novih tehnologij in metod poučevanja.
  - Izobraževalne aktivnosti s šolami, ki bodo testirale interaktivne vodiče in v sodelovanju z učitelji razvijale specifične izobraževalne projekte.
  - Čezmejna socialna mreža šol in učiteljev, ki bodo sodelovali v znanstvenem izobraževanju o biodiverziteti in trajnosti.
  - Čezmejno tekmovanje (natečaj) med šolami v idejah in projektih, ki se bodo nanašali na ustvarjalno uporabo naših orodij pri pouku.
  - Mreža pridruženih članov projekta, ki bodo zainteresirani za sodelovanje s SiiT pri izdelavi ali uporabi novih interaktivnih vodičev.
  - Delavnice in izobraževalni sejem o biodiverziteti in kulturi.
  - Predstavitve projekta, njegoih aktivnosti in rezultatov na raznih dogodkih.
  - Strategije, načrti, orodja in proizvodi za širjenje in uporabo rezultatov projekta, prenos najboljših načinov uporabe in najboljših tehnik učenja.
 • Spletna stran projekta: http://www.siit.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: september 2014
 • Odobreni strošek: 1.192.011,13
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017