projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: BioDiNet - Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: BioDiNet
 • Koristnik: ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem
 • Partner:
  DOPPS - BirdLife Slovenia - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
  Comune di San Dorligo della Valle - Dolina
  Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
  Provincia di Trieste
  Università degli studi di Trieste
  Comune di Muggia
  Parco della Concordia
  Università degli studi di Padova
  NEC Notranjski ekološki center, Cerknica
  Društvo Boškarin
  Geotema Srl

 • Opis:
  Cilj projekta je ohraniti naravno in kulturno dediščino Kraškega roba in vzpostaviti smernice za trajnostni razvoj območja. S projektom želimo prispevati k ohranjanju in promociji avtohtonih vrst, pasem in ekosistemov, ohranjanju in proučevanju kraških travišč, osveščanju in izobraževanju ciljne publike ter proučevati pomenu genske, vrstne in ekosistemske raznovrstnosti.
  S projektnimi aktivnostmi želimo povečati privlačnost in konkurenčnost projektnega območja ter prispevati k ohranjanju avtohtonih vrst in pasem ter z njimi povezanih ekosistemov. Nadzorovana paša kraških pašnikih na primer pomaga ohranjati pestrost v botaničnem sestoju ruše, v drevesnih sestojih pred gozdnimi požari in neposredno vpliva tudi na varovanje vodnih virov.
  Pripravile se bodo učinkovite smernice za trajnostni razvoj in ukrepi za ohranjanje naravne dediščine ter izvedena bo izgradnja infrastruktur za izvajanje različnih programov za zaščito biotske raznovrstnosti, informacijskih centrov in tematski park z nasadi kulturnih rastlin. Projekt predvideva tudi ponovno naselitev istrskega goveda v Slovensko Istro.
 • Spletna stran projekta: http://www.biodinet.eu/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: september 2014
 • Odobreni strošek: 1.254.772,00
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Padova, Ferrara, Obalno-Kraška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017