projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: GEP - Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: GEP
 • Koristnik: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
 • Partner:
  SAZU - Inštitut za raziskovanje krasa
  Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
  Zavod za zdravstveno varstvo Koper - Istituto per la tutela sanitaria di Capodistria
  Uprava RS za zaščito in reševanje
  Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Università degli studi di Trieste
  Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli studi di Trieste
  Protezione civile - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
  Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli studi di Ferrara
  Dipartimento Teritorio e Sistemi Agro-Forestali - Università degli studi di Padova

 • Opis: Namen triletnega projekta je vzpostaviti enoten čezmejni sistem ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč ter s tem prispevati k razvoju novih informacijsko–komunikacijskih tehnologij in trajnostni teritorialni integraciji ter ohranjanju okolja na območju Goriške, Obalno–kraške, Gorenjske statistične regije in Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine. Hidrološki sistemi niso omejeni z državnimi mejami, vplivi onesnaženja se lahko neovirano širijo preko meja, zato je potrebno njihovo integrirano čezmejno koordinirano upravljanje. Izdelali bomo čezmejno usklajen algoritem ukrepanja Civilne zaščite, podprt z GIS (geoinformacijskim sistemom) virov pitne vode, ki bo pomembno funkcionalno orodje za takojšnje in učinkovito ukrepanje vseh inštitucij in organov v primeru intervencije. Ključna pridobitev projekta bo nadgradnja GIS s hidrogeološkim modelom za kraški vodonosnik Trnovsko-Banjške planote in aluvij Soče, ki sta glavna skupna vira pitne vode za čezmejno goriško-tržaško območje ter z odločitvenim podpornim sistemom (DSS/SDSS), ki bo temeljil na analizi kazalnikov vpliva rabe tal na vire pitne vode. predvidene aktivnosti: Izdelava skupnega projektnega portala; Izdelava enotnega čezmejnega algoritma ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode v izrednih dogodkih in razmerah; Izdelava zrcalnega GIS virov pitne vode za deželo Furlanijo Julijsko krajino, Goriško, Gorenjsko in Obalno–kraško statistično regijo; Analiza hidrogeološkega stanja Trnovsko–Banjške planote in hidrološkega bazena reke Soče; Izdelava kart ranljivost, obremenjenosti in ogroženosti; Študija procesov širjenja onesnaževal; Povezava izsledkov v hidrogeološki model;Priprava integriranih metod za analizo prostora in upravljanja z okoljem na čezmejnem območju; Uvedba COLILERT metode za hitro mikrobiološko testiranje vod; Informiranje in obveščanje javnosti. predvideni rezultati: Izdelan enoten čezmejen algoritem ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode v izrednih dogodkih in razmerah; Izdelan zrcalni GIS virov pitne vode za deželo Furlanijo Julijsko krajino, Goriško, Gorenjsko in Obalno–kraško statistično regijo nadgrajen s hidrogeološkim modelom za kraški vodonosnik Trnovsko-Banjške planote in aluvij Soče ter z odločitvenim podpornim sistemom (DSS/SDSS), ki temelji na analizi kazalnikov vpliva rabe tal na vire pitne vode; Uvedena COLILERT metoda za hitro mikrobiološko testiranje vod; Izdelan skupni projektni portal; Predstavitev in objava doseženih rezultatov javnosti.
 • Spletna stran projekta: http://www.gepgis.eu/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: november 2014
 • Odobreni strošek: 1.349.300,17
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017