projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: TESSI - Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: TESSI
 • Koristnik: AREA Science Park
 • Partner:
  Università degli studi di Ferrara
  Univerza v Novi Gorici
  Laboratorio dell'Immaginario Scientifico
  Slovenski E-Forum

 • Opis:
  Promocija učinkovite rabe energije ter ravnanje z odpadki in vodo med srednješolsko mladino, to je osnovni namen projekta TESSI. Vsebinsko je TESSI nadaljevanje mednarodnega projekta Smotrna raba energije v šoli (Intelligent Use of Energy at School-IUSES), sofinanciranega preko programa Inteligentna energija – Evropa, ki je v letih 2008 in 2011 dosegel več deset tisoč srednješolcev iz enajstih Evropskih držav, med njimi tudi srednješolce iz Italije in Slovenije.
  TESSI gradi na rezultatih IUSESa – to so orodja za poučevanje učinkovite rabe energije - in temu dodaja nove vsebine, ravnanje z vodo in odpadki. TESSI je promocija vedenj in življenjskih slogov, ki so skladni s trajnostnim razvojem. Od tod tudi polno ime projekta, Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji (Teaching Sustainability across Slovenia and Italy-TESSI), ki bo svojo ciljno skupino dosegel preko usposabljanja srednješolskih učiteljev ter s prosto dostopnimi interaktivnimi učnimi orodji. Čezmejno tekmovanje - nagradilo bo šole in dijake, ki bodo naredili največ za okolje - se bo dotaknilo vedenj in vsakodnevnih navad mladine.
  V projektu bomo vzpodbujali tudi sodelovanje slovenskih in italijanskih šol ter organizirali potujočo razstavo, ki bo dijake in druge obiskovalce popeljala po poti poskusov na temo trajnosti. Trajanje projekta je 36 mesecev, učinki pa imajo še veliko daljšo življenjsko dobo, saj bodo vsa gradiva dostopna na spletni strani projekta, kjer jih bodo srednje šole še dolgo lahko uporabljale.
  • Izdelava priročnikov in power point projekcij za srednješolce na temo ravnanje z vodo in odpadki v slovenskem in italijanskem jeziku;
  • razširitev multimedijskega DVD-ja in škatle s poskusi, h katerima bodo priložena tudi dvojezična navodila;
  • Zasnova in izvedba potujoče razstave o učinkoviti rabi energije ter ravnanjem z odpadki in vodo v dveh delih. V prvi fazi bomo oblikovali plakate in dopolnili multimedijski DVD; v drugi fazi jih bomo razstavili v Ferrari, Ljubljani, Novi Gorici in Trstu;
  • Načrtovanje in izvedba usposabljanja za učitelje, ki se bo začelo takoj po zagonu projekta in bo sprva obsegalo le teme povezane z učinkovito rabo energije, kasneje, v šolskem letu 2012/2014, pa bomo usposabljanje razširili še na ravnanje z vodo in odpadki;
  • Načrtovanje in izvedba TESSI tekmovanja za trajnostne šole. Tako kot usposabljanje za učitelje, bo tudi tekmovanje v prvem letu potekalo le na temo učinkovite rabe energije, kasneje pa bomo vključili tudi ravnanje z vodo ter zmanjševanje in recikliranje odpadkov;
  • Promocija aktivnosti in izdelkov projekta TESSI, ki bo potekala tekom celotnega projekta in vključevala: oblikovanje celostne podobe projekta, vključevanje neposrednih in posdredih ciljnih skupin preko spletne strani projekta; izdelava promocijskega materiala; sodelovanje z mediji; sestanki, konference in uporaba socialnih mrež.
  • Razvoj paketa učnih pripomočkov na temo trajnostnega razvoja, ki bo prosto dostopno vsem srednjim šolam, ki spadajo pod programsko območje. Učni paket (v slovenskem in italijanskem jeziku) bo vseboval 5 priročnikov o učinkoviti rabi energije, upravljanju z vodami in odpadki, navodila za učitelje, power point projekcije, škatlo s poskusi in multimedijski DVD.
  • 9 usposabljanj (3 na leto) za vsaj 180 učiteljev (ki bodo vsebine prenesli med 5.400 dijakov);
  • 4 izvedbe multimedijske razstave o trajnostnem razvoju (vsega skupaj najmanj 24.000 obiskovalcev);
  • 3 izvedbe TESSI tekmovanja za trajnostno šolo, v katerih bo sodelovalo 25.000 dijakov v treh kategorijah: šole, dijaki in video (podelitev nagrad bo priložnost, da šole izmenjajo najboljše prakse, in za odmevnost projekta v medijih);
  • Dvojezična spletna stran, ki bo promovirala trajnostni razvoj v šolah in med mladimi. Vsebovala bo prosto dostopna učna gradiva in dijake ter njihove učitelje spodbujala k čezmejnemu sodelovanju med šolami (obiskanost spletne strani naj bi dosegla število 6.000);
  • oblikovanje mreže organizacij, ki se ukvarjajo z okoljsko vzgojo.

 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: februar 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 998.580,87
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017