projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ADRIAWET 2000 - JADRANSKA MOKRIŠČA ZA OMREŽJE NATURA 2000

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: ADRIAWET 2000
 • Koristnik: Comune di Staranzano
 • Partner:
  Consorzio IL MOSAICO
  DOPPS - BirdLife Slovenia - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
  Deželna agencija za kmetijstvo, gozdarstvo in agro-prehrambo Veneto Agricoltura

 • Opis:
  Štirje partnerji projekta Adriawet 2000 so odgovorni za znanstveno in operativno upravljanje mokrišč na območjih NATURA 2000, s svojimi posebnostmi pa se spoprijemajo z izzivi varstva biotske raznovrstnosti (oziroma pestrosti) kot priložnosti za trajnostni socialni in gospodarski razvoj. Predlagani projekti je namenjen zbiranju podatkov o biotski pestrosti, monitoringu in upravljanju znanstvenih podatkov, v obliki čezmejne mreže; določitvi programov za celostno upravljanje mokrišč; skupnemu načrtovanju vsebin in aktivnosti s področja izobraževanja kot tudi kulturnega ozaveščanja in oživitve; razvoju modelov sodelovanja na lokalni ravni z vključevanjem novih udeležencev ob spodbujanju trajnostnega razvoja ter konkretne rezultate v obliki novih delovnih mest na območjih NATURA 2000.

  Predvidene aktivnosti:
  Raziskave – opredelitev tipologij skupnih naravnih virov, analize za definiranje metode in skupnih orodij za znanstveni monitoring, obdelavo skupnega raziskovalnega protokola, zbiranju podatkov in njihovem katalogiziranju, o ciljnih vrstah; analiza razvojnega potenciala projektnih območij, master plan za trajnostni razvoj območij Natura 2000, raziskava o nivoju poznavanja omrežja Natura 2000, analiza socialnih in okoljskih določil z vidika Direktive CE 18/2004, tehnično-ekonomska analiza o možnostih uporabe virov obnovljive energije, energetski plan za zavarovana območja, analiza komunikacijskih aktivnosti;
  Delavnice – izmenjava znanstvenih spoznanj, opredelitev ciljnih vrst za uporabo znanstvenega protokola (3 delavnice); določitev skupnega protokola za raziskovanje in skupne pobude glede ohranjevanja biotske raznovrstnosti (6 delavnic), vzpostavitev skupnega učnega programa znotraj območij Natura 2000 (6 delavnic);
  Priprava računalniških orodij – vzpostavitev spletne strani projekta, vključno s podstranjo za objavo znanstvenih podatkov, ter internetnega portala za upravljanje podatkov, spletne platforme za objavo, širitev in izboljšavo master plan-a za trajnostni razvoj za območja Natura 2000;
  Srečanja, seminarji in kongresi – seminar za objavo in širitev sistema izmenjave znanja, tematski seminarji o razvojnem potencialu projektnih območij, mednarodni kongres o načinih upravljanja zavarovanih območij, seminarji na temo socialnih in okoljskih določil, predstavitveni seminarji o virih, namenjeni lokalnim podjetjem, tehnična srečanja za prenos znanja prek novih storitev zelene ekonomije, seminarske dejavnosti za objavo in širitev rezultatov, doseženih s projektom;
  Potovanja – študijski obiski treh naravovarstvenih območij v tujini, s primerljivim upravljanjem zavarovanih območij;
  Publikacije – publikacija o upravljanju zavarovanega območja na mednarodnem nivoju, skupni pravilnik o kakovostnih standardih ponudbe, trojezični učni material, v podporo skupnemu učnemu programu, koristni napotki glede socialnih in okoljskih določil na območjih Natura 2000; Izobraževanje – izobraževalni tečaji o upravljanju zavarovanih območij, ciklusi okoljske vzgoje za lokalne osnovne in nižje srednje šole (oz. devetletke); Vzpostavitev omrežja – trajna evropska mreža za prenos znanja o naprednem upravljanju mokrišč, trajna mreža v podporo zeleni ekonomiji na območjih Natura 2000;
  Druge dejavnosti ozaveščanja in komunikacije – izdelava programa kulturne animacije, priprava razstavnih prostorov, priprava uradnega načrta komunikacije, priprava dvojezičnega informativnega materiala, izvedba radiotelevizijskih reklam, izobraževalni izlet z novinarji in drugimi operaterji s tega področja.

  predvideni rezultati:
  V okviru WP2 bo potekalo kartiranje skupnih naravnih virov, oblikovan bo skupni protokol znanstvenega raziskovanja, proces izmenjave znanstvenih podatkov prek vzpostavitve internetnega portala za upravljanje podatkov.
  Pričakovani rezultati so oblikovanje znanstvene naravovarstvene čezmejne skupine ter skupna baza strokovnih in znanstvenih podatkov obiotski raznovrstnosti. Ciljne skupine so izkušeni naravovarstveniki, ki so tudi odgovorni za tehnično in naravovarstveno upravljanje zavarovanih območij. V okviru WP3 bodo opredeljeni viri za ovrednotenje upravljanja zavarovanih območij v analitičnem dokumentu o razvojnih možnostih le-teh. Obenem bo razvit program tehnične pomoči za projektne partnerje o upravljanju zavarovanih območij ter posebnih izobraževalnih poti za upravljavce območij Natura 2000, skupni pravilnik o kakovostnih standardih ponudbe ter master plan/splošni načrt skupnega upravljanja.
  Pričakovani rezultati so pridobljeno znanje za skupno trajnostno upravljanje, skupni ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in socioekonomskega razvoja, oblikovanje trajnih načinov za primerjanje z izkušenimi upravljalskimi enotami ter izboljšava storitev. Ciljne skupine so javne uprave in drugi subjekti, ki prispevajo k razvoju območja. V okviru WP4 se razvije skupni učni program za območja Natura 2000, uredijo se tematske razstave in trojezični učni materiali, obenem pa tudi tudi skupni program kulturne animacije in ozaveščanja.
  Pričakovani rezultati so: izboljšanje nivoja poznavanja omrežja Natura 2000, uskladitev komunikacijskih materialov, orodij in vzpostavitev manjše infrastrukture na zavarovanih projektnih območjih. Ciljne skupine so vzgojitelji/učno osebje, šole in lokalne skupnosti. V okviru WP5 bod pripravljeni seminarji o virih zavarovanih območij za lokalna podjetja, potekalo bo objavljanje in širitev znanj in koristnih informacij za oblikovanje novih storitev zelene ekonomije, material o socialnih in okoljskih določilih v pomoč javni upravi.
  Pričakovani rezultati so izboljšava specifičnih kompetenc lokalnega tehničnega in upravljavskega osebja ter razvoj oblik socialne ekonomije. Ciljne skupine so javna uprava, podjetja in lokalne skupnosti. V okviru WP6 je predvidena izvedba različnih pobud v korist ciljnih skupin, tako javnih kakor zasebnih. Pričakovani rezultat je objava glavnih vsebin projekta. Glavni projektni rezultat bo okrepitev omrežja Adriawet z vzpostavitvijo stalnega partnerstva na področju upravljanja naravnih virov.

 • Spletna stran projekta: http://www.adriawet2000.eu/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 950.243,39
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Venezia, Rovigo, Obalno-Kraška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017