projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: AGROTUR, KRAŠKI AGROTURIZEM

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: AGROTUR
 • Koristnik: Kmetijski inštitut Slovenije
 • Partner:
  Università degli studi di Trieste
  Univerza v Novi Gorici
  Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana
  Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Università degli Studi di Udine

 • Opis:
  S projektom bomo na Krasu izoblikovali novo blagovno znamko s sloganom "Kras — destinacija avtohtonih produktov". S celovitim pristopom želimo izboljšati kakovost in prepoznavnost vina teran in kraškega pršuta, sinonima prepoznavnosti Krasa. Hkrati želimo zmanjšati negativne vplive intenzivnega kmetijstva na okolje.
  Iz tega razloga bomo okrepili raziskovalno sodelovanje in mreženje med inštitucijami na obeh straneh meje. To bo posledično omogočilo hitrejši prenos znanj, tako horizontalno (med raziskovalnimi inštitucijami) kot vertikalno (do končnih uporabnikov, torej lokalnega prebivalstva).

  Predvidene aktivnosti:
  1.1 Koordinacija in upravljanje projekta: izvolitev upravnega odbora za usklajeno pravočasno in pravilno delovanje projekta. Mesečna srečanja, 5 obiskov strokovnih seminarjev.
  2.1 Pripravljalne aktivnosti: koordinacija in predpriprava projekta
  3.1 Znanje o kraški entamofavni: pregled škodljivih in koristnih žuželk v kraških vinogradih in travnikih.
  3.2. Znanje o kvaliteti kraškega okolja: analiza onesnaženosti kraških voda (vodnjakov), tal, grozdja in vina s pesticidi in težkimi kovinami.
  3.3 Znanje o izboljšanju tehnologij v pridelavi tradicionalne hrane: raziskave za izboljšanje in poenotenje vinogradniških tehnologij, izdelava skupnega elaborata o poenoteni tehnologiji izdelave terana. Raziskave proteinov, odgovornih za aktivni transport flavonoidov med dozorevanjem grozdja z imunokemijskimi testi. V okviru dane aktivnosti načrtujemo 3 strokovne ekskurzije in mreženje pridelovalcev v čezmejno organizacijo pridelovalcev terana. Izdelali bomo tudi študijo o vplivu manjše vsebnosti soli na senzorične in nutritivne lastnosti ter sprejemljivosti manj slanega pršuta iz strani potrošnikov.
  3.4 Znanje o učinkovinah hrane in njihove interakcije v človeškem telesu: v okviru raziskav bomo preučili bioaktivne spojine grozdja in vina teran, ki pozitivno učinkujejo na zdravje ljudi.
  4.1 Razpršeni hotel: mreženje ponudnikov prenočitvenih zmogljivosti na čezmejnem Krasu, izdelava študije, zagon, interaktivna spletna stran.
  4.2 Postavitev blagovne znamke »Kras — destinacija avtohtonih produktov«: mreženje pri skupni promociji in strategiji ter trženju tradicionalnih izdelkov (teran), izdelava skupne grafične podobe, skupne promocije. Mesečni sestanki, ena strokovna ekskurzija.
  5.1 Prenos znanj na končne uporabnike: predstavitev rezultatov raziskav na lokalne uporabnike: izpeljava 3 tiskovnih konferenc, 4 mednarodnih simpozijev, 5 strokovnih ekskurzij za člane upravnega odbora in člane obeh konzorcijev.
  6.1 PR in promocija: ustanovitev čezmejnega telesa, mreženje pri skupni promociji, predstavitev konzorcija s kraško kulinariko v večjih mestih in na prireditvah.

  Cilj projekta je povezati čezmejne ponudnike nastanitvenih dejavnikov v verigo razpršenega hotela s ponudbo avtohtonih izdelkov. Projekt je interdisciplinaren, njegov namen je izboljšati blaginjo lokalnega prebivalstva. Poleg podjetništva se osredotoča tudi na socialna, okoljska in kulturna razmerja, kar je v skladu s strategijo razvoja Slovenije in Italije ter z Lizbonsko strategijo.

 • Spletna stran projekta: http://www.agrotur.si / www.agrotur.it

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: november 2014
 • Odobreni strošek: 1.022.914,83
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Obalno-Kraška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017