projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: GOTRAWAMA - Cross-border system for water management in urban area of Gorizia and Nova Gorica

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: GOTRAWAMA
 • Koristnik: Univerza v Novi Gorici
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Univerza v Vidmu
  Università degli studi di Ferrara
  Comune di Gorizia
  Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.o.o.
  Irisacqua s.r.l.
  Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
  Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO)

 • Opis:
  Glavni cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje).
  Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi skladu z zahtevami EU.
 • Spletna stran projekta: http://www.gotrawama.eu

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.010.717,08
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017