projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SAFEPORT - Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 1

 • Koda projekta: SAFEPORT
 • Koristnik: Autorità portuale di Venezia
 • Partner:
  Luka Koper d.d.
  Autorità Portale di Trieste
  Azienda speciale per il porto di Monfalcone
  Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno
  Autorità portuale di Ravenna
  Azienda speciale per il Porto di Chioggia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia
  Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič - Università del Litorale, Istituto Andrej Marušič (UP IAM)

 • Opis:
  Projekt spodbuja razvoj strategij in/ali skupnih načrtov za preprečevanje in zmanjšanje tveganja za okolje in industrijo na pristaniških območjih Ravenne, Chioggie, Benetk, Tržiča, Nogara, Trsta in Kopra.
  Poleg tega spodbuja uskladitev sistemov in metod za varstvo okolja, ki jih uporabljajo pristanišča v severnem Jadranu. Stroški znašajo 2.730.000 €, sam projekt bo trajal 3 leta in predvideva naslednje dejavnosti (ki so obenem skupne potrebe, kot dognano na pripravljalnih srečanjih):

  1. določitev smernic za obvladovanje izrednih razmer v pristaniščih;
  2. dopolnitev konceptualnega in difuzivnega vzorčevalnika emisij na območju pristanišča;
  3. preučevanje vpliva onesnaževala po razlitju v morje in določitev enotnih postopkov ukrepanja;
  4. razvoj skupne metode za zbiranje, kodificiranje in analizo podatkov o nesrečah na delovnem mestu;
  5. analiza tveganj pri prevozu nevarnega blaga v pristanišču.
 • Spletna stran projekta: http://safeportproject.eu/

 • Datum pričetka projekta: april 2011
 • Datum konca projekta: november 2014
 • Odobreni strošek: 2.457.941,45
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Ravenna, Obalno-Kraška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017